назад

Мрій та мандруй

Людина, яка багато подорожує, схожа на камінь, пронесений водою багато сотень верст: його шорсткості згладжуються, і все в ньому набуває м'яких, заокруглених форм.

І. Реклю

 

Сьогодні вже складно знайти людину, яка не здійснила у своєму житті пару-трійку різноманітних подорожей. Дехто полюбляє у вихідні дні прогулятися лісом, хтось - проводить час у горах, а хтось - виїжджає до іншого міста знайомитися із визначними пам'ятками культури та історії. І всі ці люди, в певному сенсі, можуть вважати себе туристами. Туризм сьогодні - це найбільш раціональна форма відпочинку.

 

Сам термін туризм з'явився у Франції у XVIII ст. Дослівно, у перекладі з французької мови означає: мандрівка заради задоволення. Відповідно, турист - це людина, яка мандрує.


Існує "англійська" версія походження слова туризм: книга "Anecdotes of English language", яка вийшла на початку XIX ст., називає мандрівника "туристом".

Тоді ж у Франції виходить друком словник французької мови, який вже подає визначення туризму.

Французький письменник Ф. Стендаль, видавши у 1838 році "Спогади туриста" ("Memoires d'un touriste"), остаточно зафіксував слово турист за мандрівником. Згодом, у другій половині XIX ст., слово туризм увійшло до мов багатьох народів світу.

Німецькою мовою термін Tourist означає відпочинок під час подорожі. Німці також вживають слово Bergsteiger - людина, що крокує горами.

До речі, в Галичині "бергштайґерами" називали туристські черевики-взуття для подорожі у горах. Це наслідок півторастарічного перебування Галичини у складі Австро-Угорської імперії.

Італійською мовою термін turismo трактується як мандрівка з цікавості. Звідси турист - turista.

 

НАВЧАЛЬНІ ВИДАННЯ

 

                                     

 

338.48

Е457

    Економіка туризму : підручник / М. П. Мальська [та ін.] ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 544 с. – Бібліогр. : c. 531-538. 

 

379.85(09)

І-907

     Історія екскурсійної діяльності в Україні : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Київський ун-т туризму, економіки і права ; В. К. Федорченко [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 166 с. – Бібліогр. : с. 160-163. 

 

908

К775

     Країнознавство : підручник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; В. П. Крижанівський [та ін.] ; за ред. М. С. Дорошка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 439 с. + 16 с. (карти). – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : с. 438-439. 

 

908

К775

     Країнознавство : теорія та практика : підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; Мальська М. П. [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 528 с. – Бібліогр. : с. 523-525. 

 

379.85

М266

     Маркетинг туристичних дестинацій : навчальний посібник / О. П. Будя, В. В. Волинець, О. К. Грищук, О. О. Бакуліч, М. М. Скопець, О. В. Парубець ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 300 с. 

 

379.85

М266

       Маркетинг турпродукту : підручник для студентів ВНЗ / Національна академія наук України, Рада із вивчення продуктивних сил України, Київський національний ун-т культури і мистецтв, Європейський ун-т ; Ю.О. Карягін [та ін.], за ред. Г.Б. Муніна, О.О. Гаци. – Кондор : Кондор, 2009. – 394 с. – Бібліогр. : с. 371-374. 

 

 

640.41

М502

    Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Національна академія наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Київський національний ун-т культури і мистецтв ; Г.Б. Мунін [та ін.] ; за ред. М.М. Поплавського, О.О. Гаца. – Київ : Кондор, 2008. – 460 с. – Бібліогр. : с. 448-458. 

  

 

                                          

 

379.85

М502

      Менеджмент і маркетинг туризму : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т. М. Афонченкова [та ін.] ; за ред. О. Є. Лугініна. – Київ : Ліра-К, 2012. – 364 с. – Бібліогр. : с. 355-361. 

 

379.85

М581

   Міжнародний туризм : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т. В. Божидарнік [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 312 с. 

 

640.41

О-641

     Організація готельного господарства : навчальний посібник / О. М. Головко [та ін.] ; за ред. О. М. Головко. – Київ : Кондор, 2012. – 338 с. – Бібліогр. : с. 328-332. 

 

640.43

О-641

  Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : підручник / за ред. проф. Н. О. П'ятницької ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний торговельно-економічний ун-т. – 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2012. – 557 с. – Бібліогр. : с. 551-556.

 

379.85

П685

     Правовое обеспечение международного туризма : учебно-практическое пособие / автор проекта и исполнитель : Г.Н.Жарков. – Киев : Кондор, 2009. – 486 с. – (Юридическая книга). – 54грн.00к.

 

379.85

Т877

     Туризм України : економічні та організаційні механізми розвитку / Закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Укрпрофтур", Тернопільський державний технічний ун-т ім. І. Пулюя, Академія соціального управління, Наукове товариство ім. Шевченка ; авт.-укладачі : В. Головинець. – Київ : "Терно-граф", 2008. – 976 с. 

 

379.85

Т878

     Туристичне країнознавство: країни лідери туризму : навчальний посібник / заг. ред. О. О. Любіцева. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 436 с. : іл. – (Б-ка професійного менеджера). – Бібліогр. : с. 435. 

    

                                         

 

640.43

А875

    Архіпов, В. В.  Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. В. Архіпов, В. А. Русавська. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 342 с.

 

640.43

А875

     Архіпов, В. В.  Організація ресторанного господарства : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. В. Архіпов. – 2-ге вид. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 280 с. 

 

379.85

Б41

     Бейдик, О. О.  Адаптивний туризм : передумови та перспективи розвитку, лідери Духу і Волі : навчальний посібник / О. О. Бейдик, О. І. Топалова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 402 с. 

 

379.85

Б879

     Бриггс, С.  Маркетинг в туризме = Successful Tourism marketing : A Practical Handbook/ Susan Briggs / С. Бриггс ; Пер.со 2-го англ. изд. – Киев : Знання-Прес, 2005. – 358 с. – (Европейский маркетинг). 

 

811.111

В182

      Варлакова, А. В.  Міжнародний туризм = Varlakova A. V., Kolesnykova O. L. International tourism : навчальний посібник для студентів ІІ-ІІІ курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 "Туризм" / А. В. Варлакова, О. Л. Колесникова ; М-во освіти і науки України, НТУ. – Київ : НТУ, 2013. – 164 с. – Бібліогр. : с. 161-162. 

 

379.85

Г15

     Галасюк, С. С.  Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навчальний посібник для студентів ВНЗ / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки України, Одеський національний економічний ун-т. – 2-ге вид., доп. і доопрацьоване. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 248 с. – Бібліогр. : с. 233-242. 

 

338.48

Г701

     Городня, Т. А.  Економіка туризму: теорія і практика : навчальний посібник / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Київ : Кондор, 2012. – 436 с. – Бібліогр. : с. 405-407. 

    

                                         

 

379.85

З-128

     Забуранна, Л. В.  Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ "Європейський університет". – Київ : Ліра-К, 2012. – 152 с. – Бібліогр. : с. 146-151. 

 

379.85

К427

    Кіптенко, В. К.  Менеджмент туризму : підручник / В. К. Кіптенко. – Київ : Знання, 2010. – 502 с. – Бібліогр. : с. 481-483. 

 

379.85

К526

     Кляп, М. П.  Сучасні різновиди туризму : навчальний посібник / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : с. 297-300. 

 

379.85

К591

     Козинець, В. М.  Безпека життєдіяльності у сфері туризму : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. М. Козинець ; Київський ун-т туризму, економіки та права. – Київ : Кондор, 2006. – 576 с. – Бібліогр. : с. 564-575. 

 

379.85

К887

     Кудла, Н. Є.  Маркетинг туристичних послуг : навчальний посібник / Н. Є. Кудла ; М-во освіти і науки України, Львівський ін-т економіки і туризму. – Київ : Знання, 2011. – 351 с. + компакт-диск. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : с. 336-343. 

 

379.85

К89

     Кузик, С. П.  Географія туризму : навчальний посібник / С. П. Кузик ; М-во освіти і науки України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Географічний факультет. – Київ : Знання, 2011. – 271 с. 

 

379.85

Л836

     Лужанська, Т. Ю.  Сільський туризм : історія, сьогодення та перспективи : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т. Ю. Лужанська, С. С. Махлинець, Л. І. Тебляшкіна ; М-во освіти і науки України, Мукачівський технологічний ін-т; за ред. І.М. Волошина. – Київ : Кондор, 2008. – 385 с. – Бібліогр. : с. 349-361. 

 

  

                                            

 

379.85

Л84

     Лукашевич, М. П.  Соціологія туризму : підручник / М. П. Лукашевич, С. М. Мошак, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2015. – 303 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : с. 293-303. 

 

379.85

Л844

     Лук'янов, В. О.  Маркетинг туристичного бізнесу : навчальний посібник / В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2012. – 336 с. – Бібліогр. : с. 331-335. 

 

379.85

М213

    Мальська, М. П.  Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич ; М-во освіти і науки України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Фак-т міжнародних відносин, Географічний фак-т. – Київ : Знання, 2008. – 661 с. – Бібліогр. : с. 496-498. 

 

379.85

М213

  Мальська, М. П.  Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навчальний посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 248 с. – Бібліогр. : с. 243-246. 

 

379.85

М213

    Мальська, М. П.  Планування туристичної діяльності : підручник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; М-во освіти і науки України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Географічний факультет. – Київ : Знання, 2010. – 310 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. : с. 301-306. 

 

379.85

М213

     Мальська, М. П.  Туристичне країнознавство . Азія та Океанія : навчальний посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 184 с. – Бібліогр. : с. 179-181. 

 

379.85

М213

     Мальська, М. П.  Туристичний бізнес : теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; М-во освіти і науки України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 368 с. – Бібліогр. : с. 361-364. 

 

                                           

 

334

М213

     Мальська, М. П.  Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 290 с. – Бібліогр. : с. 284-288. 

 

640.4

М382

     Машир, Н. П.  Ресторанний сервіс та секрети гостинності : навчальний посібник / Н. П. Машир, А. П. Пасюк. – вид. 2-ге, доп. і виправлене. – Київ : Кондор, 2014. – 392 с. – Бібліогр. : с. 390. 

 

 

640.41

Н59

     Нечаюк, Л. І.  Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – 3-тє вид. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 344 с. 

 

379.85

П168

  Панченко, Ю. В.  Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 342 с. – Бібліогр. : с. 336-341. 

 

379.85

П30

     Петранівський, В. Л.  Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський ; за ред. проф. Ф. Д. Заставного. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2008. – 575 с. 

 

379.85

С29

     Селецький, С. І.  Правове регулювання туризму в Україні : навчальний посібник / С. І. Селецький. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 186 с.                             

 

379.85

С301

  Семенов, В. Ф.  Туристичне країнознавство : навчальний посібник / В. Ф. Семенов, О. В. Дишкантюк, В. Д. Олійник ; за ред В. Ф. Семенова ; Одеський національний економічний ун-т. – Херсон : Грінь Д. С., 2013. – 392 с. – Бібліогр. : с. 385-387. 

 

                                            

 

379.85

С443

     Скопень, М. М.  Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – Київ : Каравела, 2010. – 336 с. 

004

С443

     Скопень, М. М.  Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. М. Скопень ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2005. – 302 с. – Бібліогр. : с. 299-301. 

 

379.85

С506

     Смирнов, І. Г.  Логістика туризму : навчальний посібник / І. Г. Смирнов. – Київ : Знання, 2009. – 444 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : с. 442-444. 

 

379.85

С835

   Стафійчук, В. І.  Туристичне країнознавство : навчальний посібник / В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 808 с. – Бібліогр. : с. 806-807. 

 

 

                                           

 

379.85(09)

У801

     Устименко, Л.  Історія туризму : навчальний посібник для ВНЗ культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Л. Устименко, І. Афанасьєв. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 354 с. : іл. – (Б-ка професійного менеджера). – Бібліогр. : с. 283-287. 

 

379.85

Х722

    Холловей, Дж. К.  Туристический маркетинг = J Christopher Holloway. Marketing for Tourism / Д. К. Холловей ; Пер.с 4-го англ. изд. А. А. Кожевниковой. – Киев : Знання, 2008. – 575 с. : 16 с. цв. ил. – Библиогр. : с. 559-562. 

 

379.85

Х722

     Холловей, Дж. К.  Туристический бизнес = Christopher Holloway. The Business of Tourism / Д. К. Холловей, Н. Тейлор ; Пер.с 7-го англ. изд. Т. А. Черной, А. А. Кожевниковой. – Киев : Знання, 2007. – 798 с. – Библиогр. : с. 755-772. 

 

379.85

Ш201

     Шандор, Ф. Ф.  Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – Київ : Знання, 2013. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – Бібліогр. : с. 297-300. 

 

 

Виставку підготували: 

 

Зав. відділом інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки Рассказова В. А.

 

Бібліотекар Волкова Л. А.