ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

БІБЛІОТЕКОЮ  НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Правила користування бібліотекою вищого закладу освіти розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995 року та Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 155 від 30.04.1998р. Типові правила користування бібліотекою вищого закладу освіти поширюються на заклади освіти, які підпорядковані Міносвіти України.

1.2. Бібліотека НТУ є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами, навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Бібліотека університету в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, нормативними актами Міністерства культури і мистецтв України з питань бібліотечної справи, наказами Міністерства освіти України та положенням про бібліотеку НТУ.

1.4. Фонди бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.5. Користування бібліотекою університету безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383 (239) 131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується керівником вищого навчального закладу.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

 

2.1. Сприяння в підготовці висококваліфікованих фахівців, володіючих сучасним політичним і економічним мисленням, навиками управлінської і організаторської роботи, методами використання електронно – обчислювальної техніки стосовно до профілю своєї діяльності.

2.2. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників та інших категорій користувачів відповідно їх інформаційним запитам на основі широкого доступу до фондів бібліотеки.

2.3. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення навичок користування книгою та бібліотекою.

2.4. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб читачів.

2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-бібліографічних послуг та підвищення їх якості, на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.6. Координація взаємодії бібліотеки з іншими структурними підрозділами університету, співпраця та взаємодія з науковими бібліотеками інших систем і відомств.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ ЯЗКИ ЧИТАЧІВ

 

3.1. Право користування бібліотекою надається студентам, аспірантам, докторам, професорсько-викладацькому складу, науковим робітникам, співробітникам закладу. Примітка: наукові співробітники, фахівці народного господарства району, претенденти наукових ступенів, стажисти, слухачі підготовчих відділень, абітурієнти інших вищих навчальних закладів мають право користуватись фондами бібліотеки тільки в читальних залах.

3.2. Для запису до бібліотеки викладачі та співробітники університету пред'являють – посвідчення, студенти – студентський квиток або залікову книжку, інші читачі – паспорт.

3.3. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку чи в читацькому формулярі.

3.4. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу з фондів бібліотеки, а також користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування та іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь у заходах, які проводить бібліотека.

3.5.  Література видається на строк від 10 до 30 діб в залежності від попиту на конкретне видання. Наукова література видається в кількості: до 15 примірників – співробітникам університету, професорсько-викладацькому складу, аспірантам; до 10 примірників – студентам; до 5 примірників – іншим категоріям читачів. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів. Рідкісні та цінні видання, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання, що надійшли по МБА, видаються лише в читальних залах. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку. Число творів друку і матеріалів, що видаються в читальних залах не обмежено.

3.6. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

3.7. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА).

3.8. Для одержання літератури читач подає студентський (читацький) квиток або службове посвідчення, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на читацькій вимозі (книжковому формулярі) чи у читацькому формулярі за кожний держаний примірник. Примітка: читацький, книжковий формуляри та читацька вимога засвідчують факт та дату видачі читачу літератури. Повернення літератури засвідчуються підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

3.9. Читачі зобов'язані дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

3.10. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

3.11. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

3.12. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з законодавством України.

3.13. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

3.14. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

3.15. Грошова компенсація за втрачену літературу може бути внесена читачем безпосередньо у касу вищого навчального закладу.

3.16. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

3.17. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватись, пред'явити всю літературу, що значиться а ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.

3.18. Читачі, що закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

3.19. Читачі у верхньому одязі, з сумками, портфелями та великими анкетами до роботи в читальних залах не допускаються.

3.20. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

3.21. В бібліотеці забороняється користуватися мобільними телефонами.

3.22. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки (строком від 2 тижнів до 1 місяця).

 

4. ОБОВ’ ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЧИТАЧІВ

 

Бібліотека зобов'язана:

 

4.1. Забезпечити інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

4.2. Здійснювати інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечувати повне та оперативне задоволення їх запитів на наукові, навчальні, художні та інші видання.

4.3. Формувати свої фонди згідно потреб науково-дослідного, навчального та виховного процесів університету.

4.4. Дбати про культуру обслуговування, формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання шляхом проведення бібліотечно-бібліографічних занять, проведення навчальних екскурсій.

4.5. Забезпечувати високий культурний рівень обслуговування читачів, створювати комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

4.6. Надавати допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання для користування бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп'ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.

4.7. Розширювати можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА.

4.8. Здійснювати облік книг та інших творів друку і матеріалів відповідно до встановлених правил, забезпечувати їх зберігання та раціональне використання.

4.9. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням книг до бібліотеки. Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у десятиденний строк. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

4.10. Бібліотека не обслуговує читачів, якщо вони не пройшли перереєстрацію.