ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ

(методичні рекомендації)

 

 

 Характеристика джерела

 

Приклад оформлення

 

 

Книги:

 

 

 

Один автор

 1. Каранович З.    Чотири стіни і місто : роман / З. Каранович ; пер.з серб. Н. Чорпіти. – К. : Факт, 2009. - 196 с. - (Exeptis excipiendis).
 2. Гарнець В. М.   Матеріалознавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Гарнець. – К. : Кондор, 2009. - 386 с. : іл.
 3. Скакун О. Ф.   Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун ; М-во освіти і науки України, Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. - 520 с.
 4. Сословський В. Г.   Проектне фінансування : навчальний посібник / В. Г. Сословський. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 261[3] с. - (Вища освіта в Україні).

 

Два автори

 1. Гелей С. Д.    Політологія : навчальний посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - 8-ме вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2013. - 348 с.
 2. Устименко Л.    Історія туризму : навчальний посібник для ВНЗ культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Л. Устименко, І. Афанасьєв. - 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Альтерпрес, 2008. - 354 с. : іл. - (Б-ка професійного менеджера).
 3. Артамонов Б. Б.   Топографія з основами картографії : навчальний посібник / Б. Б. Артамонов, В. П. Штангрет. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 248 с. – (Вища школа в Україні).
 4. Нарижна Л. Д.    Мікроекономіка в схемах : навчальний посібник / Л. Д. Нарижна, Л. Н. Пономарьова ; М-во освіти і науки України, Донбаська державна машинобудівна академія. – К. : ЦУЛ, 2007. - 160 с.

 

Три автора

 1. Гандзюк М. П.    Основи охорони праці : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; за ред. М. П. Гандзюка. - 4-е вид. – К. : Каравела, 2008. - 384 с.
 2. Несинова С. В.    Господарське право України : навчальний посібник / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна ; Дніпропетровський ун-т економіки та права ім. Альфреда Нобеля ; за заг. ред. С. В. Несинової. – К. : ЦУЛ, 2012. - 564 с.

 

Чотири автора

 1. Автомобільні двигуни : навчальний посібник / М-во оборони України, Академія сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного ; Р. В. Зінько [та ін.]. - Львів : АСВ, 2011. - 189 с.
 2. Інфраструктура товарного ринку : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України ; О. В. Прокопенко, В. Ю. Школа, О. О. Дегтяренко, С. М . Махнуша. – К. : ЦУЛ, 2007. - 296 с.

 

П’ять і більше авторів

 1. Екологія та автомобільний транспорт : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, НТУ ; Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Арістей, 2008. - 296 с.
 2. Канонічне право : підручник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; В. І. Лубський [та ін.] ; за ред. В. І. Лубського. – К. : ЦУЛ, 2012. - 572 с.

 

Без автора

 1. Українська мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. В. Агеєва. – К. : Факт, 2007. - 1512 с. ­
 2. Автомобільний комплекс та дорожнє господарство. Шляхи України = Automobile complex and road facilities of Ukraine highways of Ukraine. Вип. ІІ / авт. ідеї та авт.-упор. В. Болгоров. – К. : Український видавничий консорціум, 2007. - 192 с. - (Україна транспортна).
 3. Бібліотека у правовому полі : довідкове видання / М-во культури і туризму України, Національна парламентська б-ка України ; укл. С. Кравченко. – К. : Національна парламентська б-ка України, 2006. - 137 с. - (Законодавство - бібліотекам України).

 

Книги за редакцією

 1. Соціологія : підручник / за ред. В. Г. Городяненка. - 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ВЦ "Академія", 2008. - 544 с. - (Альма-матер).
 2. Світова економіка : навчальний посібник для студентів ВНЗ / за ред. Ю. Г. Козака [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2010. - 328 с.

 

Перекладне видання

 1. Гудж Э.    Две сестры : роман / Э. Гудж ; пер.с англ. А.Михайлова. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2011. - 448 с.

 

Монографія

 1. Могильний А. П.   Культура і особистість : монографія / А. П. Могильний. - К. : Вища школа, 2002. - 303с.

 

Багатотомний документ

 1. Історія української літератури ХІХ століття : підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ : у 2 кн. Кн. 2 / за ред. М. Г. Жулинського. - Київ : Либідь, 2006. - 712 с.
 2. Бушок Г. Ф.    Курс фізики : навчальний посібник : у 3-х кн. Кн.3. Фізика атома та атомного ядра / Г. Ф. Бушок, Є. Ф. Венгер. - Київ : Вища школа, 2003. - 311 с. : іл.
 3. Бондаренко А. А.    Теоретична механіка : підручник : у 2 ч. Ч. 1. Статика. Кінематика / А. А. Бондаренко, О. О. Дубінін, О. М. Переяславцев ; М-во освіти і науки України, Національний ун-т харчових технологій. - Київ : Знання, 2004. - 599 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
 4. Стандарти України : покажчик у 7 т. Т. 1 / уклад.: І. В. Корольова, В. А. Павлюкова ; за заг. ред. В. Л. Іванова. - Львів : Леонорм-Стандарт, 2011. - 286 с. - (Нормативна база підприємства).
 5. Бориско Н. Ф.    Самовчитель німецької мови = Borisko N. Deutsch ohne probleme! : у 2 т. Т. 1 / Н. Ф. Бориско. - Київ : ТОВ "ВП Логос-М", 2008. - 480 с. - (Вас чекає успіх!).
 6. Шевченко Т. Г.   Повне зібрання творів : у 12 т. Т. 1. Поезії 1837-1847 / Т. Г. Шевченко ; Національна Академія наук України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. - Київ : Наукова думка, 2001. - 784 с. : портр.

 

Матеріали, конференції, з’їзди

 

 1. САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XX міжнар. укр.-пол. наук.-техн. конф., 11-13 жовт. 2012, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 137 с. : рис., табл.
 2. Безпека праці: освіта, наука, практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2014 р. / Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України ; [редкол.: Мєтєльов О. В. та ін.]. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2014. - 212 с. : рис., табл.
 3. Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм : матеріали II Міжнар. екол. форуму (Одеса, 25-26 верес. 2014 р.) / НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. [та ін.] ; [упоряд.: Голікова О. С., Коджебаш А. П., Бородіна В. В.]. - Одеса : Пальміра, 2014. - 248 с. : рис., табл.
 4. Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., 15 груд. 2011 р. / Київ. міжнар. ун-т ; [редкол.: Матусова О. М., Мягкова О. В.]. - Київ : КиМУ, 2011. - 272 с.
 5. Актуальні проблеми юридичної науки - 2014 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21 берез. 2014 р. / ВНЗ "Нац. акад. упр.", Журн. "Юридична наука" ; [за заг. ред. В. К. Матвійчука, Ю. В. Нікітіна, Є. О. Гіди]. - Київ : ВНЗ "Нац. акад. упр.", 2014. - 323 с.
 6. Актуальні проблеми права та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць за 2010 рік / за заг. ред. д.ю.н., проф. М.І.Іншина. - Харків : НікаНова, 2011. - 344 с.

 

Препринти

 1. Панасюк М. І.  Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / М. І. Панасюк, А. Д. Скорбун, Б. М. Сплошной – Чорнобиль : Ін-т пробл. Безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. – (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. Безпеки АЕС ; 06-1).

 

Депоновані наукові праці

 1. Разумовский В. А.  Управление маркетинговими исследованиями в перинне / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. В ИНИОН Рос. Акад.. наук 15.02.02. № 139876

 

Словники

 1. Бережна В. В.    Німецько-український, українсько-німецький словник : сучасна лексика, типові словосполучення та фразеологічні вирази, граматичний коментар : 40 000 слів / В. В. Бережна, І. М. Іщенко. - Харків : Торсінг плюс, 2009. - 768 с.
 2. Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainische-deutsche worterbuch : 50 000 слів. - Київ : АКОНІТ, 2006. - 544 с. - (Нові словники).
 3. Криль, Я. А. Матеріалознавство : тлумачний словник : в 2 т. Т. 1. А - М / Я. А. Криль, О. Р. Флюнт, Г. В. Криль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу, Українське матеріалознавче товариство; за ред. Я. А. Криля. - Львів : "Новий світ - 2000", 2012. - 432 с.
 4. Швецова-Водка Г. М.    Документознавство : словник-довідник термінів і понять : навчальний посібник / Г. М. Швецова-Водка. - 2-ге вид., стер. - Київ : Знання, 2012. - 319 с.
 5. Орфографічний словник української мови : близько 120 000 слів / уклад. С. І. Головащук [та ін.]. - Київ : Довіра, 1994. - 864 с.
 6. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / уклад. В. І. Волович [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Воловича. - Київ : Український Центр духовної культури, 1998. - 736 с.
 7. Рябов С.    Політологія : словник понять і термінів / С. Рябов. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : КМ Академія, 2001. - 256 с. - (Книга НаУКМА).

 

Атласи

 1. Політико-адміністративний атлас України / гол. ред. І. Руденко. - Київ : Картографія, 2006. - 120 с.
 2. Приводы машин. Атлас конструкцій : учеб. пособие для студентов вузов : в 5 ч. Ч. 1. Редукторы и мотор-редукторы. Конструкция, параметры и основы конструирования / П. Н. Учаев, А. В. Васильев, Е. Д. Роговой [и др.] ; под ред. П. Н. Учаева. - Київ : Вища школа, 2001. - 455 с.
 3. Цехнович Л. И.    Атлас конструкций редукторов : учебное пособие / Л. И. Цехнович, И. П. Петриченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Київ : Вища школа, 1990. - 151с.

 

Законодавчі та нормативні документи

 1. Безпека життєдіяльності у навчальних закладах : нормативні документи та методичні матеріали / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр середньої освіти ; уклад.: В. І. Туташинський, М. Х. Махомед, М. В. Нижник. - Львів : Каменяр, 2004. - 895 с.
 2. Державне управління в Україні: реалії та перспективи : збірник наукових праць / Національна академія державного управління при Президентові України ; за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князева. - Київ : НАДУ, 2005. - 432 с.
 3. Законодавство України про автомобільний транспорт : збірник законодавчих актів за станом на 1 травня 2005 р. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське вид-во, 2005. - 140 с. - (Бібліотека офіційних видань).

 

Стандарти

 1. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ІSО 6107-1:2004-ДСТУ ІSО 6107-9:2004. – [Чинний     від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).
 2. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (ЕN 61010-2-020:1994, ІDТ) : ДСТУ ЕN 61010-2-2020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – ІV, 18 с. – (Національний стандарт України).
 3. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ІSО 7000:2000, ІDТ) : ДСТУ ІSО 7000:2004, - [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. – (Національний стандарт України). ГСВО МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти рівня спеціаліст напряму підготовки 0502 «Менеджмент» за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій» кваліфікації «Спеціаліст з менеджменту у галузі діяльності, менеджер-економіст». – Вид. офіц. – К., 2003. – 35 с.

 

Каталоги

 1. Каталог нормативних документів 2010 : у 3 т. Т. 2 / Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики ; уклад.: В. П. Мельникова, Ю. В. Ткаченко. - Видання офіційне. - Київ : УкрНДНЦ, 2010. - 312 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с.
 3. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків [та ін.]. – Л. : Новий час, 2003. – 160 с.

 

Бібліографічні покажчики

 1. Паніотто В. І.  Бібліографічний покажчик / В. І. Паніотто ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія", Наукова бібліотека ; ред. С. П. Залозна. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 76 с. - (Вчені НаУКМА ; Вип. 17).
 2. Алфавітний покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки Національного Транспортного університету (1954 -2009 рр.) / М-во освіти і науки України, НТУ, Бібліотека ; уклад. Л. В. Колісник. – К. : НТУ, 2009. - 76 с. - б/ц

 

Дисертації

 1. Андрусенко О. М.  Нелінійне пружне деформування бурильних колон у порожнинах глибоких криволінійних свердловин з геометричними недосконалостями : дис. …канд. техн. наук : 05.23.17 / Андрусенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Національний Транспортний ун-т. - К., 2014. – 187 с.

 

Автореферати дисертацій

 1. Білоног О. Є.  Управління проектами розвитку термінальних систем доставки вантажів автомобільним транспортом : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.22 «Управління проектами і програмами» / О. Є. Білоног ; НТУ. – К. 2011. – 20 с.

 

Авторські свідоцтва,

патенти

 1. А. с. 1007970, МПК3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей / О. А. Лудченко, Н. М. Зенкин. – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.
 2. Патент 76915 UА, МПК А61К 31/198 (2006.01) А61Р (2006.01). Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму із застосуванням ацетисистеїну / Ю. І. Фещенко, Л. О. Яшина, В. І. Ігнатьєва, Ю. О. Матвієнко ; заявник Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Академії медичних наук України. - № а 200503501 ; заявл. 14.04.2005 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р.
 3. Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Украина : МПК7 Н 04 J В 1/38, Н 04 13/00 / Чугаева В. В. ; заявитель и патентообладатель Харьк. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.)

 

Частина книги,

періодичного,

продовжуваного видання

 1. Гамеляк І. П.  Експериментальне визначення модуля пружності шарів покриттів із бетонних елементів брукування / І. П. Гамеляк, Л. М. Карафізі // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. - Київ : НТУ, 2014. - Вип. 29. - С. 75-84
 2. Герасименко А. Л.  Зовнішньоекономічна стратегія держави : проблема визначення / А. Л. Герасименко  // Держава і право : збірник наукових праць : Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; ред. кол. Ю. С. Шемшученко (гол. редколегії). - Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. - Вип. 59. - С. 535-539
 3. Гарбар К. В.  Діагностування загрозливих змін у зовнішньому середовищі непрямого впливу на господарську діяльність підприємства / К. В. Гарбар  // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. - Київ : НТУ, 2012. - Вип. 10. - С. 405-410. - (Технічна. Економічна)
 4. Галенко О. М.    Зміст і поняття аналізу фінансового стану при банкрутстві та санації / О. М. Галенко, Г. В. Булкот  // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний ін-т, М-во економіки України; наук. ред. І. К. Боднар. - Київ : Науково-дослідний економічний ін-т, 2007. - Вип. 7-8 (74-75). - С. 57-60 (№7)
 5. IV Всеукраїнська нарада працівників автотранспорту - нарада реформування  // Перевізник UA. - 2004. - № 7. - С. 2-9
 6. Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану будівельної організації/ Тема 10  // Економіка будівельної організації : курс лекцій : навчальний посібник для студентів ВНЗ. - Київ : Міленіум, 2002. - С. 182-195

 

Електронні ресурси

 1. Автушенко І. Б.   Історія України : плани семінарських занять та методичні рекомендації до самостійної роботи [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання напряму підготовки : Комп’ютерні науки, Машинобудування, Менеджмент, Право, Автомобільний транспорт, Зварювання... / І. Б. Автушенко ; НТУ, Кафедра теорії та історії держави і права ; уклад.: к.і.н., доцент І. Б. Автушенко, д.і.н., проф. Б. І. Хорошун. - Київ : НТУ, 2012. - 104 с. – Режим доступу : http://lib.ntu.edu.ua/catalog/docs/state and right/L_12_0136.pdf
 2. Бондар Н. М.    Фінансовий менеджмент у туризмі : методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент у туризмі» [Електронний ресурс] : для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» / Н. М. Бондар ; НТУ, Кафедра менеджменту і туризму ; уклад. Н. М. Бондар. - Київ : НТУ, 2013. - 52 с. – Режим доступу : http://lib.ntu.edu.ua/catalog/docs/management/L_13_0031.pdf
 3. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2010. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua, вільний.