назад

Монографії викладачів НТУ

Вибір саме монографій з безкрайнього масиву публікацій університетських дослідників закономірний. У них не тільки відображені і інтерпретовані результати багаторічних досліджень, наведені детальні описи методик, а й висуваються нові гіпотези, теорії, концепції, які сприятимуть розвитку науки.

 

    

656

І-665

 

Інноваційний розвиток транспортного комплексу: монографія / О. М. Ложачевська, Н. М. Бондар, О. О. Карпенко та ін. ; НТУ, Кафедра менеджменту; за загальною редакцією О. М. Ложачевської. – Київ : Міленіум, 2021. – 208 с.

 

У колективній монографії, авторами якої є науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту та економіки НТУ; кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Державного університету інфраструктури та технологій; кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету; кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету, кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету "Києво-Могилянська академія", викладено ключові аспекти інноваційного розвитку підприємств транспортного комплексу на основі вивчення світового та вітчизняного досвіду. Наукове видання представляє результати дослідження сучасних інноваційних тенденцій на автомобільному, авіаційному, водному та залізничному видах транспорту. 

Представлена колективна монографія буде корисною для подальших досліджень та розвитку теоретичних, організаційних, методичних і методологічних питань з інноваційного розвитку транспортного комплексу України.

Для науковців, менеджерів, працівників транспорту, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

 

    

 

Логістичне управління якістю транспортних послуг: монографія / О. М. Тимощук, Г. Ю. Кучерук, О. М. Вовк, О. В. Мельник. – К., 2020. – 214 с.

 

Монографія присвячена питанням інвестиційного аспекту якості логістизації транспортних послуг. З цією метою розглянуті концептуальні положення управління якістю  транспортно-логістичних послуг.

Враховуючі, що інноваційні парадигми управління не враховують особливостей і вимог до рівня якості на підприємствах транспортної галузі, була сформована інноваційна парадигма управління якістю транспортних послуг на основі поєднання оновлення техніко-технологічного забезпечення транспортних підприємств з формалізацією процесів взаємодії учасників процесу надання та споживання транспортної послуги, впровадження інноваційних методів та моделей управлінського інструментарію забезпечення якості на транспортних підприємствах.

Розглянуто формування інтегрованого транспортно-логістичного комплексу в конкурентних умовах неотехнологічного оновлення.

Розроблена методика формування оптимальної структури інвестиційного капіталу транспортних підприємств. Досліджено стратегічне управління інноваційно-інвестиційним розвитком логістизації транспортних послуг.

 

 

 

 

656

М52

 

Мережева розробка курсів тренінгу з менеджменту у сфері транспорту і логістики: монографія / О. Бакуліч, Я. Лудченко ; Університет м. Падерборн, Віденський ун-т економіки, НТУ, Приазовський державний технічний ун-т, Одеська Національна Морська Академія. – Київ : НТУ, 2008. – 456 с.

 

У монографію увійшли статті присвячені проблемам менеджменту у сфері транспорту і логістики, підвищенням кваліфікації працівників транспортної, промислової та морської галузі. Представлена сумісна розробка курсів тренінгу з менеджменту для вдосконаленого професійного навчання і підготовки українських фахівців і адміністративних співробітниківз сфери транспорту і логістики, включаючи навчання професійни хтренерів-педагогів. Відображено досвід реалізації принципів менеджменту і логістики в європейських країнах.

 

 

 

 

 

625.7

М545   

 

Методологічні та організаційні засади створення системи трансферу технологій для дорожньо-транспортного комплексу України: монографія / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Єгоров та ін. ; НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 128 с. 

 

Монографія присвячена дослідженню трансферу технологій. Висвітлені питання методології та організації створення системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Запропоновані способи формування у вищих навчальних закладах ланок інноваційної інфраструктури та ефективні механізми для комерціалізації завершених науково-технічних розробок і технологій. Досліджено процес комерціалізації енерго- та ресурсозберігаючих технологій між організаціями науково-освітньої сфери та підприємствами дорожньо-транспортного комплексу, як елементом інноваційної інфраструктури України.

Монографія призначена для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів України.

 

 

 

629.3.027.5

Н547   

Неруйнівний тепловий контроль автомобільних шин : монографія / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. Б. Деркачов, Є. Б. Долгов. – Київ : НТУ, 2006. – 155 с. 

 

Викладено основи теорії неруйнівного теплового контролю автомобільних шин, розглянуто методи та технічні засоби для його здійснення, наведено результати експериментальних досліджень з теплового контролю шин в умовах виробництва, наведено технічні характеристики сучасної інфрачервоної  апаратури та рекомендації по її застосуванню для теплового контролю шин.

Книга може бути корисною для науковців, аспірантів, студентів,  які займаються  виробництвом автомобільних шин та експлуатацією автотранспорту.

 

  

 

 

656.13

П78

Проактивне управління програмами розвитку регіональних систем автомобільного транспорту: монографія / Т. А. Воркут, О. С. Ігнатенко, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 199 с. 

 

У монографії запропоновано концепцію проактивного управління програмами розвитку регіональних систем автомобільного транспорту. Отримані наукові і методичні результати можуть бути використані органами державного і місцевого управління при розробленні програм і проектів розвитку регіональних систем автомобільного транспорту, а також підприємствами автомобільного транспорту при підготовці рішень в сфері стратегічного управління.

Для наукових співробітників, викладачів і студентів економічних та технічних спеціальностей ВНЗ, а також проектних аналітиків та менеджерів проектів.

 

 

 

 

 

656

П791

 

Проектне управління в сфері транспортного забезпечення: монографія / Т. А. Воркут, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал, А. М. Чечет ; НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 184 с. 

 

У монографії викладено концепцію проектного управління в сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, а також представлено методичні рекомендації щодо її реалізації. Отримані наукові і методичні результати можуть бути використані державними регуляторними органами та транспортними інституціями й підприємствами для вдосконалення проектного управління транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Для наукових співробітників, викладачів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також проектних аналітиків та менеджерів проектів.

 

 

 

 

 

621.891

Т67   

Триботехнічні характеристики мастильних матеріалів в умовах експлуатації машин і механізмів : монографія / М. Ф. Дмитриченко, О. М. Білякович, О. А. Міланенко та ін. ; НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 124 с. 

 

Монографія є підсумком багаторічного наукового доробку авторів, що спрямований на розвиток теорії граничного тертя. Зміст всіх розділів підпорядкований вирішенню актуальної задачі - підвищенню надійності та довговічності транспортних засобів шляхом покращення експлуатаційних властивостей та оптимізації ресурсу мастильних матеріалів - невід'ємної складової трибосистем машин і механізмів.

 

 

 

 

 

 

 

 

625.7

Т654 

Трансфер технологій як засіб інноваційного розвитку дорожньо-транспортного комплексу України: монографія / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, В. Д. Данчук та ін. ; НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 104 с. 

 

Монографія присвячена дослідженню трансферу технологій, як основного засобу розвитку підприємств в сучасних умовах. Висвітлені зарубіжні та національні інформаційні ресурси, інструменти та механізми трансферу технологій, електронна платформа системи трансферу технологій дорожньо-транспортного комплексу України. Запропоновані способи формування ланок інноваційної інфраструктури та ефективні механізми для комерціалізації завершених науково-технічних розробок і технологій для розвитку сучасних підприємств. Досліджено сучасні засоби та механізми трансферу технологій, можливості трансферу технологій між організаціями науково-освітньої сфери та підприємствами.

Монографія призначена для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів України.

 

 

 

 

 

 

656

П784

 

Програмне забезпечення систем моніторингу транспорту: монографія / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Матейчик, В. П. Волков та ін. ; НТУ. – Київ : НТУ, 2016. – 204 с. 

 

У монографії висвітлено питання розробки прикладного програмного забезпечення систем моніторингу екологічної безпеки автомобільного транспорту, зокрема, окремих транспортних засобів та їх енергоустановок, транспортних підприємств, транспортних потоків, інвентаризації викидів. Описано архітектуру, алгоритми роботи, функціональні можливості та приклади практичної реалізації основних програмних модулів.

Видання розраховано на студентів і аспірантів технічних університетів, фахівців в сфері експлуатації автомобільного транспорту та його сталого розвитку з використанням сучасних інформаційних технологій.

 

 

 

 

 

621.891

П32   Підвищення надійності транспортних засобів шляхом застосування модифікаторів тертя: монографія / М. Ф. Дмитриченко, О. А. Міланенко, О. М. Білякович та ін. ; НТУ. – Київ : НТУ, 2017. – 104 с. 

 

Монографія є узагальненням результатів тривалих досліджень авторів з позицій розвитку теорії граничного тертя. Зміст розділів сформований послідовно та логічно, він підпорядкований вирішенню важливої проблеми щодо підвищення надійності і довговічності транспортних засобів шляхом покращення експлуатаційних властивостей мастильних матеріалів при додаванні сучасних модифікаторів тертя.

 

 

65.01

Т33

 

Тенденції розвитку теорії і практики управління організаціями: монографія / О. М. Ложачевська, В. Б. Іванов, О. О. Бакуліч та ін. ; НТУ, Кафедра менеджменту; за загальною редакцією О. М. Ложачевської. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 244 с.

 

У колективній монографії, авторами якої є науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту НТУ, викладено ключові аспекти розвитку теорії і практики управління організаціями на основі досліджень світового та вітчизняного досвіду менеджменту. Наукове видання представляє результати дослідження сучасних тенденцій розвитку суспільства та менеджменту, особливостей стратегічного, адміністративного, корпоративного, фінансового, екологічного та антикризового управління, розробки практичних рекомендацій з удосконалення менеджменту для забезпечення стійкого розвитку українських підприємств, зокрема автотранспортної галузі.

Представлена колективна монографія буде корисною для подальших досліджень та розвитку теоретичних, організаційних, методичних і методологічних питань з імплементації світового досвіду управління та розвинення здобутків в практику українського менеджменту.

Для науковців, менеджерів, працівників автомобільного транспорту, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

 

656

Т654

 

Дмитриченко, М. Ф.  Транспортні технології та системи: науково-методичні засади діагностики і розвитку практичного інтелекту майбутніх фахівців : монографія / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Тименко, Н. Ф. Федорова. – Київ : НТУ, 2019. – 256 с. 

 

У монографії уточнено сутність понять «практичний розум», «практичний інтелект», «практична естетика». Узагальнено результати вивчення практичного інтелекту у закордонному наукознавстві, зокрема, у дослідженнях Р. Дж. Штернберга. Пропонується здійснювати діагностику і розвиток практичного інтелекту учнівської молоді в педагогічних умовах STEAM-освіти, на заняттях з дизайну і технологій.

Монографія рекомендується науково-педагогічним працівникам, аспірантам і докторантам, практичним психологам, студентам і всім, хто цікавиться профілями особистісної обдарованості.

 

 

 

 

342.95

З-802

 

Золотарьова, Н. І.  Адміністративна діяльність правоохоронних органів з охорони навколишнього природного середовища : монографія / Н. І. Золотарьова. – Київ : НТУ, 2017. – 384 с. 

 

Розглянуто адміністративно-правове регулювання діяльності правоохоронних органів у сфері охорони навколишнього природного середовища, об’єкти впливу адміністративної діяльності цих органів. Показано місце і роль адміністративної діяльності в механізмі адміністративно-правового регулювання відносин з охорони довкілля. Здійснено аналіз форм і методів адміністративної діяльності як складової відносин охорони навколишнього природного середовища. Виділені особливості державного моніторингу як функції та методу адміністративної діяльності у сфері екології, досліджено екологічну експертизу в цілях формулювання рекомендацій для застосування заходу адміністративного примусу та діяльності щодо запобігання негативного впливу на довкілля. Проаналізовано надання адміністративних послуг в якості форми адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки та адміністративно-юрисдикційну діяльність цих органів.

Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів та інших осіб, які цікавляться проблемами охорони навколишнього природного середовища.

 

 

330.341.1

К546   

 

Князевич, А. О.  Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки : монографія / А. О. Князевич. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 362 с.

 

У монографії досліджені теоретико-методологічні основи формування ефективного господарського механізму управління інноваційним розвитком підприємств. Висвітлені проблеми становлення і практичного впровадження механізмів управління інноваційним розвитком. Наведено методику практичного використання математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткого інтегрального розрахунку експертної оцінки механізмів управління, яка може бути широко використана для аналізу ефективності дії й оцінки стану господарського механізму управління інноваційним розвитком як підприємств, так і окремих галузей національної економіки. Висвітлені результати дослідження теоретичних і практичних основ управління процесами формування і функціонування інноваційної інфраструктури України. Розроблено модель функціонування інноваційної інфраструктури як комплексу взаємопов’язаних ринків, які забезпечують софтизацію і сервізацію інноваційних процесів в економіці знань. Представлено економіко-математичні моделі оптимального розподілу ресурсів серед суб’єктів інноваційної інфраструктури.

Монографія розрахована на широке коло читачів, зокрема студентів, аспірантів, наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, керівників підприємств, установ і організацій.

 

 

7.012

П691

 

Кузьмінець, М. П.  Практична обдарованість майбутніх магістрів промислового дизайну : монографія / М. П. Кузьмінець, П. М. Татіївський, В. П. Тименко ; НТУ, Кафедра комп'ютерної, інженерної графіки та дизайну. – Київ : НТУ, 2019. – 128 с.

 

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади діагностики і розвитку практичного інтелекту майбутніх магістрів промислового дизайну. Уточнено сутність понять «практичний розум», «практичний інтелект», «практична естетика». Виокремлено теоретичні засади філософських праць М. Хайдеґґера щодо пізнання людиною світу практико зорієнтованими проектними технологіями (design for Dasein). Проаналізовано теоретичні джерела про «отілеснене» пізнання (embodied cognition approach) в контекстікогнітивної науки (cognitive science). Узагальнено результати вивчення практичного інтелекту у закордонному наукознавстві, зокрема, у дослідженнях Р. Дж. Стернберга. Пропонується здійснювати діагностику і розвиток практичного інтелекту майбутніх промислових дизайнерів у педагогічних умовах STEAM-освіти на заняттях з дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності».

Монографія рекомендується науково-педагогічним працівникам, аспірантам і докторантам, практичним психологам, студентам і всім, хто цікавиться профілями особистісної обдарованості.

 

 

 

 

Луговий П. З., Мейш В. Ф., Мейш Ю. А. Динаміка конструктивно-неоднорідних оболонкових структур: монографія / П. З. Луговий, В. Ф. Мейш, Ю. А. Мейш; під ред акад. НАН України О. М. Гузя. – К.: Ліра-К, 2022. – 326 с.

 

Монографія присвячена науковим і практичним питанням дослідження динамічних процесів в конструктивно-неоднорідних оболонкових структурах складної геометрії. Для визначення міцності, довговічності і працездатності таких елементів і конструкцій, в першу чергу, необхідно визначити їх напружено-деформований стан і характер коливань  як на етапі проектування, так і під час експлуатаційних і можливих аварійних навантаженнях. Велика увага приділяється використанню та розвитку аналітичних, скінченно-різницевих і скінченно-елементних методів розв’язку поставлених задач. Проведені дослідження дозволяють правильно вибрати вид рівнянь і методів їх розв’язку при описі динаміки оболонок з конструктивними особливостями і тришарових оболонок з неоднорідним заповнювачем, а також модель пружної основи. У книзі представлені результати багаторічних теоретичних досліджень, в більшій частині прикладних, які знайшли своє застосування в різних галузях техніки.

Для фахівців в області авіації, ракетної техніки, суднобудування, атомної енергетики, а також аспірантів і студентів відповідальних спеціальностей.

 

 

 

 

 

54

М917

 

Мустяца, О. М.  Фізико-хімічні властивості розплавів іонно-електронних (поліфункціональних) провідників на основі халькогенідів миш’яку, сурми і вісмуту : монографія / О. М. Мустяца. – Київ : НТУ, 2016. – 216 с. 

 

В монографії викладено матеріал з фізико-хімічного дослідження природи провідності розплавів халькогенідних систем на основі елементів підгрупи миш'яку. Встановлено іонно-електронну природу провідності розглянутих систем і знайдено метод пригнічення електронної складової провідності. На підставі отриманих даних запропоновано піроелектрохімічний метод переробки сульфідної промислової сировини кольорової металургії. Показано глибокий зв'язок періодичної зміни фізико-хімічних властивостей в системах при заміні металу і халькогену на більш важкий.

Книга може бути корисною науковим і інженерно-технічним працівникам в області електрохімії в кольорової металургії.

 

 

 

 

656.11

У315

Осипов, В. О.  Удосконалення методу оцінки безпеки дорожнього руху на окремих ділянках автомобільних доріг : монографія / В. О. Осипов, О. І. Мельниченко. – Київ : НТУ, 2019. – 172 с. 

 

У монографії здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення науковоприкладної задачі, що полягає у підвищенні безпеки дорожнього руху на окремих ділянках автомобільних доріг. Шляхом експериментальних досліджень доведено, що ефективним заходом із зниження аварійності на автомобільних дорогах є впровадження сучасного інженерного облаштування. Удосконалено метод оцінки безпеки дорожнього руху на окремих ділянках автомобільних доріг за рахунок розробки методу експертної оцінки безпеки дорожнього руху. Розроблені критерії оцінювання і встановлені показники рівня безпеки окремих ділянок автомобільних доріг. Розроблена практична методика експертної оцінки рівня безпеки дорожнього руху та розроблені і втілені в практику рекомендації, впровадження яких дозволить зменшити кількість ДТП.

Для наукових співробітників, викладачів і студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також проектних аналітиків.

 

 

379.85

T84

Ratajczak, Jadwiga  Trends in the development of international tourism in the current context of globalization : collective Scientific Monograph / J. Ratajczak, V. Tsypko. – Opole, 2020. – 217 c.

 

 

 

624.2

Т484

 

Ткачук, С. Г.  Розмиви та руслові переформування на мостових переходах : монографія / С. Г. Ткачук. – Київ : НТУ, 2019. – 132 с. 

 

В монографії розглянуті проблеми всіх видів розмивів на мостових переходах. Розроблені математичні моделі та аналітичні методи їх реалізації для верхньої границі загального розмиву та багаторічного прогнозування. Запропоновані способи знаходження залишкового і замуленого розмиву, для визначення якого створені математичні моделі природних руслових переформувань. В колі проблем загального розмиву отримані теоретичні залежності транспортуючої спроможності руслових потоків, характеристика трансформації руслової витрати, доведена теорема про момент максимуму загального розмиву.

Залежності для визначення граничних глибин вирв місцевого і зосередженого розмивів мають під собою загальну енергетичну основу.

Матеріал монографії зацікавить шляховиків і дорожників, гідрологів та гідротехніків, буде корисним для аспірантів і студентів відповідних вишів.

 

 

379.85(477)

С833

 

Ципко, В. В.  Стратегічні пріоритети туристичної галузі України в умовах євроінтеграції: історико-культурний та соціально-економічний аспекти : монографія / В. В. Ципко ; за заг. ред. В. В. Ципко. – Київ : [б. в.], 2018. – 248 с.

 

У колективній монографії «Стратегічні пріоритети туристичної галузі України в умовах євроінтеграції: історико-культурний та соціально-економічний аспекти» комплексно розглядаеться аналіз історико-соціального та економічного аспектів туристичної галузі України в умовах євроінтеграції, визначено і охарактеризовано основні тенденції розвитку її вагомих компонентів, проаналізована їх роль та місце в туризмі, як багатогранного явища суспільного життя, могутньої та динамічної світової індустрії. Туризм у цьому тисячолітті відкриває особливості масового туристичного продукту разом із його стандартизацією та серійним виробництвом, спеціалізацією та різноманітністю пропозицій, а також із сучасним продажем та рекламою, часто віртуальною.

 

 

378

Ц673

 

Ципко, В. В.  Теорія і практика навчання суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах : монографія / В. В. Ципко ; НТУ. – Київ : НТУ, 2015. – 256 с. 

 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнено низку понять і наукових підходів для визначення теоретико-методологічних засад дослідження та виявлено основні тенденції у розвитку сучасної вищої технічної освіти в Україні, визначено роль і місце суспільствознавчих дисциплін у навчальному процесі технічних університетів.

Охарактеризовано особливості навчання суспільствознавчих дисциплін у технічних університетах. Обгрунтовано концептуальні засади та визначено компоненти методичної системи навчання суспільствознавчих дисциплін. Також визначено критерії, показники і рівні сформованості суспільствознавчої компетентності майбутніх інженерів у процесі навчання суспільствознавства; теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено методичну систему навчання суспільствознавчих дисциплін студентів технічних університетів.

Розрахована на наукових, науково-педагогічних працівників, керівників ВНЗ, методистів та інших працівників освіти.

 

 

7.012

Я741

 

Яковенко, В. Б.  Моделювання технічних систем керування у просторі станів : монографія / В. Б. Яковенко, М. П. Кузьмінець. – Київ : НТУ, 2019. – 101 с.

 

В монографії розглянуто методи моделювання мовою графів зв'язку на прикладах теорії управління. Це сприятиме розвитку вітчизняних досліджень у цій галузі, забезпечить широке поширення цих методів у вищій освіті.

Монографія призначена для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

Вона стане у пригоді інженерно-технічним працівникам будівельної галузі, які залучені у проектуванні машин та виробництві матеріалів, конструкцій та виробів.

 

 

Скориставшись Електронним каталогом, користувачі мають можливість переглянути повні тексти представлених видань, які були передані до бібліотеки авторами (правовласниками) та редакційно-видавничим відділом Національного транспортного університету.

 

 

Виставку підготували:

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Зав. відділом Ширшова Л. П.

 

 

Оновлено: 14.10.2022.