назад

Що залишаємо майбутнєму. Частина 2

 

502.51

Л566

Лико, С. М. Гідроекологія : навчальний посібник / С. М. Лико, І. Л. Суходольська. - Київ : Кондор, 2017. - 212 с. - Бібліогр. : с. 208-211.

 

У навчальному посібнику «Гідроекологія» висвітлено основні відомості функціонування водних екосистем, розглянуто фізико-хімічні параметри води та проаналізовано особливості використання водних ресурсів. Описано джерела та наслідки забруднення водних екосистем та роль окремих абіотичних та біотичних чинників у цих процесах. Приділено увагу процесу самоочищення водних екосистем та очищенню стічних вод. Проаналізовано методи вивчення гідробіонтів і властивостей води та значення у природних процесах та господарській діяльності людини.

Навчальний посібник «Гідроекологія» адресований для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації на здобуття ступеня бакалавра – галузі знань: 10 «Природничі науки», спеціальностей: 101 «Екологія» та 091 «Біологія».

 

 

 

504

Л749

Ломницька,  Я. Ф. Склад та хімічний контроль об'єктів довкілля : навчальний посібник / Я. Ф. Ломницька, В. О. Василечко, С. І. Чихрій ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Львівська комерційна академія. - Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 589, [3] с. - Бібліогр. : с. 562-568.

 

У навчальному посібнику охарактеризовано грунти, води, повітря, рослинність як об'єкти довкілля, їхній речовинний склад, форми, у яких перебувають хімічні елементи. Описано основні причини забруднення довкілля та суть процесів, що лежать в основі їх очищення. Охарактеризовано способи відбору проб різних об'єктів довкілля, підготовку проб до аналізу. Приведено загальні підходи до виконання аналізу окремих об'єктів довкілля на вміст макро- та мікроелементів, токсичних неорганічних та органічних речовин.

Для підготовки бакалаврів хімічного факультету, природничих та товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які спеціалізуються в галузі хімічного контролю об'єктів довкілля.

 

 

504

М21

Мальований, М. С.  Екологія та збалансоване природокористування : навчальний посібник / М. С. Мальований, Г. З. Леськів ; М-во освіти і науки України, Львівський державний ун-т внутрішніх справ, Національний ун-т "Львівська політехніка". - Херсон : Олді-Плюс, 2014. - 316 с.

 

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів України та світу. У ньому висвітлені основи питання із теоретичних основ екології, еколого-економічних проблем навколишнього середовища та економічні особливості окремих територій. Висвітлюється співвідношення двох наук екології та регіональної економіки.

 

 

 

 

54

М953

Мислюк, О. О.  Основи хімічної екології : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. О. Мислюк. - Київ : Кондор, 2012. - 660 с. - Бібліогр. : с. 654-659.

 

Курс "Основи хімічної екології" спрямований на формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в загрозі виснаження природних ресурсів, зменшенні здатності геосистем до самоочищення і самовідновлення. У навчальному посібнику детально розглядаються природні і антропогенні чинники формування екологічних ситуацій, хімічні процеси, що відбуваються в біосфері, процеси міграції й трансформації хімічних сполук природного та антропогенного походження в різних сферах Землі, дається характеристика основних забруднюючих речовин, загальні підходи до вивчення екологічного стану територій та ін. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного розділу наводяться питання для самоперевірки.

Призначений для студентів ВНЗ при вивченні курсів "Біогеохімія", "Хімія навколишнього середовища", "Гідрохімія", "Екологічна безпека", "Організація природоохоронної діяльності", "Моніторинг навколишнього середовища", "Сільськогосподарська екологія", а також для фахівців в області охорони навколишнього середовища і природокористування.

 

 

504

М953

Мислюк, О. О.  Практикум з хімічної екології : навчальний посібник для ВНЗ / О. О. Мислюк. - Київ : Кондор, 2012. - 304 с. - Бібліогр. : с. 301-302.

 

Навчальний посібник "Практикум з хімічної екології" призначений для практичної підготовки студентів - майбутніх екологів.

Для забезпечення належної якості екологічного контролю за станом навколишнього середовища необхідна спеціальна підготовка кадрів, які повинні володіти не тільки глибокими знаннями з класичної хімії, а й мати також уявлення про особливості складу об'єктів природного середовища й процесів, що в них відбуваються. Запропонований посібник допоможе студентам краще закріпити набуті на лекційних заняттях теоретичні знання, оволодіти навиками практичних розрахунків, застосування методів геохімічних досліджень для розв'язування прикладних задач, які будуть широко використані в практичній роботі фахівця-еколога.

Практикум містить задачі різного рівня складності, по всіх темах аналітичні дані представлені у вигляді декількох варіантів. На початку кожного розділу наводяться теоретичні відомості з тематики, що розглядаються.

Призначений для вищих навчальних закладів при вивченні курсів "Хімічна екологія", "Біогеохімія", "Геохімія","Літоекологія", "Гідрохімія", "Хімія навколишнього середовища.

 

 

504

М673

Мітрясова,  О. П.  Хімічна екологія : навчальний посібник / О. П. Мітрясова. - 2-ге, вип. та доп. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 318 с. - Бібліогр. : с. 306-309.

 

У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. Розглянуто основні хіміко-екологічні проблеми атмосфери, гідросфери, літосфери та енергетики; приділяється увага окремим основним поняттям моніторингу довкілля. Зміст посібнику спрямовано на формування знань про цілісну організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої природи, про сучасну екологічну ситуацію. Для кращого засвоєння матеріалу після кожного параграфа посібнику наведено питання для самоконтролю та тестові завдання до кожного розділу. До теоретичного матеріалу додається практикум, що охоплює лабораторні роботи з визначення окремих показників якості об’єктів довкілля.

Посібник розрахований на студентів, магістрів, аспірантів, які навчаються за природничими напрямами, зокрема «Екологія» та викладачів природничих факультетів вищих навчальних закладів; а також може бути корисним для всім, кого цікавлять питання хімічної екології.

 

 

 

504 (03)

М916

Мусієнко,  М. М. Екологія: Тлумачний словник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков, О. В. Брайон. - Київ : Либідь, 2004. - 376 с.

 

Уміщено тлумачення українською та російською мовами більш як 1500 базових термінів і понять із різних галузей сучасної екології.

Для студентів ВНЗ.

 

 

 

 

 

504

М99

Мягченко,  О. П.  Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навчальний посібник для студентів ВНЗ / О. П. Мягченко. - Київ : ЦУЛ, 2010. - 384 с. - Бібліогр. : с. 379.

 

Посібник призначено для студентів ВНЗ третього та четвертого рівнів акредитації гуманітарних спеціальностей. Розглянуто теоретичні, практичні питання небезпечних факторів в складній системі "Людина-Техніка-Середовище". Посібник висвітлює питання безпеки у виробничій, побутовій, природній та соціальній сферах дії людини. Розглянуто проблеми небезпеки у надзвичайних станах, зокрема екологічному, соціальному. Показано значення законодавства як основи безпечної діяльності людини. Посібник містить схеми практичних занять та необхідний довідковий матеріал, який доповнює його загальний зміст, наведено словник термінів, алфавітний та предметний покажчик. 

 

 

504

О-542

Олійник,  Я. Б.  Основи екології : підручник / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, О. П. Гавриленко. - Київ : Знання, 2012. - 558 с. - Бібліогр. : с. 537-540.

 

Це підручник нового покоління. Його автори - провідні фахівці у галузі екології та природокористування, добре знані не тільки в Україні, а й за її межами, - висвітлюються основні теми курсу екології, який читається студентам природничих факультетів Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка протягом останніх років. Розкриваються теорія, методологія і практика загальної екології, найголовніші сучасні глобальні проблеми людства. Наводяться найновіші дані наук про навколишнє природне середовище, численні приклади розв'язання екологічних проблем у різних куточках світу. В окремому розділі розглядаються найважливіші питання екології людини - нової наукової галузі, навколо якої сьогодні точаться гострі дискусії.

Підручник розрахований насамперед на студентів географічних і біологічних факультетів, інших спеціальностей навчальних закладів у галузі екології та природоохоронної діяльності. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, усім, кого цікавлять проблеми майбутнього виживання людства.

 

 

504

О-652

Орел, С. М.  Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров'я людини : навчальний посібник для студентів ВНЗ / С. М. Орел, М. С. Мальований, Д. С. Орел ; Державні вищі навчальні заклади, Національний ун-т "Львівська політехніка", М-во освіти і науки України, Академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного М-ва оборони України. - Херсон : ОДДІ-ПЛЮС, 2014. - 232 с. - Бібліогр. : с. 173-175.

 

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисципліни в блоці варіативних дисциплін підготовки фахівців напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". В посібнику проводиться аналіз впливу на людину отруйних хімічних речовин по двох оцінках - оцінці шкідливості речовини (токсичності) і оцінці ступеню контакту цієї речовини з організмом людини (експозиції). Ці дві оцінки дають можливість передбачити імовірності настання певного негативного наслідку, проводити ранжування впливу певних хімічних речовин і приймати рішення щодо захисту від їх впливу. Оцінка впливу небезпечних речовин на людину, яка дає можливість приймати правильне рішення для її захисту і є метою навчального посібника.

Навчальний посібник може бути корисним також студентам інших спеціальностей для вивчення нормативної дисципліни "Екологія" і для всіх, хто вивчає проблеми, пов'язані з оцінкою екологічного ризику впливу антропогенної діяльності на здоров'я людини.

 

 

504

О-753

Основи екології та екологічного права : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Ю. Д. Бойчук [та ін.]. - 2-е, випр. і доп. - Суми ; Київ : Університетська книга ; Княгиня Ольга, 2005. - 368 с. - Бібліогр. : с. 351-353.

 

Посібник охоплює теоретичні і прикладні розділи сучасної екології. Висвітлені основні поняття, пов‘язані із закономірностями функціонування екосистем і біосфери в цілому. Проаналізовані особливості протікання біосферних процесів в умовах їх антропогенної трансформації. Наведена характеристика сучасного екологічного стану природних ресурсів.

Розглядаються екологічні проблеми України і її регіонів, економічні і еколого-правові аспекти раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища, правові основи екологічної політики України, філософсько-екологічна методологія збереження і стабільного розвитку життя на Землі.

Для студентів неекологічних і неюридичних вищих навчальних закладів освіти, де викладаються курси «Основи екології», «Охорона навколишнього середовища» та «Екологічне право» як нормативні дисципліни, буде корисний викладачам , працівникам природоохоронних і екологічних організацій, учителям шкіл різного типу та широкого кола читачів.

 

 

504

П345

Піскунова, Л. Е.  Безпека життєдіяльності : підручник для студентів вищих закладів освіти України I-IV рівнів акредитації з галузі "Природничі науки" / Л. Е. Піскунова, В. А. Прилипко, Т. О. Зубок. - Херсон : ЛОДІ-ПЛЮС, 2013. - 456 с. - Бібліогр. : с. 441.

 

Підручник для вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" для вищих аграрних закладів розроблений на основі програми нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності", що створена на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.02.2002 р. № 76 та відповідно до положень Концепції освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини", затвердженої Міністром освіти і науки України 12 березня 2001 р., а також на основі типової програми, схваленої на засіданні науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково-методичної ради МОН від 16.02.2011 р., № 03/02 та Вченою Радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 р., № 2.

У підручнику відображені сучасні тенденції розв'язання проблем безпеки людини, викладені у: Концепції ООН "Про сталий людський розвиток", Концепції національної безпеки України (схвалена постановою Верховної Ради України № 3/97-ВР від 16.01.1997 р.). Основні розділи та теми визначені державними вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 "Про організацію вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладів України).

Пропонований підручник має допомогти викладачам і студентам у вивченні даної дисципліни, сформувати профілактичний напрям мислення та професійну діяльність майбутнього спеціаліста.

 

 

504

П378

Плахтій, Д. П.  Екологія. Основні терміни, поняття та означення / Д. П. Плахтій, О. С. Чинчик, С. В. Кобринська ; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики України, Подільський державний аграрно-технічний ун-т. - Кам'янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2011. - 320 с. - Бібліогр. : с. 315-318.

 

У навчальному посібнику викладено основні терміни і поняття, що використовуються в екологічних дисциплінах, таких як загальна екологія, ландшафтна екологія, екологія людини та інших. У додатках посібника вказується на особливості якісної оцінки знань студентів за тестами залікових модулів, подані варіанти модульної контрольної роботи і завдання для самостійної роботи.

Для студентів ВНЗ різних форм навчання, викладачів, магістрів, аспірантів і вчителів шкіл.

 

 

504

П691

Практикум з нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" : навчальний посібник для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Г. Ф. Гусєв, П. І. Чуваєв, С. Т. Сусло, Т. М. Пальчик, В. І. Зюзюн ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2014. - 116 с. - Бібліогр. : с. 115.

 

Розглянуто теоретичні і практичні питання небезпечних факторів в системі "Людина - життєве середовище". Запропоновано зміст, порядок та вимоги щодо виконання практичних занять, наведені ситуаційні задачі, приклади розрахунків, які допоможуть студентам сформувати необхідні вміння і навички виявляти, аналізувати небезпечні та шкідливі фактори в оточуючому середовищі для запобігання (або зменшення) й ліквідації їхнього впливу на людину.

Матеріал посібника призначений для студентів НТУ за всіма напрямами підготовки.

 

 

 

 

504

П691

Практикум з дисципліни "Екологія людини" : для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" та спеціальністю 101 "Екологія" / укладачі : Г. Ф. Гусєв, А. П. Парасочка ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. - Київ : НТУ, 2016. - 126 с. - Бібліогр. : с. 122-124.

 

 

 

 

 

 

 

504

П691

Практикум з навчальної дисципліни "Основи безпеки людини" : для студентів ВНЗ всіх форм навчання за всіма спеціальностями / укладачі : В. О. Хрутьба, П. І. Чуваєв, М. В. Половко, С. Т. Сусло, Г. В. Хорькова, О. В. Спасіченко ; М-во освіти і науки України, НТУ, Кафедра екології та безпеки життєдіяльності. - Київ : НТУ, 2017. - 208 с. - Бібліогр. : с. 195.

 

 

 

 

 

 

504

П804

Прокопенко, О. В. Екологічний маркетинг : навчальний посібник / О. В. Прокопенко. - Київ : Знання, 2012. - 319 с. - Бібліогр. : с. 311-319.

 

Системно висвітлено теоретичні та практичні аспекти впровадження у практику діяльності вітчизняних підприємств концепції екологічного маркетингу. Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення. У практикумі наведено аналітичні та графічні вправи, тести, кросворди, практичні завдання і зразки розв'язання найбільш складних завдань.

Для викладачів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових і екологічних підрозділів, інших фахівців, чия діяльність пов'язана з екологічним маркетингом.

 

 

504

П81

Промислова екологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Я. І. Бедрій [та ін.]. - 4-е, перероб. - Київ : Кондор, 2010. - 374 с. - Бібліогр. : с. 370-372.

 

Розглядаються основні концепції екології та наслідки впливу діяльності людини на довкілля.

Наводяться структура та зміст природоохоронного законодавства, розкриваються основи взаємодії промислових підприємств з навколишнім середовищем, методи і засоби охорони та раціонального використання землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, методи контролю та стимулювання природоохоронної діяльності.

Для студентів ВНЗ.

 

 

 

504

С218

Сафранов, Т. А.  Екологічні основи природокористування : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Т. А. Сафранов. - 2-ге вид., стереот. - Львів : "Новий Світ-2000", 2004. - 248 с. - Бібліогр. : с. 246-247.

 

У навчальному посібнику висвітлені найважливіші розділи традиційної та сучасної екології, розглянуті питання антропогенного забруднення довкілля та його негативні наслідки, екологічні основи та проблеми раціонального природокористування. Може бути використаний студентами вищих навчальних закладів при вивченні окремих розділів дисциплін: "Основи екології та природокористування", "Основи екології", "Основи загальної екології і неоекології", "Оптимізація природокористування" та ін.

 

 

 

504

С218

Сафранов, Т. А.  Еколого-економічні основи природокористування : навчальний посібник / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, Д. В. Лукашов. - Львів : Новий Світ-2000, 2016. - 350, [2] с. - Бібліогр. : с. 335-341.

 

В навчальному посібнику висвітлені найважливіші розділи класичної та сучасної екології, розглянуті питання антропогенного забруднення довкілля та його негативні наслідки, еколого-економічні аспекти та проблеми раціонального природокористування. Може бути використаний студентами вищих навчальних закладів при вивченні окремих розділів дисципліни: "Екологія", "Загальна екологія та неоекологія", "Оптимізація природокористування", "Економіка природокористування" та ін..

 

 

504

С605

Соломенко, Л. І. Загальна екологія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Л. І. Соломенко, В. М. Боголюбов ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. - 288 с. - Бібліогр. : с. 269-271.

 

Розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу дисципліни "Загальна екологія": аутекологія, демекологія, синекологія, основи біосферології та елементи прикладної екології.

Вміщено практичні заняття та короткий термінологічний словник, які сприятимуть глибшому осмисленню теоретичного матеріалу, виробленню навичок його практичного застосування.

Буде корисним для студентів, що навчаються за екологічними, біологічними і лісотехнічними спеціальностями, а також аспірантів, викладачів і всіх, небайдужих до актуальних питань екології.

 

 

 

504

С911

Сухарев, С. М.  Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навчальний посібник для студентів ВНЗ / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. - Львів : Новий Світ - 2000, 2014. - 256 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. : с. 254.

 

У посібнику викладено теоретичні основи дисципліни, показано місце техноекології в питанні охорони навколишнього природного середовища. Розглянуто основні заходи та засоби зменшення негативного антропогенного впливу на природне середовище. Зокрема, подано відомості про вплив виробництва на екологічний стан навколишнього середовища, шляхи екологізації виробництва, проблеми охорони атмосферного повітря, гідросфери, земель. Розглянуто проблему виробничих випромінювань і методів захисту від них.

Призначено для студентів та викладачів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Також рекомендовано як підручник на курсах підвищення кваліфікації вчителів, інженерно-технічних працівників, представників галузевих міністерств та держкомітетів.

 

 

 

504

Ф33

Федоренко, О. І. Основи екології : підручник / О. І. Федоренко, О. І. Бондар, А. В. Кудін. - Київ : Знання, 2006. - 543с. - Бібліогр. : с. 529-534.

 

Розглядаються основні поняття і закони сучасної екології структура та етапи розвитку біосфери, основні закономірності функціонування екосистем. Детально аналізуються глобальні екологічні проблеми, що потребують невідкладного вирішення, основні антропогенні чинники деградації біосфери та джерела хімічного й радіаційного забруднення довкілля, їх вплив на якість життя і здоров'я людини. Висвітлюються принципи раціонального природокористування та охорони довкілля, зв'язок стану довкілля із соціальними проблемами людини і суспільства, основи екологічного менеджменту та аудиту. Розкривається важливість екологічного виховання, освіти та культури населення у вирішенні екологічних проблем. Значна увага приділяється діяльності міжнародних природоохоронних організацій, міжнародним конференціям та основам міжнародного екологічного права.

 

 

504

Ф505

Фізична екологія : Кредитно-модульна система : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Ю. Новоселецький [та ін.]. - Київ : Кондор, 2009. - 480 с.

 

У навчальному посібнику висвітлені основні положення та терміни з екологічної фізики, які розкривають зміст фізичних процесів і явищ, що протікають у природі та їхній вплив на біосферу.

Посібник підготовлений за кредитно-модульною системою згідно з вимогами галузевого стандарту освіти з екології в Україні та на основі навчальної програми варіативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом "Екологія". Він включає навчальні елементи (модулі), до яких подано мінімально необхідний лекційний матеріал (теоретичне ядро), розміщено повноцінні задачники з текстами задач для довгострокового завдання за темами кожного навчального елемента та прикладами розв'язання, списки тестових запитань для поточного (предметно-елементного) імодульного контролю, інструкції до виконання лабораторних робіт тощо.

Посібник адресований для студентів, науковців, викладачів та аспірантів ВНЗ, а також для широкого кола читачів.

 

 

 

504

Я452

Яким, Р. С. Безпека життєдіяльності людини : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Р. С. Яким ; М-во освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти М-ва освіти і науки України. - Львів : Бескид Біт, 2005. - 304 с. - Бібліогр. : с. 290-298.

 

У посібнику теоретично проаналізовано категорії безпеки як стан захищеності з позицій ризикоорієнтованого підходу. Безпеку життєдіяльності розглянено у контексті системи "людина-життєве середовище" в перерізі різних сфер життєдіяльності.

 

 

 

 

Виставку підготували: 

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.


Головний бібліограф Валітова Н.Д.