назад

Дмитриченко Микола Федорович: до 70-ї річниці з дня народження. Частина 1

 

   

Дмитриченко Микола Федорович – доктор технічних наук, професор, ректор Національного транспортного університету, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, президент Транспортної Академії України, віце-президент Міжнародної Трибологічної Ради, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії Комсомолу України та Української науково-технічної Ради в галузі науки і техніки, повний кавалер ордена “За заслуги”.  

 

Серед численних особистих наукових інтересів М.Ф. Дмитриченко надає перевагу фундаментальним дослідженням фізико-хімічних і трибомеханічних характеристик водно-гликолевих рідин, конструкцій і вузлів різноманітних механізмів, вдосконалення яких потребує машинобудівна промисловість України. Наукові дослідження, що проводять під керівництвом М. Ф. Дмитриченка, спрямовані на підвищення зносостійкості та покращення антифрикційності вузлів тертя машин і механізмів; покращення триботехнічних якостей мастильних матеріалів; вдосконалення та розробку нових методик оцінки параметрів мастильного шару електричними й оптичними методами;  розробку теоретичних і практичних аспектів еластогідродинамічного зосередженого контакту;  аналіз і прогнозування стану поверхневого шару металу контактних поверхонь методами металографії; розробку методів прогнозування роботоспроможності ультрадисперсних мастильних шарів у нестаціонарних і екстремальних умовах тертя; розробка методів математичного моделювання трибологічних процесів.

Глибоке знання теорії допомоголо йому здійснити низку винаходів  і відкриттів та одержати понад 30 авторських свідоцтв і патентів за створення нових методів досліджень технологічних процесів самозмащувальних матеріалів і конструкцій вузлів тертя.

 

 

 Видання з 2016 по 2019 рік

 

656
Д534
Дмитриченко, М. Ф. Транспортні технології та системи: науково-методичні засади діагностики і розвитку практичного інтелекту майбутніх фахівців : монографія / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Тименко, Н. Ф. Федорова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2019. - 256 с. - Бібліогр. : с. 249-254. 

 

У монографії уточнено сутність понять «практичний розум», «практичний інтелект», «практична естетика». Узагальнено результати вивчення практичного інтелекту у закордонному наукознавстві, зокрема, у дослідженнях Р. Дж. Штернберга. Пропонується здійснювати діагностику і розвиток практичного інтелекту учнівської молоді в педагогічних умовах STEAM-освіти, на заняттях з дизайну і технологій.
Монографія рекомендується науково-педагогічним працівникам, аспірантам і докторантам, практичним психологам, студентам і всім, хто цікавиться профілями особистісної обдарованості.

 

 

656.025.2

П19

Пасажирські перевезення: тренінг та практика : навчальний посібник. Ч. 2 / В. С. Марунич, В. С. Харута, І. Ф. Шпильовий, І. М. Вакарчук, О. І. Мельниченко, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал, Ю. В. Лущай ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2018. - 208 с. - Бібліогр. : с. 187-200. 

 

Навчальний посібник містить комплексний набір завдань та вправ щодо практичних навиків ухвалення ефективних організаційних в управлінських рішень задля удосконалення пасажирських перевезень, і  побудований відповідно до рекомендацій державних програм.

Цінною особливістю цього навчального посібника є наявність методичних рекомендацій щодо виконання домашніх завдань, інфраструктурних ситуацій та ділових ігор і тренінгів, а також текстових завдань і контрольних питань, передбачених навчальним планом курсу. Практичні завдання, ділові ігри та інфраструктурні ситуації можуть бути використані в ході практичних занять під час розгляду окремих розділів дисципліни "Пасажирські перевезення".

Може  бути корисний для студентів, аспірантів, викладачів, а також інженерно-технічним працівникам та операторам автомобільних перевізників, які пов'язані з організацією та управлінням пасажирськими перевезеннями.

 

 

656.025.2

П19

Пасажирські перевезення: тренінг та практикум : навчальний посібник. Ч. 1 / В. С. Марунич, В. С. Харута, І. Ф. Шпильовий, І. М. Вакарчук, О. І. Мельниченко, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал, Ю. В. Лущай ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2018. - 188 с. - Бібліогр. : с. 147-160. 

 

Навчальний посібник містить комплексний набір завдань та вправ щодо практичних навиків ухвалення ефективних організаційних в управлінських рішень задля удосконалення пасажирських перевезень, і  побудований відповідно до рекомендацій державних програм.

Цінною особливістю цього навчального посібника є наявність методичних рекомендацій щодо виконання домашніх завдань, інфраструктурних ситуацій та ділових ігор і тренінгів, а також текстових завдань і контрольних питань, передбачених навчальним планом курсу. Практичні завдання, ділові ігри та інфраструктурні ситуації можуть бути використані в ході практичних занять під час розгляду окремих розділів дисципліни "Пасажирські перевезення".

Може  бути корисний для студентів, аспірантів, викладачів, а також інженерно-технічним працівникам та операторам автомобільних перевізників, які пов'язані з організацією та управлінням пасажирськими перевезеннями.

 

 

656.71

Е457

Експлуатація аеропортів : підручник / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, І. А. Рутковська, І. І. Попелиш, С. О. Корітчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2018. - 420 с. - Бібліогр. : с. 418-419.

 

У підручнику викладені загальні положення про аеродроми цивільної авіації, класифікацію та основні технологічні вимоги до них. Розглянуті питання літнього та зимового утримання аеродромів, їх маркування, систему сертифікації на повітряному транспорті України, техніку безпеки та екологічні вимоги при експлуатації аеродромів. Надано характеристики сучасних матеріалів для ремонту й утримання аеродромних покриттів та вимоги до них випробовування та використання. Наведено основні відомості про машини й устаткування для утримання та ремонту аеродромів. Описано склад робіт і організація ремонту жорстких та нежорстких аеродромних покриттів та елементів водовідвідних і дренажних систем аеродромів.

 

 

531.8

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Технічна механіка : підручник для студентів ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, М. О. Гончар, В. А. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2018. - 364 с. - Бібліогр. : с. 360. 

 

У підручнику викладено основи будови, кінематики і динаміки механізмів; наведені дані про основні машинобудівні матеріали; дана оцінка міцності і точності виготовлення деталей машин. Розглянуто основи створення (проектування) приводів машин і їх основних складових: механічних передач, валів і осей, підшипників, з'єднань і муфт. Викладені теоретичні основи і довідниковий матеріал дозволять ознайомити студентів машинобудівних спеціальностей ВНЗ з загальними принципами проектування типових конструкцій загальномашинобудівного призначення.

Підручник призначений для студентів ВНЗ. Може бути корисним для аспірантів та спеціалістів.

 

 

65.012.34

У673

Управління ланцюгами постачань: логістичний аспект : навчальний посібник / Т. А. Воркут О. Є Білоног, А. М. Дмитриченко, Ю. О. Третиниченко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 288 с. - Бібліогр. : с. 286-287. 

 

Навчальний посібник представляє концепцію управління ланцюгами постачань як системний стратегічний підхід щодо забезпечення, на грунті розвитку функціональної і процесної інтеграції, ефективного руху матеріальних і відповідних їм інформаційних потоків в ланцюгах постачань, ціллю впровадження якого є підвищення результативності роботи ланцюгів постачань і, як наслідок, підприємств - їх учасників, і який, будучи усвідомленим і прийнятим останніми, передбачає привнесення до міжорганізаційних відносин принципів, які носять інтеграційний характер.

Для викладачів навчальних курсів із логістики, управління ланцюгами постачань та суміжних навчальних курсів, які представлені в рамках довгострокових бакалаврських та магістерських програм підготовки фахівців за напрямами та спеціальностями "Менеджмент", "Транспортні технології", а також короткострокових навчальних програм, студентів (слухачів) вищезгадуваних програм; фахівців, які реалізують себе в сфері логістики і управління ланцюгами постачань в підприємствах різної форми власності і галузевої приналежності.

 

 

62

Т384

Технологічні основи машинобудування : навчальний посібник для студентів ВНЗ спеціальностей: 131 Прикладна механіка; 133 Галузеве машинобудування; 142 Енергетичне машинобудування; 015 Професійна освіта (транспорт) / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, А. Д. Дулеба, В. Г. Кошелєв ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 212 с. - Бібліогр. : с. 207-208. 

 

Розглянуто об'єкти, типи і форми організації машинобудівного виробництва. Представлено особливості технологічного забезпечення якості виробів. Проведено аналіз якості виробів за допомогою методів математичної статистики. Значна увага приділена вивченню баз і базуванню.

В заключній частині наведено способи підвищення експлуатаційних властивостей деталей в машинобудуванні.

 

 

 

625.76

С409

Системні аспекти будівництва, ремонту та реконструкції автомобільних доріг та аеродромів. Технологічні карти : навчальний посібник / М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, А. М. Дмитриченко, Д. Л. Журавський ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2017. - 244 с. - Бібліогр. : с. 240. 

 

В посібнику наведені основні технологічні карти з будівництва та реконструкції автомобільних доріг та ремонту дорожніх покриттів. Особлива увага приділяється технологіям виготовлення та застосування сучасних технологій і матеріалів для ремонту та будівництва дорожніх покриттів і методів контролю якості.

Для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" та 124 "Системний аналіз в транспортній інфраструктурі".

 

 

001

Т654

Трансфер технологій - інноваційна складова розвитку науки : навчальний посібник / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Єгоров, В. П. Лясковський, Р. В. Ярова, В. В. Червякова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 140 с. - Бібліогр. : с. 136-139. 

 

У навчальному посібнику висвітлюється законодавча база державного регулювання діяльності в сфері трансферу технологій, розкриті основні аспекти фінансово-економічного забезпечення діяльності в сфері трансферу технологій, детально розглядаються зарубіжні та національні інформаційні ресурси, сучасні інформаційні системи і технології забезпечення трансферу технологій в Україні.

Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями : економіка, транспортне право, інформаційні системи і технології; аспірантів; викладачів ВНЗ. Може бути використаний з метою підвищення кваліфікації у сфері трансферу технологій.

 

 

625.7

Т654

Трансфер технологій як засіб інноваційного розвитку дорожньо-транспортного комплексу України : монографія / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, В. Д. Данчук, А. О. Корпач, С. О. Єгоров, В. П. Лясковський, Д. І. Дятчик, Т. В. Покшевницька, М. К. Покотілов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 104 с. - Бібліогр. : с. 98-101. 

 

Монографія присвячена дослідженню трансферу технологій, як основного засобу розвитку підприємств в сучасних умовах. Висвітлені зарубіжні та національні інформаційні ресурси, інструменти та механізми трансферу технологій, електронна платформа системи трансферу технологій дорожньо-транспортного комплексу України. Запропоновані способи формування ланок інноваційної інфраструктури та ефективні механізми для комерціалізації завершених науково-технічних розробок і технологій для розвитку сучасних підприємств. Досліджено сучасні засоби та механізми трансферу технологій, можливості трансферу технологій між організаціями науково-освітньої сфери та підприємствами.

Монографія призначена для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ України.

 

 

 

621.791

Р79

Ротаційне зварювання тертям в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелєв, О. О. Шевченко, О. І. Кущ ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 200 с. - Бібліогр. : с. 197. 

 

В посібнику розглянуто зварювання різних металів у твердій фазі з використанням тертя.

Проаналізовані переваги і недоліки зварювання необертових і обертових деталей, вібраційного, орбітального, радіального, інерційного, ротаційного (з перемішуванням) зварювання. Представлена стадійність утворення з'єднання, циклограми і фази процесу.

Розглянуто обладнання та технологія процесів зварювання.

 

 

 

625.7

М545

Методологічні та організаційні засади створення системи трансферу технологій для дорожньо-транспортного комплексу України : монографія / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Єгоров, В. П. Лясковський, Д. І. Дятчик, Т. В. Покшевницька ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 128 с. - Бібліогр. : с. 123-127. 

 

Монографія присвячена дослідженню трансферу технологій. Висвітлені питання методології та організації створення системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій.

 

 

 

 

621.791

К651

Контактне зварювання в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелєв [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 168 с. - Бібліогр. : с. 164. 

 

Розглянуто контактне зварювання - один з найпоширеніших способів нерознімного з'єднання деталей машин та механізмів, що відрізняється сучасним рівнем механізації, роботизації, автоматизації та високою продуктивністю. Представлена загальна схема утворення точкових, шовних і рельєфних з'єднань та особливості розрахунку режимів нагрівання і пластичної деформації металу, а також електричні та теплові поля з урахуванням шунтування струму у вторинному контурі. Наведено особливості будови машин для контактного зварювання. Представлені матеріали дають можливість вибору зварювального обладнання та розробки технологічних процесів. Викладено способи контролю зварних з'єднань.

 

 

378

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Моделі і технології віртуальної освіти : синергетика навчання : монографія / М. Ф. Дмитриченко, В. Д. Данчук, Ю. С. Лемешко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2015. - 200 с. - Бібліогр. : с. 164-172.

 

В монографії розглянуто наукові основи організації системи знань відкритих інформаційних систем віртуальної освіти. Наведені принципово нові концепції, моделі та методи, що базуються на синергетичних принципах розробки і управління квазіінтелектуальними системами навчання (КСН). Визначена та обгрунтована відповідна структура КСН, розглянуто методи інтелектуальної підтримки адаптивного навчання і контролю знань на основі відповідних моделей. Запропонована модель управління проектами розробки КСН на основі управляючого впливу, а також впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Детально розглянуто процеси забезпечення самоорганізації системи управління віртуальним університетом з налаштуванням за якістю навчального процессу.

 

 

 

621.891

Т67

Триботехнічні характеристики мастильних матеріалів в умовах експлуатації машин і механізмів : монографія / М. Ф. Дмитриченко, О. М. Білякович, О. А. Міланенко, А. М. Савчук, Ю. О. Туриця ; М-во науки і освіти України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 124 с. - Бібліогр. : с. 208-209. 

 

Монографія є підсумком багаторічного наукового доробку авторів, що спрямований на розвиток теорії граничного тертя. Зміст всіх розділів підпорядкований вирішенню актуальної задачі - підвищенню надійності та довговічності транспортних засобів шляхом покращення експлуатаційних властивостей та оптимізації ресурсу мастильних матеріалів - невід'ємної складової трибосистем машин і механізмів.

 

 

656.13

П78

Проактивне управління програмами розвитку регіональних систем автомобільного транспорту : монографія / Т. А. Воркут, О. С. Ігнатенко, А. М. Дмитриченко, Н. М. Цимбал ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 172 с. - Бібліогр. : с. 151-167. 

 

У монографії запропоновано концепцію проактивного управління програмами розвитку регіональних систем автомобільного транспорту. Отримані наукові і методичні результати можуть бути використані органами державного і місцевого управління при розробленні програм і проектів розвитку регіональних систем автомобільного транспорту, а також підприємствами автомобільного транспорту при підготовці рішень в сфері стратегічного управління.

Для наукових співробітників, викладачів і студентів економічних та технічних спеціальностей ВНЗ, а також проектних аналітиків та менеджерів проектів.

 


656

П784

Програмне забезпечення систем моніторингу транспорту : монографія / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Матейчик, В. П. Волков, О. К. Грищук, М. П. Цюман, І. В. Грицук, Г. О. Вайганг, О. А. Клименко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 204 с. - Бібліогр. с. 180-194. 

 

У монографії висвітлено питання розробки прикладного програмного забезпечення систем моніторингу екологічної безпеки автомобільного транспорту, зокрема, окремих транспортних засобів та їх енергоустановок, транспортних підприємств, транспортних потоків, інвентаризації викидів. Описано архітектуру, алгоритми роботи, функціональні можливості та приклади практичної реалізації основних програмних модулів.

Видання розраховано на студентів і аспірантів технічних університетів, фахівців в сфері експлуатації автомобільного транспорту та його сталого розвитку з використанням сучасних інформаційних технологій.

 

 

330.34

І-665

Інноваційна діяльність та трансфер технологій : навчальний посібник для студентів денної та заочної форми навчання / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, С. О. Корітчук, Д. І. Дятчик, Т. В. Покшевницька ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 100 с. - Бібліогр. : с. 96-97. 

 

Висвітлюється сутність та поняття інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та трансферу технологій. Розкриті основні аспекти законодавчої бази державного регулювання діяльності в сфері трансферу технологій.

Призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями: економіка, інтелектуальна власність; аспірантів; викладачів ВНЗ. Може бути використаний з метою підвищення кваліфікації у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій.

 

 

621.791.7

З-426

Зварювання плавленням в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М. Ф. Дмитриченко, О. П. Левківський, Б. В. Шапошніков, О. П. Токін, В. Г. Кошелєв, О. В. Мельник ; М-во освіти у науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 180 с. - Бібліогр. : с. 154. 

 

У навчальному посібнику подано основні відомості про електричне зварювання плавленням - один з найпоширеніших способів нерознімного з'єднання деталей машин та механізмів.

Наведена класифікація основних видів зварювання, проаналізовано металургійні процеси, що відбуваються при зварюванні різних матеріалів, розглянуто електронно-променеве, лазерна і плазмове зварювання.

 

 

625.717

А202

Авіаційне будівельне матеріалознавство : навчальний посібник для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" : спеціалізація - "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів", "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів"... / М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, А. М. Дмитриченко, Л. М. Карафізі ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2016. - 260 с. - Бібліогр. : с. 256-258.

 

Викладено основи авіаційно-будівельного матеріалознавства. Висвітлено сучасні уявлення про матеріали, що застосовуються у будівництві злітно-посадочних смуг, бічних і кінцевих смуг безпеки, руліжних доріжок, перонів, місць стоянок повітряних суден аеродромів та під'їзних доріг до аеропортів. Також наведено методи випробування аеродромно-будівельних матеріалів, загальні відомості про якість матеріалів і методологічні принципи їх оцінки, сучасні фізичні і фізико-хімічні методи дослідження складу, структури і властивостей матеріалів.

Для студентів ВНЗ.

 

 

Виставку підготували:

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.

 

Головний бібліограф Валітова Н.Д.