назад

Дмитриченко Микола Федорович: до 70-ї річниці з дня народження. Частина 2

 

Видання з 1987 по 2014 рік

 

621.9.02

О-753

Основи процесів різання металів та металообробні верстати : навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М. Ф. Дмитриченко, В. М. Ткачук, А. М. Савчук, Л. П. Барилович, О. І. Богданова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2014. - 252 с. - Бібліогр. : с. 246-248. 

 

В навчальному посібнику викладені основи та закономірності процесів різання металів. Описана конструкція і характеристика основних ріжучих інструментів, їх класифікація відповідно до існуючих видів обробки металів (точіння, свердління, фрезерування, шліфування, стругання, протягування), а також конструкція та класифікація металообробних верстатів. Приведені їх кінематичні схеми і методи налаштування на виконання певних робіт.

Посібник призначений для студентів, які вивчають основи процесів різання металів та металообробне устаткування, а також може бути корисним аспірантам, науковим співробітникам та інженерно-технічним працівникам металообробної промисловості.

Він відповідає навчальній програмі транспортних університетів IV рівня акредитації.

 

 

378

Ф947

Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського простору : монографія / М. Ф. Дмитриченко, Х. Ш. Бахтіярова, Н. М. Глушенок, М. О. Хмелевський, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 276 с. - Бібліогр. : с. 261-275. 

 

Монографія присвячена проблемам вдосконалення професійної підготовки фахівців у європейських та вітчизняних ВНЗ у вимірі Європейського освітянського простору. Показана роль Болонського процесу як важливого засобу фундаменталізації професійної підготовки; розроблена концептуальна модель підготовки фахівців у вищому технічному навчальному закладі; показана роль гуманітарної складової у фундаменталізації вищої технічної освіти, міждисциплінарної інтеграції як одного із ефективних способів фундаменталізації вищої освіти;  розкриті процесний та системний принципи управління якістю вищої освіти в процесі фундаменталізації професійної підготовки; висвітлено досвід Національного транспортного ун-ту у впровадженні інноваційних технологій у процес підготовки інженерних кадрів, у реалізації положень Болонської декларації, зокрема, кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Книга розрахована на викладачів, науковців, аспірантів, магістрів, фахівців в галузі професійної підготовки. Може бути корисним для всіх, хто цікавиться педагогікою, психологією, проблемами освіти.

 

 

621.762

П598

Порошкові матеріали. Фізико-хімічні процеси і діаграми стану : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки : 6.050503 - Машинобудування ; 6.050504 - Зварювання ; 6.070106 - Автомобільний транспорт ; 6.070101 - Транспортні технології ; 6.010104 - Професійна освіта (транспорт) / М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Нікітін, В. Г. Кошелєв ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 188 с. - Бібліогр. : с. 186. 

 

В посібнику представлено основні види порошкових матеріалів і технологія виготовлення порошків. Представлено виробництво виробів х металевих порошків і додаткова їх обробка. Розглянуто основи фізичної хімії, представлено закони термодинаміки, хімічні і фазові рівноваги, електрохімія і хімічна кінетика. Проаналізовано особливості металургійного процесу і представлено основні способи виробництва металів. Наведено приклади рішення практичних задач.

 

 

351.814.2

А202

Авіаційна безпека : навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.06010105 "Автомобільні дороги та аеропорти" спеціалізації "Будівництво і експлуатація аеропортів" / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. Л. Петрашевський, І. І. Попелиш, С. О. Корітчук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2013. - 104 с. - Бібліогр. : с. 102-103. 

 

У навчальному посібнику викладено основні питання авіаційної безпеки, режими роботи та режимні зони аеропорту, служби авіаційної безпеки та нормативно-правової документації, сертифікації служб авіаційної безпеки.

Посібник призначений для підготовки студентів з дисципліни "Авіаційна безпека", а також для викладачів та спеціалістів, робота яких пов'язана з вирішенням питань авіаційної безпеки.

 

 

669

Ф503

Фізико-хімічні основи металургії : навчальний підручник для студентів вищих технічних закладів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, О. І. Богданова, В. Г. Нікітін, В. В. Волосовський. - Київ : НТУ, 2012. - 504 с. - Бібліогр. : с. 495-496. 

 

У навчальному підручнику викладені фізико-хімічні теоретичні та технологічні основи найбільш важливих технологічних процесів чорної та кольорової металургії.  Наведені кінетика і термодинаміка, розглянуті ентальпія і ентальпія металургійних процесів.

Викладено механізм фізико-хімічних перетворень, описано переплавні процеси і позапічна обробка металів, представлено обладнання і пристрої, що використовуються.

Даний підручник рекомендується для студентів і аспірантів технічних спеціальностей ВНЗ України.

 

 

625.8

Н176

Надійність конструкцій дорожнього одягу : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються на напрямом підготовки "Будівництво" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, І. П. Гамеляк, Я. М. Якименко, Р. Ф. Райковський. - Київ : НТУ, 2012. - 216 с. : іл. - Бібліогр. : с. 209-215. 

 

Посібник розроблено у відповідності з програмою підготовки з дисципліни: "Надійність дорожніх споруд" фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму підготовки 6.060101 "Будівництво".

Наведено методику оцінки надійності конструкцій дорожніх одягів та методи її визначення при проектуванні, будівництві та експлуатації. Наведена класифікація візуальних та інструментальних методів обстеження дорожнього одягу та методика їх виконання для оцінки та забезпечення надійності конструкції.

Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво" з фаховим спрямуванням "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів", "Автомобільні дороги та аеродроми", "Будівництво аеродромів", а також для фахівців дорожньої галузі.

 

 

629.3

М545

Методи системного аналізу властивостей автомобільної техніки : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, В. П. Матейчик, О. К. Грищук, М. П. Цюман ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2012. - 168 с. - Бібліогр. : с. 159-163. 

 

В навчальному посібнику викладені загальні питання системного аналізу і особливості його застосування при дослідженні властивостей автомобільної техніки. Значна увага приділена особливостям математичного моделювання і оцінювання функціональних, економічних і екологічних властивостей автомобільної техніки.

Посібник можуть використовувати студенти, аспіранти, наукові співробітники, викладачі та інженерні працівники, що займаються питаннями поліпшення властивостей автомобільної техніки.

 

 

629.3.054

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Теплова діагностика (основи теорії та практичні застосування) : монографія / М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. Б. Деркачов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ. - Київ : НТУ, 2012. - 168 с. - Бібліогр. : с. 162-168. 

 

Викладено основи теорії неруйнівного теплового контролю матеріалів та споруд, методи та засоби його технічного здійснення. Наведено результати експериментальних досліджень з теплового контролю автомобільних шин в умовах виробництва. Розглянуто методи та засоби теплового контролю стану аеродромних покриттів, досвід їх практичного застосування для пошуку прихованих дефектів і виявлення проникнень грунтових вод. Описано технічні характеристики сучасної інфрачервоної апаратури.

Для науковців, інженерів, аспірантів, які працюють в галузі теплової діагностики матеріалів та споруд.

 

 

656.13(09)

І-907

Історія автомобільного транспорту в Україні / М-во освіти, молоді та спорту України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська, О. М. Ковальська. - Київ : НТУ, 2011. - 352 с. : іл. - Бібліогр. : с. 324-343.

 

Висвітлено широке коло питань, пов'язаних із становленням та еволюцією транспорту на тернах України з найдавніших часів до сьогодення. На основі обширного інформативно-аналітичного матеріалу подано основні аспекти динаміки розвитку автомобільного транспорту. Розглянуто історичні коріння його появи в Україні та світі, процес налагодження виробництва, його роль у створенні необхідних умов для ефективного функціонування суспільного виробництва та комплексного розвитку всіх його галузей у сучасних умовах.

Для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, науковців автодорожніх, технічних та економічних ВНЗ. Може бути корисним для практичних працівників транспорту, для всіх, хто цікавиться проблематикою історії автомобіля в Україні.

 

 

621.791

У515

Ультразвукове зварювання в автомобілебудуванні : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки: 6.050503, 6.050504, 6.070106, 6.070101, 6.010104 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; М.Ф. Дмитриченко, Б.В. Шапошніков, В.Г. Кошелєв, О.В. Мельник, О.П. Токін. - Київ : НТУ, 2011. - 136 с. : іл. - Бібліогр. : с. 135.

 

В посібнику розглянуто ультразвукове зварювання металевих і неметалевих деталей в автомобілебудуванні. Проаналізовано механізм утворення з'єднань при використанні різних схем підведення енергії в зварювані деталі, представлено перетворення енергії механічних коливань в теплову енергію. Розглянуто зв'язок процесів теплоутворення і деформації в зоні зварювання з міцністю зварних з'єднань. Запропоновано обладнання для ультразвукового зварювання з використанням електроакустичних перетворювачів: феритових, магнітострикційних і п'єзоелектричних, трансформаторів пружних коливань, хвилеводів.

 

 

629.3

У677

Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал. Вип. 8 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУ ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко. - Київ : НТУ, 2011. - 413 с. : іл. - (Технічна. Економічна).

 

Праці, які входять до наукового журналу, присвячені питанням розробки наукових основ, моделей, методів і алгоритмів системного аналізу та логістики в проектах удосконалення виробничо-господарської, фінансово-економічної і соціальної діяльності підприємств транспортної інфраструктури та пошуку прогресивних технологій виробництва, експлуатації і ремонту рухомого складу за сучасних умов.

 

 

 

 

620.2

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Основи матеріалознавства. Курс лекцій : для галузей знань: 0101. Педагогічна освіта ; 0505. Машинобудування та матеріалообробка ; 0701. Транспорт і транспортна інфраструктура / М. Ф. Дмитриченко, В. М. Ткачук ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2010. - 264 с.

 

Курс лекцій з матеріалознавства, написаний згідно програми дисципліни "Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство", яка викладається для студентів НТУ з галузей знань: 0101. Педагогічна освіта; 0505. Машинобудування та металообробка; 0701. Транспорт і транспортна інфраструктура

 

 

 

504

Е457

Екологічний менеджмент : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, В. П. Матейчик [та ін.] ; за ред. М. Ф. Дмитриченка. - Київ : НТУ, 2010. - 224 с. : іл. - Бібліогр. : с. 216-220.

 

В посібнику висвітлено основи екологічного менеджменту, нормативно-правове забезпечення менеджменту навколишнього природного середовища в Україні, вимоги міжнародного стандарту ISO 14001:2004 до систем екологічного менеджменту, принципи побудови і функціонування їх на підприємстві, технологію проведення екологічного аудиту та сертифікації систем екологічного менеджменту. Окремий розділ присвячено узагальненню досвіду розроблення, впровадження і сертифікації системи менеджменту навколишнього середовища в Національному транспортному університеті.

 

 

625.717

П791

Проектування аеропортів : підручник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. М. Папченко, Д. О. Павлюк, І. А. Рутковська. - Київ : НТУ, 2010. - 248 с. : іл. - Бібліогр. : с. 239-240.

 

В підручнику викладено загальні положення про аеропорти, класифікацію аеропортів та вихідні дані для проектування, технологічні процеси в аеропорту. Розглянуто основні елементи генерального планування аеропортів, організацію роботи пасажирського аеровокзалу та вантажних служб, забезпечення безпеки в зоні аеропорту, основні вимоги до аеродромних покриттів та їхню класифікацію. Описано жорсткі й нежорсткі покриття, підсилення аеродромних покриттів при їх реконструкції. Наведено основні відомості про водно-тепловий режим аеродромів, конструктивні елементи водовідвідних та дренажних систем аеродрому.

Для студентів та аспірантів ВНЗ України напряму підготовки 0921 "Будівництво", фахове спрямування "Автомобільні дороги і аеродроми".

 

 

669.01

Ф503

Фізико-технологічні основи виробництва металів / М-во освіти і науки України, НТУ ; М.Ф. Дмитриченко, Б.В. Шапошніков, Р.Г. Мнацаканов, О.І. Богданова, В.Г. Нікітін. - Київ : НТУ, 2010. - 168 с. - Бібліогр. : с. 168.

 

Навчальний посібник для вивчення основ виробництва металів студентами напрямів підготовки:

 - 0902 "Інженерна механіка" фахового спрямування: "Автомобілі та автомобільне господарство", "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання", "Двигуни внутрішнього згорання", "Колісні та гусеничні трактори";

 - 0923 "Зварювання" фахового спрямування: "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій";

 - 0101 "Професійна освіта фахового спрямування: "Експлуатація та ремонт місцевого транспорту".

 

 

378

Ф947

Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського простору : Педагогіка і психологія, проблеми освіти = Фундаментализация профессиональной подготовки в контексте Европейского пространства = The Fundamentalization Professional Training in the Context of The European Education Area : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НТУ ; ред. колегія : М.Ф.Дмитриченко, Н.М.Глушенок, О.М.Хмелевський, Б.І.Хорошун, О.М.Язвінська. - Київ : НТУ, 2010. - 220 с. - Бібліогр. : с. 204-220.

 

У збірнику подані результати наукових досліджень в галузі вищої професійної освіти. Визначені пріоритети професійної підготовки в контексті інтеграції вищої освіти України в єдиній освітянский простір Європи. Розглянуто проблеми фундаменталізації освіти, покликаної забезпечити професійну мобільність сучасного фахівця, а також питання пріоритетності інтегрованих знань у плані підготовки сучасних фахівців.

Збірник розрахований на викладачів, науковців, аспірантів, магістрів, фахівців в галузі професійної підготовки. Може бути корисним для всіх, хто цікавиться педагогікою, психологією, проблемами освіти.

 

 

621.892

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Мастильна дія олив в умовах еластогідродинамічного мащення : монографія / М. Ф. Дмитриченко, О. А. Міланенко. - Київ : Інформавтодор, 2009. - 184 с. - Бібліогр. : с. 171-183.

 

Монографія присвячена розв'язанню наукової задачі щодо розробки інженерних методик з розрахунку й прогнозування довговічності та оптимального вибору мастильних матеріалів у стійких і екстремальних режимах мащення для деталей трибомеханічних систем. На її підставі проведено грунтовну практичну роботу з розробки та впровадження мастильних матеріалів для різних галузей промисловості й сільського господарства.

Для аспірантів, наукових співробітників і спеціалістів у галузі триботехнічних досліджень.

 

 

 

621.91

М55

Механічна обробка (режими різання) : навчальний посібник / М.Ф.Дмитриченко, Р.Г.Мнацаканов, Б.В.Шапошніков, Ю.О.Туриця ; за заг ред. М.Ф.Дмитриченка. - Київ : НТУ, 2009. - 220 с. : іл. - Бібліогр. : с. 214-218.

 

Викладено основні методи розрахунку режимів механічної обробки типових деталей при точінні, фрезерування, шліфуванні, розвертуванні, струганні, довбанні, протягуванні та зубонарізанні. Розглянуто схеми обробки. Наведено послідовність  розрахунків режимів різання.

Рекомендовано студентам технічних вузів, а також може бути корисним інженерно-технічним працівникам промислових підприємств.

 

 

656

О-753

Основи теорії транспортних процесів і систем : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму "Транспортні технології" / М-во освіти і науки України ; М. Ф. Дмитриченко, Л. Ю. Яцківський, С. В. Ширяєва, В. З. Докуніхін. - Київ : Слово, 2009. - 336 с. - Бібліогр. : с. 330-331.

 

У навчальному посібнику викладені правила перевезень вантажів в Україні, їх класифікація. Розглянуті основні питання теорії транспортних процесів і систем: представлення і класифікація циклів перевезень вантажів як складових елементів транспортного процесу; факторні дослідження продуктивності роботи автомобіля і собівартості перевезень вантажів; експлуатаційні показники використання парку рухомого складу; формування структури і раціональне використання парку автотранспортних засобів; організація спільної роботи транспортних і навантажувально-розвантажувальних засобів як система масового обслуговування. Розглянуті транспортно-технологічні системи як фактор підвищення ефективності роботи транспорту, їх класифікація, розвиток, різновиди і параметри функціонування та критерії оцінки економічної ефективності.

Структура посібника відповідає навчальним програмам напряму "Транспортні технології" для спеціальностей "Транспортні  системи", "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)", "Організація і регулювання дорожнього руху".

 

 

 

656

С409

Системологія на транспорті : підручник : у 5 кн. Кн. 3. Дослідження операцій у транспортних системах / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук; за заг. ред. М.Ф. Дмитриченко. - Київ : Знання України, 2009. - 375 с. - Бібліогр. : с. 370.

 

У підручнику розглянуто понятійний апарат і методологічні основи теорії дослідження операцій, методи рішення оптимізаційних задач за допомогою лінійного, динамічного, нелінійного та цілочисельного програмування, проблеми оптимізації управляючих рішень методом стохастичного програмування, методи імітаційного моделювання. Підручник призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму 1004 "Транспортні технології" у вищих навчальних закладах.

 

 

62

Т384

Технологічні пристрої у машинобудуванні (основи розрахунків) : навчальний посібник для виконання практичних робіт студентами напрямів підготовки : 0902 "Інженерна механіка", 0923 "Зварювання" , 0101 "Професійна освіта" / М-во освіти і науки України, НТУ ; М.Ф.Дмитриченко, Б.В.Шапошніков, А.Д.Дулеба, В.Г.Кошелєв. - Київ : НТУ, 2009. - 109 с. : іл. - Бібліогр. : с. 107.

 

В посібнику розглянута методика розрахунків силових пристроїв металоріжучих верстатів: кулачкових, цангових, клиноплунжерних та інших затискних механізмів. Всі розрахунки забезпечені чисельними прикладами стосовно різних методів обробки: точіння, свердлення, шліфування. Призначений для студентів напрямів підготовки 0902, 0923, 0101, а також може бути корисний студентам інших спеціальностей.

 

 

621.9.04

В804

Вплив технологічних факторів на якість механічної обробки : навчальний посібник для студентів спеціальностей : 7.092303, 7.090258, 7.090214, 7.090210, 7.090211, 7.010100 / М-во освіти і науки України, НТУ, каф. "Виробництва, ремонту та матеріалознавства" ; укладачі : М. Ф. Дмитриченко, Б. В. Шапошніков, В. Г. Кошелєв, В. В. Алєксеєв. - Київ : НТУ, 2008. - 48 с. - Бібліогр. : с. 48.

 

Викладено методику розрахунку режимів різання при механічній обробці. Розглянуто інструментальні матеріали. Проаналізовано теплові явища при різанні і процес охолодження та мащення. Наведено вібраційне різання, різання з підігрівом і різання при низьких температурах.

Посібник призначений для студентів спеціальностей 7.092303, 7.090258, 7.090214, 7.090210, 7.090211, 7.010100, а також може бути корисний студентам інших спеціальностей.

 


 

656

С409

Системологія на транспорті : підручник : у 5 кн. Кн. 5. Ергономіка / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук; За заг. ред. М.Ф. Дмитриченко. - Київ : Знання України, 2008. - 256 с. - Бібліогр. : с. 242-253.

 

У підручнику розглянуто етапи науково-дослідної роботи, визначено методи та методики наукового дослідження, аналізу й узагальнення його результатів на основі системного підходу. Підручник призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму 6.1004 "Транспортні технології" вищих навчальних закладів.

 

 

 

629.36

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Динаміка мобільних машин з начіпними функціональними елементами / М. Ф. Дмитриченко, І. А. Вікович ; М-во освіти і науки України, НТУ, Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2008. - 496 с. - Бібліогр. : с. 466-488.

 

Розроблено моделі та методи розрахунку динамічних процесів у мобільних машинах з начіпними функціональними елементами. Основну увагу зосереджено на дослідженні динаміки штангових обприскувачів для хімічного захисту рослин з урахуванням реологічних властивостей грунту, руху рідини в ємкості, нелінійних властивостей кінематично-збурених коливань маятникових підвісок начіпних штанг.

Обгрунтовано практичні рекомендації щодо розрахунку, конструювання та добору раціональних режимів експлуатації штангових обприскувачів, що спрямовані на підвищення якості обприскування рослин.

Для наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів транспортних, машинобудівних і сільськогосподарських вищих навчальних закладів освіти.

 

 

620.2

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Основи матеріалознавства : навчальний посібник для ВНЗ технічних спеціальностей / М. Ф. Дмитриченко, В. М. Ткачук, О. В. Мельник. - Київ : НТУ, 2008. - 176 с. - Бібліогр. : с. 174-175.

 

В навчальному посібнику викладені основні питання щодо металів і їх сплавів: атомно-кристалічна будова, кристалізація, пластичне деформування та рекристалізація. Наведена класифікація, структура і властивості основних конструкційних матеріалів. Особливу увагу приділено для діаграм стану сплавів металевих систем. Викладено теорію і технологію термічної обробки сталей, в тому числі сплавів кольорових металів. Приведені конструкційні металеві матеріали з особливими властивостями.

Посібник призначений для студентів машинобудівних спеціальностей, які вивчають матеріалознавство, а також може бути корисним аспірантам, науковим співробітникам та інженерно-технічним працівникам. Він відповідає навчальній програмі транспортних університетів IV рівня акредитації.

 

 

629.3.027.5

Н547

Неруйнівний тепловий контроль автомобільних шин / М-во освіти і науки України, НТУ ; М. Ф. Дмитриченко, М. М. Дмитрієв, О. Б. Деркачов, Є. Б. Долгов. - Київ : Знання України, 2007. - 152 с. - Бібліогр. : с. 148-151.

 

Викладено основи теорії неруйнівного теплового контролю автомобільних шин, розглянуто методи та технічні засоби для його здійснення, наведено результати експериментальних досліджень з теплового контролю шин в умовах виробництва, наведено технічні характеристики сучасної інфрачервоної апаратури та рекомендації по її застосуванню для теплового контролю шин.

Книга може бути корисною для науковців, аспірантів, студентів, які займаються виробництвом автомобільних шин та експлуатацією автотранспорту.

 

 

656

С409

Системологія на транспорті : підручник : у 5 кн. Кн. 2. Технологія наукових досліджень і технологічної творчості / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук; За заг. ред. М.Ф. Дмитриченко. - Київ : Знання України, 2007. - 318 с. - Бібліогр. : с. 310-315.

 

У підручнику розглянуто етапи науково-дослідної роботи, визначено методи та методики наукового дослідження, аналізу й узагальнення його результатів на основі системного підходу. Підручник призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму 6.1004 "Транспортні технології" вищих навчальних закладів.

 

 

 

656

С409

Системологія на транспорті : підручник: у 5 кн. Кн. 4. Організація дорожнього руху / Є.В.Гаврилов, М.Ф.Дмитриченко, В.К.Доля, О.Т.Лановий, І.Є.Линник, В.П.Поліщук; За заг. ред. М.Ф.Дмитриченка. - Київ : Знання України, 2007. - 452 с. - Бібліогр.: с.447-448.

 

У підручнику розглянуто понятійний апарат організації  дорожнього руху, принципи та методи вирішення транспортних проблем на вулично-дорожніх мережах міст і на автомобільних дорогах загального користування. Визначено принципи прогнозування основних характеристик транспортних потоків, аналізу існуючих умов руху та аварійності, проектування заходів щодо удосконалення організації дорожнього руху, їх соціально-економічна, енергетична, екологічна та ергономічна оцінка. Підручник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спеціальностями напрямку 1004 "Транспортні технології" у вищих навчальних закладах.   

 

 

656

Т654

Транспортні технології в системах логістики : підручник для студентів внз / М-во освіти і науки України, НТУ;М.Ф. Дмитриченко,П.Р. Левковець ,А.М. Ткаченко ,О.С. Ігнатенко, Л.Г. Зайончик .,І.М. Статник  - Київ : ІНФОРМАВТОДОР, 2007. - 676 с. - Бібліогр.: с.654-665.  

 

У підручнику викладено концепцію формування та реалізації транспортних технологій у логістичних системах, розглянуто сучасні основи функціонування логістичних систем, тенденції розвитку міжнародних перевезень вантажів.

Особливу увагу приділено формуванню взаємовідносин України із закордонними партнерами в галузі побудови і реалізації логістичних операцій та нагромаджувально-розподільчих термінів.

Висвітлено питання раціонального використання ресурсів, планування та прогнозування процесів логістичного сервісу на основі оптимізації окремих елементів транспортних технологій.

 

 

378

В 558

Вища освіта і Болонський процес : навчальний посібник для студентів внз / М. Ф. Дмитриченко, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська, В. Д. Данчук ; М-во освіти і науки України; НТУ. - Київ : Знання України, 2006. - 440 с. - Бібліогр.: с.427-439.

 

Навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних із проблемами євроінтеграції вищої освіти, розкриттям сучасних принципів побудови, характерних тенденцій розвитку та завдань систем вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах. В посібнику подана характеристика змісту та загальних умов використання Європейської кредитно-трансферної акумулюючої системи (ЕСТS), яку в контексті Болонських домовленостей розглядають як основоположний чинник підвищення мобільності студентів і викладачів.

Посібник рекомендовано для підготовки магістрів та аспірантів, перепідготовки викладачів вищих навчальних закладів.

 

 

621.891

Д536

Дмитриченко, М. Ф. Триботехніка та основи надійності машин : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М. Ф. Дмитриченко, Р. Г. Мнацаканов, О. О. Мікосянчик ; М-во освіти і науки України; НТУ. - Київ : Інформавтодор, 2006. - 216 с. - Бібліогр.: с.208-209.

 

В посібнику викладені основні питання триботехніки стосовно режимів мащення в триботехнічних системах, підбору та властивостей мастильних матеріалів і матеріалів контактуючих тіл, представлені основні види зношування та розкриті механізми зносу елементів трибоспряження, а також наведені напрями підвищення зносостійкості матеріалів вузла тертя.

У другому розділі, який описує надійність машин та механізмів, дані основні поняття про складові надійності, представлені загальні математичні моделі оцінки надійності та наведені схеми планування експериментів, проаналізовані закономірності, які призводять до відмов механізмів і запропоновані способи резервування об'єктів.

Даний посібник рекомендується для аспірантів і студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

 

 

 

656

С409

Системологія на транспорті : підручник : у 5 кн. Кн. 1. Основи теорії систем і управління / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук; За заг. ред. М.Ф. Дмитриченко. - Київ : Знання України, 2005. - 344 с. - Бібліогр. : с. 337-341. 

 

У підручнику розглянуто понятійний апарат загальної теорії систем, класифікація систем і їхніх моделей, методологія моделювання, аналізу функціонування і розвитку систем. Визначено принципи проектування, конструювання та оптимізації систем. Розглянуто системні методи прийняття рішень у складних проблемних ситуаціях. Підручник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спеціальностями напрямку 6.1004 “Транспортні технології” вищих навчальних закладів.

 

 

378

Н354

Національний транспортний університет: сторінки історії / редкол. : М. Ф. Дмитриченко (голова) [та ін.]. - Київ : НТУ, 2004. - 224 с. : іл. 

 

У нарисі, присвяченому 60-річчю від дня заснування Національного транспортного університету, викладена історія створення, становлення і розвитку одного з провідних навчальних закладів транспортного профілю України. В ньому висвітлена багатогранна діяльність інститутів, факультетів і кафедр університету на різних етапах розвитку.

Видання стане у пригоді не тільки викладачам, співробітникам, студентам, випускникам цього вищого навчального закладу, а й тим, хто бажає краще познайомитися зі славною історією нашого університету.

 

 

 

629.33

С409

Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів : наук. журн. : науковий журнал. Вип. 17 / М-во освіти і науки України, НТУ, Транспортна академія України ; ред. кол. : М.Ф Дмитриченко (гол. ред.) [та ін.]. - Київ : НТУ ; ТАУ, 2003. - 246 с.: іл. - (Технічна. Економічна).

 

Праці, які входять до наукового журналу, присвячені питанням розробки системних методів керування об'єктами та процесами автомобільного транспорту, пошуку прогресивних технологій та моделей організації процесів виробництва, ремонту та експлуатації рухомого складу за сучасних умов.

Розрахований на інженерів, наукових працівників та спеціалістів, які займаються вирішенням проблем транспортного комплексу на сучасному етапі.

 

 

 

621.8.0025

Д534

Дмитриченко, Н. Ф. Смазочные процессы в условиях нестационарного трения : монография / Н. Ф. Дмитриченко, Р. Г. Мнацаканов ; Мин-во образования и науки Украины. - Житомир : ЖИТИ, 2002. - 308 с. - Библиогр.:с.286 - 304. 

 

В книге представлен метод оценки триботехнических свойств смазочных материалов по параметрам, регистрируемым в условиях неустановившегося  режима работы

трибомеханической системы с локальной формой контакта, базирующийся на математической модели, описывающей зависимость интенсивности изнашивания контактних поверхностей как функции этих параметров. Обоснованы параметры и комплексы параметров, которые могут быть использованы для оценки противоизносных и антифрикционных свойств комплекса металл-смазка -металл. Приведены результаты экспериметальных исследований по влиянию неустановившихся режимов работы на организацию смазачного процесса различных групп смазочных материалов и физико-механических свойств тонких поверхностных слоев на основании которых разработан метод предварительной оценки триботехнических свойств смазочных материалов.

 

 

621.89

Д536

Дмитриченко, Н. Ф. Эластогидродинамика : теория и практика : монография / Н. Ф. Дмитриченко. - Львів : Львовская политехника, 2000. - 224 с. - Библиогр. : с. 200-220. 

 

Монографію присвячено дослідженню триботехнічних властивостей мастильних матеріалів, розробці  спец.методів оцінювання антифрикційних властивостей трибо сполучень і вирішенню важливої прикладної проблеми підвищення стійкості до спрацювання і прогнозування тривкості вузлів трибомеханічних систем. Для аспірантів, наукових співробітників і спеціалістів у галузі триботехнічних досліджень.

 

 

 

 

 

620.197(08)

Д536

Дмитриченко, Н. Ф. Антикоррозионные смазочные материалы : справочник / Н. Ф. Дмитриченко, П. С. Маковецький. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Урожай, 1991. - 176 с. : ил. 

 

В справочнике изложен материал по антикоррозионным свойствам, составу, назначению и применению современных пластичных смазок, топлив, масел, ингибированных тонкопленочных покрытий, восковых составов и битумных покрытий. В переиздании ( предыдущее вышло в 1987 г.) особое внимание уделено практическим рекомендациям по подготовке, приготовлению составов и нанесению антикоррозионных смазочных материалов и тонкопленочных покрытий при консервации сельскохозяйственной техники. Рассчитан на инженерно-технических работников, механизаторов, учащихся техникумов и ПТУ.

 

 

 

631.3

Г899

Грошев, Л. М. Надёжность сельскохозяйственной техники / Л. М. Грошев, Н. Ф. Дмитриченко, Т. И. Рыбак. - К. : Урожай, 1990. - 192 с. - Библиогр.: с.187 - 189.

 

В справочном издании определены методы выявления причин отказов техники, оценки ее состояния, профилактические мероприятия и правила эксплуатации. Рассмотрены пути повышения эксплуатационной надежности сельскохозяйственных машин. Рассчитана на инженеров-механиков и механизаторов колхозов и совхозов.

 

 

 

 

620.197

Д536

Дмитриченко, Н. Ф. Антикоррозионные смазочные материалы / Н. Ф. Дмитриченко, П. С. Маковецький. - Киев : Урожай, 1987. - 96 с. - (Б-ка сельского инженера). 

 

В книге описаны основные виды защитных антикоррозионных материалов, способы их получения и применения. Приведены новые способы нанесения антикоррозионных материалов и консервация металлических изделий, сельскохозяйственной техники, оборудования и автомобилей. Особое внимание уделено ингибиторам коррозии и антифрикционно-защитным тонкопленочным смазочным материалам. Рассчитана на инженерно-технических работников, механизаторов.

 

 

Виставку підготували: 

 

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Колісник Л. В.

 

Зав. відділом ІТ та КЗ Рассказова В. А.


Головний бібліограф Валітова Н.Д.