назад

Праці професорсько - викладацького складу НТУ.

 2008 рік

 

 

624.19
А 36
      Айвазов, Ю. М. 
      Вишукування і проектування гірських транспортних тунелів: навчальний посібник для студентів внз.-У 3-х ч..- Ч. 2 / Ю. М. Айвазов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2008. - 230 с.: іл. - Бібліогр.: с.226-227. - ISBN 978-966-632-098-1 : Ціна: 25грн.58к. 
      Подаються загальні відомості про транспортні тунелі, розглядаються питання щодо постійних експлуатаційних устроїв у залізничних та автодорожніх тунелях.. Висвітлюються вимоги до основної несучої конструкції тунелю - оправи. Даються характеристики сучасних конструкційних та гідроізоляційних матеріалів для тунельних оправ. Розглядаються питання конструювання оправ транспортних тунелів. 
Для студентів, що навчаються за спеціальністю "Мости і транспортні тунелі".

 

 

 

 

2
А813
      Арістова, А. В. 
      Релігієзнавство: Курс лекцій : для студентів спеціальностей: 6.050100 "Економіка підприємства", 6.050200 "Менеджмент організацій", "Логістика", 6.060100 "Правознавство", 6.070800 "Екологія та охорона навколишнього середовища, 6.080400 "Інформаційні управляючі системи та технології / А. В. Арістова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2008. - 180 с. - Бібліогр.: с.177. - Ціна: 10грн.53к.

 

 

 

 

 

378
В558
      Вища освіта і Болонський процес : опорний конспект лекцій для студентів, магістрів і аспірантів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / М-во освіти і науки України, НТУ ; укл. О.М.Язвінська. - 2-е, перероб. і доп. - Київ : НТУ, 2008. - 104 с. - Ціна : 9грн. 32к.

 

 

 

 

621.9.04
В804
      Вплив технологічних факторів на якість механічної обробки : навчальний посібник для студентів спеціальностей : 7.092303, 7.090258, 7.090214, 7.090210, 7.090211, 7.010100 / М-во освіти і науки України, НТУ, каф. "Виробництва, ремонту та матеріалознавства" ; укладачі : М.Ф. Дмитриченко, Б.В. Шапошніков, В.Г. Кошелєв, В.В. Алєксеєв. - Київ : НТУ, 2008. - 48 с. - Бібліогр. : с. 48. - Ціна : 14грн.97к. 
      Викладено методику розрахунку режимів різання при механічній обробці. Розглянуто інструментальні матеріали. Проаналізовано теплові явища при різанні і процес охолодження та мащення. Наведено вібраційне різання, різання з підігрівом і різання при низьких температурах. Посібник призначений для студентів спеціальностей 7.092303, 7.090258, 7.090214, 7.090210, 7.090211, 7.010100, а також може бути корисним студентам інших спеціальностей.

 

 

 

 

004(07)
В 85
      Всесвітня комп'ютерна мережа Internet. Мова розмітки гіпертексту Hyper Text Markup Laguage (HTML) : конспект лекцій та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" і "Комп'ютерна техніка та програмування" для студентів всіх спеціальностей / М-во освіти і науки України; НТУ; Ін-т економіки та бізнесу на транспорті; Укл.: В.Д.Данчук, Л.В.Осіпа. - Київ : НТУ, 2008. - 76 с. - Бібліогр.: с.71. - Ціна: 5грн.66к.

 

 

 

 

004
Г124
      Гавриленко, В. В. 
      Комп'ютерні технології обробки економічної інформації : навчальний посібник / В. В. Гавриленко, Л. М. Парохненко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2008. - 188 с. : іл. - Бібліогр. : с. 183. - ISBN 978-966-632-100-1 : Ціна : 24грн.95к.

 

 

 

 

504
Г962
      Гусєв, Г. Ф. 
      Безпека життєдіяльності : Перша медична допомога у екстремальних ситуаціях : навчальний посібник для самостійної роботи студентів за вимогами положень кредитно-модульної системи / Г. Ф. Гусєв, С. Т. Сусло ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2008. - 116 с. - Бібліогр. : с. 114. - ISBN 978-966-632-097-4 : Ціна : 9грн.78к. 
      У навчальному посібнику розглянуті механізми та етапи розвитку екстремальних станів людини, наслідки травм в умовах надзвичайних ситуацій, описані обсяг і послідовність дій при наданні першої медичної допомоги потерпілим. В кожному розділі висвітлені навчально-цільові завдання і алгоритми, які акцентують увагу студента на основних положеннях. Посібник призначений для підготовки студентів і може використовуватись для самостійного опрацювання викладеного в ньому матеріалу з урахуванням вимог Болонського процесу освіти та на курсах підвищення кваліфікації з напрямків безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту і підготовки водіїв. Матеріал посібника є корисним для викладачів і фахівців, робота яких пов'язана з вирішенням питань безпеки здоров'я і життя людини в умовах екстремальних ситуацій.

 

 

 

 

004
Д195
      Данчук, В. Д. 
      Основи інформатики : навчальний посібник до курсу "Основи інформатики" для студентів ВНЗ денної форми навчання напряму "Менеджмент". Ч. 1 / В. Д. Данчук, Н. М. Наумова, Н. О. Дорожко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2008. - 208 с. : іл. - Бібліогр. : с. 204. - ISBN 978-966-632-104-9 : Ціна : 21грн.58к. 
      Навчальний посібник "Основи інформатики. Частина 1" призначений для студентів заочної форми навчання, що навчаються за напрямом "Менеджмент", оскільки побудований у відповідності до робочої програми для цього напряму. Однак посібник може бути рекомендовано і для студентів всіх спеціальностей, що вивчають цю дисципліну. В посібник включено теоретичний матеріал, лабораторні роботи, варіанти контрольних робіт та зразки їх виконання. В першу частину посібника увійшли теми з вивчення операційної системи Windows, текстовим процесором Microsoft Word, програми Microsoft Excel.

 

 

 

 

004
Д195
      Данчук, В. Д. 
      Основи інформатики : навчальний посібник до курсу "Основи інформатики" для студентів ВНЗ денної форми навчання напряму "Менеджмент". Ч. 1 / В. Д. Данчук, Н. М. Наумова, Н. О. Дорожко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2008. - 244 с. : іл. - Бібліогр. : с. 240. - ISBN 978-966-632-103-2 : Ціна : 22грн.85к. 
      Навчальний посібник "Основи інформатики. Частина 1" призначений для студентів, що навчаються за напрямом "Менеджмент", оскільки побудований у відповідності до робочої програми підготовки фахівців з цього напряму. Однак посібник може бути рекомендований і для студентів всіх спеціальностей, що вивчають цю дисципліну. В посібник включено з урахуванням кредитно-модульної системи навчання теоретичний матеріал, лабораторні роботи, питання для самоперевірки, орієнтовані тести для перевірки знань. В першу частину цього посібника увійшли теми з вивчення операційної системи Windows, текстового процесора Microsoft Word, програми Microsoft Excel.

 

 

 

 

620.2
Д536
      Дмитриченко, М. Ф. 
      Основи матеріалознавства : навчальний посібник для ВНЗ технічних спеціальностей / М. Ф. Дмитриченко, В. М. Ткачук, О. В. Мельник. - Київ : НТУ, 2008. - 176 с. - Бібліогр. : с. 174-175. - ISBN 978-966-632-096-7 : Ціна : 22грн.86к. 
      В навчальному посібнику викладені основні питання щодо металів і їх сплавів: атомно-кристалічна будова, кристалізація, пластичне деформування та рекристалізація. Наведена класифікація, структура і властивості основних конструкційних матеріалів. Особливу увагу приділено для діаграм стану сплавів металевих систем. Викладено теорію і технологію термічної обробки сталей, в тому числі сплавів кольорових металів. Приведені конструкційні металеві матеріали з особливими властивостями. Посібник призначений для студентів машинобудівних спеціальностей, які вивчають матеріалознавство, а також може бути корисним аспірантам, науковим співробітникам та інженерно-технічним працівникам. Він відповідає навчальній програмі транспортних університетів IV рівня акредитації.

 

 

 

 

629.36
Д536
      Дмитриченко, М. Ф. 
      Динаміка мобільних машин з начіпними функціональними елементами / М. Ф. Дмитриченко, І. А. Вікович ; М-во освіти і науки України, НТУ, Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2008. - 496 с. - Бібліогр. : с. 466-488. - ISBN 978-966-553-805-9 : Ціна : 31грн.70к. 
      Розроблено моделі та методи розрахунку динамічних процесів у мобільних машинах з начіпними функціональними елементами. Основну увагу зосереджено на дослідженні динаміки штангових обприскувачів для хімічного захисту рослин з урахуванням реологічних властивостей грунту, руху рідини в ємкості, нелінійних властивостей кінематично-збурених коливань маятникових підвісок начіпних штанг. Обгрунтовано практичні рекомендації щодо розрахунку, конструювання та добору раціональних режимів експлуатації штангових обприскувачів, що спрямовані на підвищення якості обприскування рослин. Для наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів транспортних, машинобудівних і сільськогосподарських вищих навчальних закладів освіти.

 

 

 

 

656
З-366
      Застосування телекомунікаційних технологій управління в логістичних системах на транспорті : курс лекцій для підвищення кваліфікації фахівців і керівників кадрів в області менеджменту в сфері транспорту і логістики / TEMPUS IB_JEP-26080-2005 VETLOG. Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики; розробники курсу: В.Д. Данчук, Ю.С. Лемешко. - Київ : [б. в.], 2008. - 220 с. - (Education and Culture TEMPUS). - Бібліогр. : с. 219-220. - Ціна : 3грн.00к. 
      Наведений курс розроблено і пропонується викладачами Національного транспортного ун-ту (НТУ) для бажаючих підвищити кваліфікацію в галузі менеджменту логістики на транспорті. Курс містить в собі теоретичну та практичні частини. В першій частині розглядаються теоретичні аспекти сучасних телекомунікаційних систем та комп'ютерних мереж. При цьому особлива увага приділяється аналізу існуючих в даний час корпоративних та некорпоративних інформаційних транспортних логістичних систем. Практична частина курсу реалізована як інтерактивне навчання на базі корпоративної обмінної логістичної платформи Benelog. Тут користувач курсу за допомогою телекомунікаційних засобів набуває навички керівника логістичного центру, що використовує абоновану інфотехнологічну систему (система електронної обробки даних). Навички з фрахт-менеджменту автомобільного транспорту, набуті користувачами даної платформи, можуть бути використані при роботі в корпоративних логістичних системах інших транспортних галузей.

 

 

 

 

 

 

164
І-741
      Інформаційні потоки в діяльності логістичних центрів та їх програмне забезпечення : курс лекцій для підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів в області менеджменту в сфері транспорту і логістики / TEMPUS IB_JEP-26080-2005 VETLOG. Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики; розробники курсу: О.В. Горбенко. - Київ : [б. в.], 2008. - 55 с. - (Education and Culture TEMPUS). - Бібліогр. : с. 54-55. - Ціна : 2грн.00к. 
      Даний курс лекцій розроблено в рамках проекту TEMPUS IB_JEP-26080-2005 VETLOG. Курс лекцій рекомендовано для підвищення кваліфікації фахівців і керівних кадрів в області менеджменту в сфері транспорту і логістики. Змістовну частину курсу складають, як теоретичні питання щодо автоматизації складських комплексів, так і практичні дані українських підприємств щодо використання WMS систем, вартість впровадження, використання аутсорсингових компаній при впровадженні, типові помилки, на які варто звернути увагу при впровадженні.

 

 

 

 

 

621.3
К212
      Карандаков, Г. В. 
      Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка : конспект лекцій / Г. В. Карандаков, В. І. Кривенко ; М-во освіти і науки України, НТУ; укладачі : Г.В. Карандаков, В.І. Кривенко. - Київ : НТУ, 2008. - 232 с. - Бібліогр. : с. 226. - Ціна : 18грн.30к

 

 

 

 

662.6
К614
      Колосюк, Д. С. 
      Паливно-мастильні матеріали : навчальний посібник / Д. С. Колосюк, А. М. Чуб ; М-во освіти і науки України, НТУ ; за ред. Д.С. Колосюк. - Київ : НТУ, 2008. - 228 с. - Бібліогр. : с. 226-227. - ISBN 978-966-632-106-3 : Ціна : 33грн.24к. 
      Розглянуті у взаємозв'язку експлуатаційно-технічні властивості палив (нафтових, альтернативних, їх сумішей), мастильних матеріалів (олив мінеральних і синтетичних, мастил), технічних рідин, їхні екологічні властивості та їх вплив на роботу двигунів та агрегатів автомобілів та іншої техніки. Наведені вітчизняні, міжнародні та європейські класифікації палив, мастильних матеріалів і технічних рідин. Підручник розрахований для студентів напряму 6.070800 «Екологія». Може бути корисним для інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями експлуатації та обслуговування автомобілів та іншої техніки.

 

 

 

 

656
К 911
      Кунда, Н. Т. 
      Дослідження операцій у транспортних системах : навчальний посібник для студентів напряму "Транспортні технології" внз / Н. Т. Кунда ; М-во освіти і науки України. - Київ : Слово, 2008. - 400 с. - Бібліогр.: с. 389-390. - ISBN 966-8407-77-2 : Ціна: 35грн.00к. 
      Викладені основні поняття та означення дослідження операцій. Розглянуто підходи до рішення задач дослідження операцій в умовах невизначеності, питання побудови математичних моделей операцій і використання положень теорій ігор, статистичних рішень та масового обслуговування в задачах дослідження операцій. Представлено основні теоретичні та практичні аспекти лінійного та цілочислового програмування, розглянуто математичні моделі визначення характеристик сітьових графіків та їх оптимізації. Особливу увагу приділено обчислювальним алгоритмам. Наведено приклади застосування математичного апарату для розв'язання задач фахової спрямованості. Описано роботу комп'ютерних програм, що реалізують представлені математичні методи. Призначено для студентів, які навчаються за напрямом "Транспортні технології.”

 

 

 

 

656
Л694
      Логістичне управління процесами транспортного забезпечення міжнародних економічних зв'язків : курс лекцій для підвищення кваліфікації фахівців і керівників кадрів в області менеджменту в сфері транспорту і логістики / TEMPUS IB_JEP-26080-2005 VETLOG. Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики; розробники курсу: Ю.С. Грисюк. - Київ : [б. в.], 2008. - 79 с. - (Education and Culture TEMPUS). - Бібліогр. : с. 76-79. - Ціна : 2грн.00к. 
      Проаналізовано питання міжнародного співробітництва в галузі транспортної логістики, здійснено аналіз державного регулювання діяльності транспорту в Україні. Обгрунтовано застосування методів логістичного управління, як основної умови підвищення ефективності забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків. Визначено передумови та тенденції розвитку транспортної системи країни, як основної складової забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків. Розглянуто перспективи розробки принципово нових систем управління з використанням логістичних та інформаційних технологій.

 

 

 

 

811.161.2
М192
      Малінська, Г. Д. 
      Українська мова за професійним спрямуванням : для студентів денної форми навчання напрямків підготовки: (6.060101) "Будівництво", (6.030601) "Менеджмент" / Г. Д. Малінська ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2008. - 136 с. - Бібліогр. : с. 132-133. - ISBN 978-966-632-105-6 : Ціна : 12грн.28к. 
      Створений з урахуванням нових освітніх технологій, відповідає програмі й сприятиме засвоєнню студентами знань з української мови професійного спрямування у повному обсязі. Посібник має дві частини, кожна з яких підпорядкована визначеній дидактичній меті:перша - сформувати у слухачів уявлення про українську літературну мову, стилі та норми професійного спілкування, навички роботи з документами наукового профілю; друга - навчити студентів працювати з різними за призначенням діловими паперами, які відображатимуть їхню майбутню професійну діяльність. Новизна концепції посібника полягає в тому, що він містить теоретичні матеріали щодо створення та оброблення документів за допомогою комп'ютера, зокрема текстового редактора Wicrosoft Word. Основну увагу авторів зосереджено на практичних завданнях, передусім - текстових. Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Стане у пригоді учням ліцеїв, технікумів, коледжів.

 

 

 

 

656.06
М 268
      Марков, О. Д. 
      Станции технического обслуживания автомобилей / О. Д. Марков. - Киев : Кондор, 2008. - 536 с. 16 цветн. ил. - Библиогр.: с.529-534. - ISBN 978-966-8251-99-3 : Цена: 120грн.00к. 
      В книге изложены вопрсы создания и организации работы станций технического обслуживания автомобилей, обеспечения эффективности инвестиций в автосервис. Рассмотрены закономерности и концепции развития автосервиса, дан анализ рынка, приведены характеристики и особенности его развития. Предложены методы определения конкурентных преимуществ предприятий автосервиса на основе количественной оценки конкурентных факторов. Приведены характеристики различных типов автосервисных предприятий - дилерских, независемых, специализированных, сетевых. Дан анализ организации автосервиса в Европе, США, России и Украине. Изложены вопросы бизнес-планирования, выделения земельного участка, разработки проектов, технологического проектирования предприятий, участков, рабочих мест и наружных функциональных зон СТО. Приведены примеры разработки технологических проектов СТО, а также примеры проектных решений и их анализ. Для руководителей и специалистов предприятий автосервиса, проектных организаций, студентов автомобильных вузов, учебных центров автомобильных компаний.

 

 

 

 

656
М502
      Менеджмент в транспортно-логістичних системах : курс лекцій для підвищення кваліфікації фахівців і керівників кадрів в області менеджменту в сфері транспорту і логістики / TEMPUS IB_JEP-26080-2005 VETLOG. Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики; розробники курсу: М.Н. Бідняк, О.Р. Омельянович. - Київ : [б. в.], 2008. - 92 с. - (Education and Culture TEMPUS). - Ціна : 2грн.00к.

 

 

 

 

656
М52
      Мережева розробка курсів тренінгу з менеджменту у сфері транспорту і логістики = Network development of management training courses for transport and logistics sector : монографія / TEMPUS IB_JEP-26080-2005 VETLOG. Ун-т м. Падерборн (Німеччина), Віденський ун-т економіки та бізнес адміністрування (Австрія), НТУ, Приазовський державний технічний ун-т, Одеська національна морська академія; укладачі: О. Бакуліч, Я. Лудченко. - Київ : [б. в.], 2008. - 456 с. : іл. - (Education and Culture TEMPUS). - ISBN 978-966-632-102-5 : Ціна : 4грн.00к. 
      В монографію увійшли статті присвячені проблемам менеджменту у сфері транспорту і логістики, підвищення кваліфікації працівників транспортної, промислової та морської галузі. Представлена сумісна розробка курсів тренінгу з менеджменту для вдосконаленого професійного навчання і підготовки українських фахівців і адміністративних співробітників з сфери транспорту і логістики, включаючи навчання професійних тренерів-педагогів. Відображено досвід реалізації принципів менеджменту і логістики в європейських країнах.

 

 

 

 

 

621.879
М916
      Мусійко, В. Д. 
      Екскаватори поздовжнього копання : навчальний посібник для студентів ВНЗ, що навчаються за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини і обладнання" / В. Д. Мусійко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : ЗАТ "Віпол", 2008. - 240 с. : іл. - Бібліогр. : с. 229-232. - ISBN 978-966-646-094-6 : Ціна : 5грн.00к. 
      Розглянуто конструкцію екскаваторів поздовжнього копання, основи теорії та розрахунку машин з ланцюговими та роторними робочими органами, взаємодію робочого обладнання з грунтами. Особливу увагу приділено огляду конструкцій та тенденціям розвитку сучасних машин основних фірм-виробників. Освітлено питання автоматизації робочого процесу. Навчальний посібник призначено для студентів ВНЗ, що навчаються за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини і обладнання.”

 

 

 

 

 

54
М917
      Мустяца, О. Н. 
      Загальна хімія : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей нехімічних внз / О. Н. Мустяца, В. М. Янкович ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Арістей, 2008. - 312 с. - Бібліогр.: с.293-295. - ISBN 978-966-8458-86-6 : Ціна: 51грн.30к. 
      Навчальний посібник написаний у відповідності із програмою курсу "Хімія" технічних спеціальностей нехімічних вузів. Викладено теоретичні питання з будови атому та хімічного зв'язку, закономірностей протікання хімічних реакцій, властивостей дисперсних систем, окисно-відновних реакцій та електрохімії, з хімізму процесів тверднення в'яжучих матеріалів; наведено основні уявлення про полімери та їх застосування. Увага надана практичному розв'язуванню теоретичних питань з вирішенням конкретних прикладів, що сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу з розділів загальної хімії. У навчальному посібнику наведені контрольні запитання і завдання, а також необхідний довідковий матеріал у вигляді таблиць. Навчальний посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей нехімічних вищих навчальних закладів всіх форм навчання. Навчальний посібник буде корисний для самостійного вивчення основних положень хімії слухачами дистанційної освіти, а також для студентів технікумів та учнів старших класів середніх шкіл, для інженерно-технічних працівникі

 

 

 

 

339
Н156
      Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни "Оптова торгівля" : Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент" / М-во освіти і науки України, НТУ, факультет економіки, менеджменту і права, каф. транспортного права, системного аналізу та логістики ; укладач І.М. Вакарчук. - Київ : НТУ, 2008. - 240 с. - Бібліогр. : с. 184-185. - ISBN 978-966-632-101-8 : Ціна : 36грн76к. 
      Посібник призначений для підготовки студентів всіх форм навчання Національного транспортного ун-ту. Галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент".

 

 

 

 

159.9
0-753
      Основи психології та педагогіки : навчальний посібник / Х.Ш.Бахтіярова, С.В.Волобуєва, А.В.Арістова, С.Д.Уреньова. - Київ : НТУ, 2008. - 256 с. : іл. - Бібліогр. : с.248-252. - ISBN 978-966-632-093-6 : Ціна : 14грн.07к. 
      Навчальний посібник містить упорядковане та систематизоване викладення нормативного курсу "Основи психології та педагогіки". За структурою та змістом посібник відповідає сучасним вимогам кредитно-модульної організації вищої освіти в Україні згідно Болонських реформ. У першому розділі (Модуль 1) висвітлюються основні питання та категорії психології, загальні закономірності психіки, індивідуальні властивості особистості, структура спілкування та діяльності. Другий розділ (Модуль ІІ) розкриває предмет та завдання сучасної педагогіки, ключові проблеми дидактики та теорії виховання, напрями реформування системи освіти в Україні. Посібник містить питання та завдання для самоконтролю, теми рефератів і дискусій, пакет психологічних тестів, що дозволяє активізувати і спрямувати аудиторну та самостійну роботу студентів. Для студентів і викладачів вищих технічних закладів, а також усіх, хто цікавиться основами психолого-педагогічних знань та можливостями їх застосування у реалізації особистісних і професійних життєвих стратегій.

 

 

 

 

 

656.11
П509
      Поліщук, В. П. 
      Теорія транспортного потоку: методи та моделі організації дорожнього руху : навчальний посібник / В. П. Поліщук, О. П. Дзюба. - Київ : Знання України, 2008. - 175 с. - Бібліогр. : с. 170. - ISBN 978-966-316-221-8 : Ціна : 20грн.00к. 
      У навчальному посібнику розглянуто понятійний апарат теорії транспортного потоку на автомобільних дорогах і вулично-дорожніх мережах міст, опис руху транспортного засобу залежно від різних факторів, основні характеристики транспортного потоку, аналітичні моделі транспортного потоку, моделі колон транспортних засобів та основи спектрально-кореляційної теорії транспортних потоків.

 

 

 

 

656.11
П685
      Правове регулювання дорожнього руху (швидкість руху) : навчальний посібник для студентів спеціальностей : 6.100401 "Організація і регулювання дорожнього руху", 6.100404 "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)" / М-во освіти і науки України, НТУ ; укл. : Л.Ю. Яцківський, В.З. Докуніхін, О.І. Колосок та ін. - Київ : НТУ, 2008. - 88 с. : іл. - ISBN 978-966-632-099-8 : Ціна : 8грн.03к.
      У навчальному посібнику наведено історію регламентування швидкості Правилами дорожнього руху, питання вибору водієм безпечної швидкості руху, особливості керування автомобілем на великих швидкостях, методи примусового зниження швидкості. Питання розглянуті на основі діючих в Україні Правил дорожнього руху. Робота призначена для студентів напряму підготовки "Транспортні технології" та фахівців з безпеки руху.

 

 

 

 

 

656
С409
      Системологія на транспорті : підручник : у 5 кн. Кн. 5. Ергономіка / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук; За заг. ред. М.Ф. Дмитриченко. - Київ : Знання України, 2008. - 256 с. - Бібліогр. : с. 242-253. - ISBN 978-966-316-215-7 : Ціна : 80грн.16к. 
      У підручнику розглянуто етапи науково-дослідної роботи, визначено методи та методики наукового дослідження, аналізу й узагальнення його результатів на основі системного підходу. Підручник призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму 6.1004 "Транспортні технології" вищих навчальних закладів.

 

 

 

 

164
С956
      Системні аспекти побудови логістичного обслуговування : курс лекцій для підвищення кваліфікації фахівців і керівників кадрів в області менеджменту в сфері транспорту і логістики / TEMPUS IB_JEP-26080-2005 VETLOG. Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики; розробники курсу: Ю.С. Грисюк. - Київ : [б. в.], 2008. - 112 с. - (Education and Culture TEMPUS). - Бібліогр. : с. 109-110. - Ціна : 2грн.00к. 
      Висвітлено сутність та параметри логістичного обслуговування, розглянуто його основні системно-функціональні напрямки та аналітичні критерії їх якості і ефективності. Визначено структуру та учасників процесів логістичного обслуговування. Розкрито сутність транспортно-логістичного обслуговування, зокрема питання організації транспортно-логістичного сервісу та технологій, що застосовуються в процесі транспортно-логістичного сервісу. Формалізовано застосування системних методів в логістичному обслуговуванні. Розглянуто процеси формування систем та процесів логістичного сервісу і визначення їх якості та ефективності.

 

 

 

 

336
Ф591
      Фінанси : навчальний практикум. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, НТУ ; укл. : А.В.Базилюк, І.О.Карлова, О.В.Жулин. - Київ : НТУ, 2008. - 88 с. - Ціна : 11грн.08к.

 

 

 

 

 

336
Ф591
      Фінанси : навчальний практикум. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, НТУ ; укл. : А.В.Базилюк, І.О.Карлова, О.В.Жулин. - Київ : НТУ, 2008. - 92 с. - Ціна : 11грн.57к

 

 

 

 

 

164
У677
      Управління матеріальними ресурсами - логістична концепція : курс лекцій для підвищення кваліфікації фахівців і керівників кадрів в області менеджменту в сфері транспорту і логістики / TEMPUS IB_JEP-26080-2005 VETLOG. Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики; розробники курсу: Л.С. Козак, О.Р. Омельянович, О.О. Бакуліч. - Київ : [б. в.], 2008. - 68 с. - (Education and Culture TEMPUS). - Бібліогр. : с. 64-65. - Ціна : 2грн.00к.

 

 

 

 

 

164
У677
      Управління системами логістичного обслуговування в ланцюгах постачань : курс лекцій для підвищення кваліфікації фахівців і керівників кадрів в області менеджменту в сфері транспорту і логістики / TEMPUS IB_JEP-26080-2005 VETLOG. Мережева розробка курсів з тренінгу в області менеджменту в сфері транспорту і логістики; розробники курсу: Т.О. Воркут. - Київ : [б. в.], 2008. - 119 с. - (Education and Culture TEMPUS). - Ціна : 2грн.00к. 
      В курсі лекцій, який пропонується вашій увазі, ідентифіковано актуальні проблеми раціонального управління системами логістичного обслуговування в ланцюгах постачань в умовах ринкової економіки і розглянуто підходи до їх вирішення. Дана робота може бути корисною викладачам з логістики та сумісних дисциплін,що представлені в рамках довгострокових та короткострокових навчальних програм, студентам (слухачам) вищезазначених програм, а також практикам-менеджерам підприємств різної галузевої приналежності,які опановують знання та досвід в сфері логістики.

 

 

 

 

504
Е 457
      Екологія та автомобільний транспорт : навчальний посібник для студентів внз / Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун та ін. ; М-во освіти і науки України; НТУ. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Арістей, 2008. - 296 с. - Бібліогр.: с.292-294. - ISBN 966-8458-86-9 : Ціна: 47грн.00к.
      У навчальному посібнику викладені загальні положення екології та питання захисту довкілля від забруднення, спричиненого автомобільним транспортом. Наведені в посібнику матеріали будуть корисними в процесі підготовки спеціалістів до майбутньої інженерної діяльності й допоможуть їм прийняти такі конкретні екологічно зважені рішення, які виключали б забруднення навколишнього середовища у процесі функціонування автомобільного транспорту. Для студентів спеціальностей транспортного профілю "Автомобілі та автомобільне господарство", "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання", "Двигуни внутрішнього згоряння", "Колісні та гусеничні транспортні засоби", "Організація і регулювання руху", "Транспортні системи вантажних перевезень і логістичне управління", "Транспортні системи міст", "Організація перевезень та управління на транспорті", "Організація міжнародних перевезень" та "Економіка підприємства". Посібник можуть використовувати в процесі навчання студенти інших спеціальностей, а також слухачі курсів підвищення кваліфікації, працівники промислових підприємств, державні службовці.

 

 

 

 

2009 рік

 

 

625.42 
А36 
      Айвазов, Ю. М. 
      Проектування метрополітенів: навчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.092106 "Мости і транспортні тунелі".-У 3-х частинах.- Ч. 2 / Ю. М. Айвазов ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2009. - 166 с. - Бібліогр. : с. 211. - ISBN 966-632-070-1 : Ціна : 26грн.76к. 
      Подаються загальні відомості про станційні комплекси метрополітенів різних типів, їхні планувально-конструктивні рішення, висвітлюється методика призначення основних геометричних параметрів, розглядаються питання щодо конструювання оправ підземних станційних комплексів та споруд наземних та надземних станцій метрополітенів. Поряд з традиційними інженерними рішеннями розглянуто основні наявні тенденції подальшого конструктивного вдосконалення станційних конструкцій. Для студентів, що навчаються за спеціальністю "Мости і транспортні тунелі".

 

 

 

 

 

004
Б908
      Булига, О. А. 
      Конспекти лекцій з навчальної дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" : освітньо-професійний рівень - бакалавр, напрям підготовки - комп'ютерні науки, фахове спрямування - інформаційні управляючі системи та технології / О. А. Булига, К. Б. Булига ; М-во освіти і науки України, НТУ, каф. "Електроніки та обчислювальної техніки". - Київ : НТУ, 2009. - 136 с. : іл. - Бібліогр. : с. 134. - ISBN 978-966-632-115-5 : Ціна : 21грн.09к. 
      Навчальний посібник "Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" призначений для студентів денної форми навчання освітньо-професійного рівня "Бакалавр", які навчаються за кредитно-модульною системою, напрям підготовки "Комп'ютерні науки". Він містить у собі робочу програму, конспекти лекцій з навчальної дисципліни "Основи програмування та алгоритмічні мови" та перелік екзаменаційних питань. Реалізація алгоритмів розглядається в середовищі Turbo Pascal 7.0

 

 

 

 

004
Г124
      Гавриленко, В. В. 
      Комп'ютерні технології в розв'язанні фінансово-економічних задач : навчальний посібник / В. В. Гавриленко, Л. М. Струневич, О. А. Шумейко ; М-во освіти і науки, НТУ. - Київ : НТУ, 2009. - 126 с. - Бібліогр. : с. 126. - ISBN 978-966-632-111-7 : Ціна : 15грн.68к. 
      Розглядається вирішення класів фінансово-економічних задач з застосуванням інформаційних технологій MS Excel, MathCad. Рекомендується як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Економіка", "Інформаційні управляючі системи та технології", "Менеджмент організацій", фахові орієнтації - транспортний менеджмент і логістика, менеджмент у системах автосервісу, менеджмент у транспортному будівництві. Посібник може бути корисним для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців, які займаються проблемами автоматизації вирішення фінансово-економічних задач на транспорті.

 

 

 

 

 

621.892
Д536
      Дмитриченко, М. Ф. 
      Мастильна дія олив в умовах еластогідродинамічного мащення : монографія / М. Ф. Дмитриченко, О. А. Міланенко. - Київ : Інформавтодор, 2009. - 184 с. - Бібліогр. : с. 171-183. - ISBN 978-966-2945-11-9 : Ціна : 40грн.00к. 
      Монографія присвячена розв'язанню наукової задачі щодо розробки інженерних методик з розрахунку й прогнозування довговічності та оптимального вибору мастильних матеріалів у стійких і екстремальних режимах мащення для деталей трибомеханічних систем. На її підставі проведено грунтовну практичну роботу з розробки та впровадження мастильних матеріалів для різних галузей промисловості й сільського господарства. Для аспірантів, наукових співробітників і спеціалістів у галузі триботехнічних досліджень

 

 

 

 

 

621.39
І-741
      Інформаційно-аналітичне забезпечення інтелектуальних систем. Інтеграція інформаційних технологій на транспорті : монографія / НТУ, Каф-ра інформаційних систем і технологій ; Г.Л. Баранов, С.А. Банішевський, В.Л. Міронова, Д.В. Пасечник. - Київ : НТУ, 2009. - 198 с. - Бібліогр. : с. 188-194. - ISBN 978-966-632-109-4 : Ціна : 2грн.00к.
      У книзі наведені сучасні інформаційні технології інтеграції програмно-апаратних засобів та перспективи їх поєднання у єдину систему підвищення безпеки руху транспортних засобів у просторі та часі.
Розглянуто основні технології та інструментальні засоби тінтеграції, що використовуються для підвищення ефективності та емержентності спільної взаємодії розподілених інтелектуальних агентів при розв'язках складних задач експлуатації транспорту. Надана характеристика умов синергетичного управління за рахунок раціонального обміну повідомленнями та конкретні приклади підвищення ефективності корпоративних багатоагентних рішень відповідно до масштабів інтеграції технологічних засобів інтелектуальних транспортних модулів. Рекомендовано як навчальний посібник для студентів, які навчаються у ВНЗ за напрямами "Комп'ютерні науки" та "Транспортні технології".
Книга призначена для студентів ВНЗ, аспірантів та може бути корисна для спеціалістів, що використовують різні технології і продукти з метою розвитку та практичного впровадження інтегрованих інформаційних технологій на транспорті для підвищення безпеки життя і руху високошвидкісних транспортних засобів

 

 

 

 

 

625.76
К385
      Кизима, С. С. 
      Експлуатація автомобільних доріг : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки "Будівництво" / С. С. Кизима ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2009. - 272 с. : іл. 53. - Бібліогр. : с. 265-267. - ISBN 978-966-632-119-3 : Ціна : 31грн.77к. 
      Посібник розроблено у відповідності з програмою підготовки в області експлуатації автомобільних доріг фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" за фаховим спрямуванням "Автомобільні дороги та аеродроми". Викладено основи теорії експлуатації автомобільних доріг. Наведено системи та методи оцінки якості дорожніх покриттів. Представлено класифікацію, технології та організацію робіт з ремонтів та утримання автомобільних доріг. Розглянуто питання організації обслуговування користувачів доріг і транспортних засобів, методи і засоби організації дорожнього руху.
Для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки "Будівництво" з фаховим спрямуванням "Автомобільні дороги та аеродроми", а також для фахівців дорожньої галузі

 

 

 

 

 

330
К59
      Козак, Л. С. 
      Основи економічної теорії : навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей ВНЗ України / Л. С. Козак, Н. О. Гончарова, Д. І. Васищак ; М-во освіти і науки України, НТУ, каф. "Економіка". - Київ : НТУ, 2009. - 120 с. : іл. - ISBN 978-966-632-117-9 : Ціна : 17грн.74к. 
      В основу посібника покладена програма навчальної дисципліни "Основи економічної теорії", за якою вже декілька років працюють викладачі Національного транспортного університету. Головна увага приділяється формуванню фундаментальної теоретичної бази знань майбутнього фахівця з економіки. Основні проблеми розглядаються з урахуванням висновків світової економічної науки.

 

 

 

 

 

53
Н156
      Навчальний посібник з фізики : для студентів заочної форми навчання / М-во освіти і науки України, НТУ, ін-т Економіки та бізнесу на транспорті ; укладачі : Ю.П. Гололобов, В.І. Карташова, М.І. Малиш, Т.Д.Шатній, Р.М.Іщенко, Г.Л.Ісаєнко. - Київ : НТУ, 2009. - 120 с. : іл. - Бібліогр. : с. 112. - ISBN 978-966-632-110-0 : Ціна : 19грн.01к.

 

 

 

 

656
О-753
      Основи теорії транспортних процесів і систем : навчальний посібник для студентів ВНЗ напряму "Транспортні технології" / М-во освіти і науки України ; М.Ф. Дмитриченко, Л.Ю. Яцківський, С.В. Ширяєва, В.З. Докуніхін. - Київ : Слово, 2009. - 336 с. - Бібліогр. : с. 330-331. - ISBN 978-966-8407-99-4 : Ціна : 39грн.00к. 
      У навчальному посібнику викладені правила перевезень вантажів в Україні, їх класифікація. Розглянуті основні питання теорії транспортних процесів і систем: представлення і класифікація циклів перевезень вантажів як складових елементів транспортного процесу; факторні дослідження продуктивності роботи автомобіля і собівартості перевезень вантажів; експлуатаційні показники використання парку рухомого складу; формування структури і раціональне використання парку автотранспортних засобів; організація спільної роботи транспортних і навантажувально-розвантажувальних засобів як система масового обслуговування. Розглянуті транспортно-технологічні системи як фактор підвищення ефективності роботи транспорту, їх класифікація, розвиток, різновиди і параметри функціонування та критерії оцінки економічної ефективності. Структура посібника відповідає навчальним програмам напряму "Транспортні технології" для спеціальностей "Транспортні системи", "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)".

 

 

 

 

629.02
С404
      Сирота, В. І. 
      Автомобілі. Основи конструкції, теорія : навчальний посібник для студентів ВНЗ / В. І. Сирота, В. П. Сахно ; М-во освіти і науки України, НТУ. - 2-ге вид. - Київ : Арістей, 2009. - 288 с. - Бібліогр. : с. 283-284. - ISBN 966-381-018-1 : Ціна : 71грн.00к. 
      У навчальному посібнику запропоновані теоретичні і методичні положення для вивчення основ конструкції та теорії експлуатаційних властивостей рухомого складу автомобільного транспорту. Наведений порівняльний аналіз конструкцій основних вузлів та систем сучасних автомобілів, розглянута методика розрахунків основних техніко-експлуатаційних властивостей рухомого складу, запропоновані методи визначення ефективності використання автомобілів і автопоїздів в типових умовах експлуатації.
Для студентів спеціальностей "Обладнання та технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин", "Автомобілі і автомобільне господарство", "Двигуни внутрішнього згоряння", "Професійне навчання. Експлуатація і ремонт місцевого та автомобільного транспорту", "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті".

 

 

 

 

164
С409
      Системний аналіз і логістика : навчальний посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, НТУ ; В.С. Марунич, О.І. Мельниченко, О.М. Смоловик, І.М. Вакарчук, О.В. Тарасенко, О.І. Харченко. - Київ : НТУ, 2009. - 272 с. - Бібліогр. : с. 261. - ISBN 978-966-632-120-9 : Ціна : 51грн.68к. 
      Із застосуванням системного аналізу викладені основні питання теорії транспортної логістики, що базується на сучасній концепції руху товарів та транспортних послуг як нового науково-прикладного напрямку розвитку економіки. Надається поняття апарату логістики, системно описуються об'єкти логістичного управління, операції та функції логістики. Розглядається логістична місія та місце логістичного менеджменту на фірмі. Велика увага приділяється логістичним системам та їх елементам. Аналізується методологі ясистемного аналізу логістичних технологій; на прикладі системного аналізу логістичних технологій пасажирських перевезень розглядаються сучасні логістичні концепції та системи. У навчальному посібнику вміщено тести для перевірки знань студентів та термінологічний словник. Наприкінці кожного розділу наводяться контрольні запитання. Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог Болонського процесу.
Для студентів спеціальностей 605.62.00 "Логістика", 7.100.403 "Організація перевезень і управління на транспорті", 7.060.101 "Правознавство", аспірантів і викладачів вузів, менеджерів підприємств та організацій, які вивчають логістику.

 

 

 

 

 

656
С409
      Системологія на транспорті : підручник : у 5 кн. Кн. 3. Дослідження операцій у транспортних системах / Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П. Поліщук; за заг. ред. М.Ф. Дмитриченко. - Київ : Знання України, 2009. - 375 с. - Бібліогр. : с. 370. - ISBN 978-966-316-240-9 : Ціна : 40грн.00к. 
      У підручнику розглянуто понятійний апарат і методологічні основи теорії дослідження операцій, методи рішення оптимізаційних задач за допомогою лінійного, динамічного, нелінійного та цілочисельного програмування, проблеми оптимізації рішень методом стохастичного програмування, методи імітаційного моделювання. Підручник призначено для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальностями напряму 1004 "Транспортні технології" у вищих навчальних закладах.

 

 

 

 

 

621.1
Т338
      Теоретичні основи теплотехніки : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, НТУ ; Ю.Ф. Гутаревич, В.І. Дмитренко, А.О. Корпач, В.В. Кухтик. - Киев : НТУ, 2009. - 136 с. - Бібліогр. : с. 134. - ISBN 978-966-632-107-0 : Ціна : 17грн.32к. 
      В навчальному посібнику викладені основні положення технічної термодинаміки і теорії теплопередачі. Значна увага приділена аналізу термодинамічних процесів, розгляду першого і другого законів термодинаміки, вивчення ідеальних циклів поршневих двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних і реактивних двигунів, паросилових та холодильних установок, компресорів, теплових насосів, розгляду основних способів теплообміну між тілами. Призначений для студентів напрямів підготовки : "Автомобільний транспорт", "Машинобудування", "Педагогічна освіта", "Зварювання" та "Будівництво"

 

 

 

 

 

62
Т384
      Технологічні пристрої у машинобудуванні (основи розрахунків) : навчальний посібник для виконання практичних робіт студентами напрямів підготовки : 0902 "Інженерна механіка", 0923 "Зварювання" , 0101 "Професійна освіта" / М-во освіти і науки України, НТУ ; М.Ф.Дмитриченко, Б.В.Шапошніков, А.Д.Дулеба, В.Г.Кошелєв. - Київ : НТУ, 2009. - 109 с. : іл. - Бібліогр. : с. 107. - ISBN 978-966-632-114-8 : Ціна : 11грн.15к. В посібнику розглянута методика розрахунків силових пристроїв металоріжучих верстатів: кулачкових, цангових, клиноплунжерних та інших затискних механізмів. Всі розрахунки забезпечені чисельними прикладами стосовно різних методів обробки: точіння, свердлення, шліфування. Призначений для студентів напрямів підготовки 0902, 0923, 0101, а також може бути корисний студентам інших спеціальностей.

 

 

 

 

 

656.13
Т384
      Технологічне проектування автотранспортних підприємств : навчальний посібник для студ. ВНЗ / С.І.Андрусенко, В.О.Білецький, О.С.Бугайчук, П.І.Бортницький, Ю.М.Клименко, Ю.Х.Савін, О.Є.Січко, Л.Л.Сніжко, С.Т.Сусло, М.М.Ященко; за ред. проф. С.І.Андрусенка. - Київ : Каравела, 2009. - 368 с. - (Українська книга). - Бібліогр. : с. 363-367. - ISBN 978-966-96914-0-8 : Ціна : 59грн.00к.
      Навчальний посібник присвячено питанням технологічного проектування комплексних підприємств автомобільного транспорту. Проекти створення або реінжинірингу автотранспортних підприємств розглядаються передусім як інвестиційні проекти, в яких виділено дві важливі частини - технологічну та економічну. Посібник має за мету методично та інформаційно забезпечити навчальний процес за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство" за напрямом підготовки 6.070106 "Автомобільний транспорт" з галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура". Може бути використаний зацікавленими особами для розрахунку й оптимізації виробничо-технічної бази автотранспортного підприємства та оцінки економічної ефективності.

 

 

 

 

624.2
Т484
      Ткачук, С. Г. 
      Теорія розмивів на мостових переходах / С. Г. Ткачук. - Донецьк : Донеччина, 2009. - 200 с. - ISBN 978-966-556-894-0 : Ціна : 5грн.00к. 
      В монографії розглядаються на сучасному рівні проблеми загального, місцевого і зосередженого розмивів, що виникають при стисненні річок мостовими переходами. Вперше пропонуються аналітичні рішення для здійснення багаторічного прогнозування загальних руслових деформацій під мостами та в зоні їх впливу. Виходячи з єдиної енергетичної концепції вирішується питання місцевого та зосередженого розмивів. Причому глибина вирви місцевого розмиву, як і величина розмиву, визначається з урахуванням ймовірності безвідмовної роботи споруди. Книга призначена для шляховиків і дорожників, гідрологів та гідротехніків - аспірантів і студентів транспортних, гідрологічних та гідротехнічних факультетів: автомобільно-дорожніх, залізничних, гідрометеорологічних, воднотранспортних, будівельних і гідромеліоративних вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

657
Ч-512
      Чеснакова, Л. С. 
      Бухгалтерський облік : навчальний посібник / Л. С. Чеснакова, А. В. Алексєєва, В. В. Масалітіна ; М-во освіти України, Київський національний торгово-економічний ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2009. - 397 с. - Бібліогр. : с. 393-396. - ISBN 978-966-629-397-1 : Ціна : 45грн.00к. 
      Розглянуто теоретичні основи бухгалтерського обліку та бухгалтерський облік на підприємствах України. Викладення обліку структуровано за видами господарської діяльності й ілюстровано численними прикладами із господарської діяльності підприємств. Розраховано на студентів ВНЗ, що навчаються за спеціальностями напряму підготовки "Менеджмент", а також викладачів і працівників у цій сфері.

 

 

 

 

 

2010 рік

 

 

53(076)
І-982
      Іщенко, Р. М. 
      Збірник задач з фізики : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних та інженерно-технічних навчальних закладів / Р. М. Іщенко, Т. Д. Шатній, Г. Л. Ісаєнко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2010. - 188 с. : іл. - Бібліогр. : с.177-178. - ISBN 978-966-963-126-1 : Ціна : 2грн.00к. 
      Навчальний посібник написано у відповідності до програми з курсу фізики для студентів вищих педагогічних та інженерно-технічних навчальних закладів. Він складається з чотирьох розділів: механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електрики та магнетизму, коливань та хвиль і оптики. У кожному розділі наведено теоретичні відомості та приклади розв'язку задач (усього 90 прикладів), які підібрані таким чином, щоб проілюструвати основні прийоми та методи розв'язання. Запропоновано 240 типових задач для самостійного розв'язку. Для студентів вищих педагогічних та інженерно-технічних навчальних закладів.

 

 

 

 

 

656
С137
      Савченко, Л. В. 
      Взаємодія видів транспорту : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 0501 "Економіка і підприємництво", 1004 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)" (спеціальності "Економіка підприємства", "Організація перевезень і управління на автомоб. транспорті") / Л. В. Савченко, О. О. Соловйова ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2010. - 96 с. - Бібліогр. : с. 93-95. - ISBN 978-966-632-128-5 : Ціна : 8грн.51

 

 

 

 

656.073
К911
      Кунда, Н. Т. 
      Організація міжнародних автомобільних перевезень : навчальний посібник / Н. Т. Кунда ; М-во освіти і науки України. - Київ : Слово, 2010. - 464 с. : іл. 21, табл. 31. - Бібліогр. : с. 455-456. - ISBN 978-966-194-038-2 : Ціна : 59грн.00к. 
      Викладено основні питання організації міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Проведено аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій. Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у галузі автомобільного транспорту та участь у них України. Описано функціонування систем митного транзиту. Розглянуто особливості організації міжнародного дорожнього руху, організації праці водіїв, вимоги до автомобілів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, принципи створення міжнародних транспортних коридорів. Розкрито загальні положення та особливості митного контролю за переміщенням вантажів автомобільним транспортом. Наведено характеристики основних документів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Висвітлено питання транспортного страхування. Як фактор підвищення ефективності міжнародних перевезень представлено застосування систем зв'язку та навігації на транспорті, логістичних та інформаційних систем транспортного обслуговування.
Навчальний посібник підготовлено на основі конспекту лекцій, які автор протягом багатьох років читає для студентів спеціальності "Організація перевезень і управління на транспорті" в Національному транспортному ун-ті (НТУ). Зміст посібника відповідає навчальним програмам напряму "Транспортні технології". Призначено для студентів, навчаються за напрямом "Транспортні технології"

 

 

 

 

 

656.078
К911
      Кунда, Н. Т. 
      Конвенції та угоди у сфері міжнародних автомобільних перевезень : навчальний посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом "Транспортні технології" / Н. Т. Кунда, Н. М. Дащенко ; М-во освіти і науки України, НТУ. - Київ : НТУ, 2010. - 141 с. - Бібліогр. : с. 141. - ISBN 978-966-632-132-2 : Ціна : 12грн.47к. 
      В посібнику викладено основи правового забезпечення міжнародних автомобільних перевезень вантажів. Окреслено рамки співробітництва України в галузі транспорту з ЄС, СНД, ОЧЕС, НАТО. Висвітлено основні положення найважливіших міжнародних угод : КДПВ, ЄУТР, ДОПНВ, УПШ, Конвенцій МДП, СТП. Наведено приклади двосторонніх угод та конвенцій, що стосуються окремих питань міжнародних перевезень вантажів Формування у студентів знань правових аспектів міжнародних перевезень є важливою складовою вивчення дисципліни "Організація міжнародних автомобільних перевезень", яка викладається студентам спеціальності "Організація перевезень і управління на транспорті". Представлену навчальну програму дисципліни, розроблено згідно з вимогами Болонської угоди. Розділи "Правові засади виконання міжнародних перевезень вантажів", "Інші Конвенції та Угоди", "Міжнародні транспортні коридори", ДОДАТКИ написані Дащенко Н.М., розділи "Міжнародні Конвенції та Угоди ЄЕК ООН", "Митні конвенції", "Конвенції про дорожній рух", "Інтермодальні перевезення вантажів" написані Кундою Н.Т. Призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом "Транспортні технології