Представляємо Вашій увазі інформацію про нові надходження з суспільних наук, які надійшли до Національної бібліотеки Украіни імені В. І. Вернадського

 

ЕКОНОМІКА

  

Банківська система : навч. посіб.. – 2018

 

Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. для студ. ВНЗ / [В. В. Ковалевський та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АЕН України- Ю. Г. Козака, канд. екон. наук, доц.- В. В. Ковалевського, д-ра екон. наук, проф.- В. М. Осипова. – 2007

 

Економіка підприємств автомобільного транспорту : навч. посіб. для самост. роботи та поточ. контролю знань студентів закл. вищ. освіти / Дмитрієв І. А. [та ін.]. – 2018

 

Економіка підприємства : навч. посіб. / С. М. Рогач [та ін.]. – 2018

 

Економічні трансформації бізнес-структур в Україні : монографія / [Басюркіна Н. Й. та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук Н. Й. Басюркіної]. - 2018

 

Завершаем год: ответы на актуальные вопросы : практ. рук.. - 2018

 

Завершуємо рік: відповіді на актуальні запитання : практ. керівництво. – 2018

 

Звітність бюджетних установ : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Карпенко Н. Г. та ін.]. - 2018

 

Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2018) : матеріали наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Каф. екон. теорії, Наук.-навч. центр "Інновац. лаб." НаУКМА. - 2018

 

10.    Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доп. XII Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25-27 жовт. 2018 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Каф. маркетингу і логістики [та ін.]. - 2018

 

Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України : тези доп. XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 29 листоп.- 1 груд. 2018 р., Хмельницький - Кам'янець-Подільський / Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. - 2018

 

Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", 25-26 жовтня 2018 року, Кременчук / [відп. ред. А. Б. Почтовюк]. - 2018

 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент результативної трансформації аграрної сфери економіки України" / [редкол.: Т. О. Гуренко та ін.]. - 2018

 

Міжнародна торговельна діяльність : підручник / [В. В. Рокоча та ін. ; наук. ред. В. В. Рокоча]. - 2018

 

Місцеві фінанси в системі соціально-економічного розвитку регіону : монографія / [Ковалевич Д. А. та ін. ; за ред. Д. А. Ковалевич]. – 2017

 

Організаційно-економічне обґрунтування розвитку сільських територій: теоретико-методологічний аспект : колект. монографія / Відокремл. підрозд. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Бережан. агротехн. ін-т". – 2018

 

Реформування системи державних фінансів: завдання, пріоритети, механізми : монографія / [Колупаєва І. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І. В. Колупаєвої. - 2018

 

Розвиток бухгалтерського обліку на основі новітніх ІТ-технологій : колект. монографія / [В. М. Жук та ін. ; за ред. В. М. Жука, Ю. С. Бездушної]. – 2017

 

Розвиток підприємництва в Україні: безпека здійснення господарської діяльності : зб. наук. пр. за підсумками круглого столу (14 груд. 2018 р., м. Харків) / [редкол.: В. Б. Родченко, С. В. Глібко]. – 2018

 

Сертифікація і аудит : навч. посіб / [Г. Г. Бондаренко та ін.]. – 2018

 

Словник економіста та підприємця / [А. М. Туренко та ін.]. - 2018

 

Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Чернівці - Сучава, 2-4 трав. 2018 р. / Чернів. облдержадмін. [та ін.]. - 2018

 

Сучасні тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України : [колект. монографія] / [Нікіфоров П. О. та ін. ; за заг. ред. П. О. Нікіфорова]. – 2018

 

Теорія публічних фінансів : навч. посіб. / А. С. Абрамова [та ін.]. - 2018

 

Техніка матеріальних потоків логістичних систем : навч. посіб. для студентів ВНЗ спеціалізації "Інженерія логістичних систем" / [О. В. Григоров та ін.] ; за заг. ред. проф. Григорова О. В.. – 2018

 

Управління інноваційним розвитком підприємства : монографія. - 2019

 

27.    Фінансові механізми антикризового управління: сучасні реалії та стратегічні орієнтири : колект. монографія / [Андрющенко І. С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. С. Крутової. – 2018

 

Фінансовий ринок. Т. 1 / [Ю. М. Коваленко та ін.] ; керівник авт. кол. і наук. ред. д-р екон. наук, проф. Ю. М. Коваленко. - 2018

 

Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків : монографія / [А. І. Крисоватий та ін.] ; за наук. ред. д-рів екон. наук, проф. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. – 2018

 

Борисенко П. А. Енциклопедія інновацій та наукоємного виробництва : довідник / П. А. Борисенко. - 2018

 

Брік С. В. Фінансовий облік I: теорія та практика : навч. посіб. для студентів ден. та заоч. форм навчання спец. 071 "Облік і оподаткування" та 241 "Готельно-ресторанна справа" / С. В. Брік. - 2018

 

Бурлай Т. В. Соціально-економічна конвергенція: теорія та практика : монографія / Т. В. Бурлай. - 2019

 

Бутенко В. В. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. / В. В. Бутенко. - 2018

 

Вавдіюк Н. С. Банківське регулювання та нагляд : навч. посіб. / Вавдіюк Н. С., Корецька Н. І.. – 2018

 

Варналій З. С. Податкова система : підручник / Варналій З. С., Романюк М. В.. - 2019

 

Вдовічен А. А. Організація виставкової діяльності : навч. посіб. / Вдовічен А. А., Вдовічена О. Г.. – 2018

 

Гришнова Е. А. Экономика персонала : учеб. пособие для иностр. студентов / Е. А. Гришнова, М. С. Римкина. - 2017

 

Захаренко Н. С. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. С. Захаренко, І. С. Псарьова. - 2018

 

Жовковська Т. Т. Системно-рефлексивне управління розвитком промислових підприємств: теорія, методологія та практика : монографія / Жовковська Т. Т.. – 2018

 

Іванова Н. С. Прогнозування економічної безпеки регіонів для забезпечення безпеки національної економіки : монографія / Наталя Сергіївна Іванова. - 2017

 

Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг : підручник / О. Л. Каніщенко. - 2016

 

Кваша С. М. Прикладна економіка : навч. посіб. / [С. М. Кваша, К. В. Наконечна]. - 2018

 

Карпінський Б. А. Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта інвестиційного зростання : монографія / Карпінський Б. А.. – 2018

 

Маслов А. О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А. О. Маслов. - 2016

 

Паундстоун В. 9,99. Міф про чесну ціну / Вільям Паундстоун ; пер. з англ. Дмитро Кожедуб. - 2019

 

Пітюлич М. І. Економічна теорія : посіб. для студентів неекон. спец. / Пітюлич М. І., Кушнір Ю. Б.. – 2018

 

Попов О. С. Економічне управління підприємством : навч. посіб. / О. С. Попов, О. М. Скачков. - 2018

 

Ратинський В. В. Удосконалення маркетингового інструментарію ресурсозабезпечення підприємств / Вадим Ратинський ; заг. ред. Павликівської О. І., д-ра екон. наук, заст. зав. каф. бухгалтер. обліку та аудиту, Тернопіл. нац. техн. ун-ту ім. Івана Пулюя. -2018

 

Тома Н. М. Англійська мова економічної кібернетики : навч. посіб. / Н. М. Тома, Ю. Є. Шкорубська. – 2017

 

Філіпенко А. С. Основи філософії та методології економічної теорії : навч. посіб. / А. С. Філіпенко. – 2018

 

Хоружий С. Г. Система регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ : монографія / С. Г. Хоружий. - 2018

 

Черемних І. В. Телевізійний маркетинг : навч. посіб. / І. В. Черемних. - 2018

 

Черкас Н. І. Глобальні ланцюги вартості в економічному зростанні : монографія / Н. І. Черкас. - 2018

 

Шинкарук Л. В. Макроекономічні диспропорції України: особливості формування та механізм регулювання : монографія / Л. В. Шинкарук, А. А. Вдовічен. – 2018

 

Шолойко А. С. Інфраструктура страхового ринку України : монографія / А. С. Шолойко. – 2019

 

ОСВІТА

 

Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи : зб. наук. ст. / [ред.: В. Г. Кремень, Н. Г. Ничкало ; уклад.: О. В. Аніщенко, Л. Б. Лук'янова]. - 2018

 

Науково-методичні засади створення інноваційної моделі Stem-освіти : зб. тез до II-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 23 жовт. 2018 р. / [редкол.: Ватковська М. Г., Бутурліна О. В.]. – 2018

 

Нові підходи до управління освітнім закладом в умовах реформування освіти : метод. посіб. для керівників закл. заг. серед. освіти / [уклад.: Л. М. Михайлова, Л. М. Савенко, В. С. Стасюк]. - 2018

 

Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах Євроінтеграції : зб. тез доп. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовт. 2018 р. / [редкол.: Т. Д. Щербан та ін.]. – 2018

 

Основи професійної освіти : підруч. для студентів 1-го (бакалавр.) та 2-го (магістер.) рівнів спец. 015 "Професійна освіта", а також для наук.-пед. працівників, майстрів виробн. навчання та аспірантів закл. вищ. освіти техн. профілю / Руденко М. В. [та ін.]. – 2018

 

Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки : матеріали міжнар. наук. конф., 15 - 17 жовт. 2003 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / [редкол.: Ващук Ф. Г. та ін.]. - 2004

 

Філософія освіти і науки : [навч. посіб.] / І. С. Алексейчук [та ін.] ; [відп. ред.: І. С. Алексейчук, Л. І. Мозговий]. – 2019

 

Антонов В. М. Акме-педагогіка, акме-менеджмент освіти та акме-інновації у вихованні : монографія / В. М. Антонов, Є. П. Голобородько, Ю. В. Антонова-Рафі. - 2018

 

Ареф'єва А. Ю. Українська культура в контексті глобалізаційних процесів сучасності : монографія / Анна Ареф'єва. - 2018

 

Армор Ф. Уроки виховання характеру: Будуйте своє життя на надійному фундаменті : навч. посіб. для школярів [загальноосвіт. навч. закл.] / Френ Армор, Ірина Сіданіч ; [пер. з англ. В. Степанова]. – 2018

 

Бєлоусова Н. В. Інклюзивний туризм у системі реабілітаційної географії: від теорії до практики : монографія / Бєлоусова Наталія Володимирівна. - 2018

 

Бех І. Д. Особистість на шляху до духовних цінностей : монографія / акад. Іван Дмитрович Бех. – 2018

 

Губанова Т. О. Публічне адміністрування у сфері організації та функціонування коледжів в Україні: історія, зарубіжний досвід, сучасний стан та тенденії розвитку : монографія / Т. О. Губанова. – 2018

 

Дейнега І. О. Маркетингові комунікації закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг : монографія / Дейнега Інна Олександрівна. - 2018

 

Жегус О. В. Система маркетингу закладів вищої освіти: теорія, методологія, практика : монографія / О. В. Жегус. - 2018

 

Жук О. О. Теоретичні і практичні аспекти телевізійної журналістики : навч. посіб. для студентів спец. "Журналістика" / Олеся Жук. – 2018

 

Іваненко В. В. Уведення в науково-педагогічну діяльність : навч. посіб. / В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик, І. С. Накашидзе. – 2018

 

Ілішова О. М. Виховання культури міжетнічних стосунків як вектор освітнього процесу соціальних інститутів : монографія / Ольга Ілішова. – 2018

 

Кіптенко В. К. Організація екскурсійних послуг : підручник / В. Кіптенко, О. Малиновська . - 2018

 

Лютко О. М. Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти : навч.-метод. посіб. / О. М. Лютко. – 2018

 

Мартинишин Я. М. Мистецтво управління й освітні технології підготовки менеджерів соціокультурної діяльності : монографія / Ярослав Мартинишин, Єлена Коваленко. - 2018

 

Матвєєва О. Л. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. Л. Матвєєва, О. М. Тихенко, І. Л. Трофімов. – 2018

 

Мединська О. Я. Новинна журналістика у схемах і таблицях : навч. посіб. для студентів спец. "Журналістика" / Олеся Мединська, Надія Янець ; [наук. ред.: Н. М. Поплавська]. – 2018

 

Окольнича Т. Східнослов'янська педагогіка в етнографічних джерелах ХІХ - першої чверті ХХ століття : [монографія] / Тетяна Окольнича. - 2018

 

Пастир І. В. Основи педагогіки художньої творчості : монографія / Іван Пастир. - 2018

 

Сидоренко О. Л. Актуальні причини застосування зовнішнього незалежного оцінювання, як забезпечення очікувань соціуму : монографія / О. Л. Сидоренко. – 2015

 

Ситник-Палагнюк Н. І. Українсько-канадські освітні зв'язки (XX - початок XXI століття) : монографія / Наталія Ситник-Палагнюк, Іван Руснак. - 2018

 

Топузов О. М. Педагогічна майстерність: розвиток професійно-педагогічної адаптивності та соціальної рефлексії майбутнього вчителя : навч. посіб. / О. М. Топузов, О. В. Малихін, Т. Л. Опалюк. – 2018

 

Хабінець І. Б. Практикум майбутнього шахового чемпіона : [посібник] / Іван Хабінець. – 2019

 

Хотченко І. А. Організація контролю навчальних досягнень студентів у вищих закладах освіти Китаю в другій половині XX століття : монографія / І. А. Хотченко. - 2018

 

Чепіль М. М. Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими дітьми : метод. рек. до семінар. занять / Марія Чепіль, Алла Ревть. - 2018

 

Четверікова Н. В. Інклюзивний клас у школі : психол.-пед. аспекти роботи педагогів / Наталя Четверікова. - 2018

 

Яців О. Микола Шлемкевич про етнопедагогічні засади формування особистості : посіб. для вчителів / Оксана Яців. – 2018

  

ПРАВО

 

Актуальні проблеми юрисдикційного захисту приватних прав та інтересів в умовах судової реформи : зб. наук. пр. / [В. І. Бобрик та ін.] ; за заг. ред. В. І. Бобрика. - 2017

 

Архіви КҐБ для медіа : посібник / Володимир Бірчак [та ін.] ; [ред.-упоряд. Анна Олійник]. – 2018

 

Безпека космічної діяльності. Правові засади : монографія / [Ю. С. Шемшученко та ін.] ; відп. ред.: акад. НАПрН України Н. Р. Малишева, акад. НАН України Ю. С. Шемшученко. – 2018

 

Діяльність прокурора в особливий період : навч. посіб. / [М. С. Туркот та ін.]. - 2019

 

Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. – 2002

 

Звід судових рішень та практики у кримінальному процесі України. Кн. 2: Постанови

 

Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації : [матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю] / [ред. О. В. Скидан та ін.]. - 2018

 

Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади : монографія / [В. С. Куйбіда та ін.] ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. В. Карпенка. – 2019

 

Кримінальний процес : навч. посіб. для підгот. до іспиту / [О. В. Капліна та ін.]. – 2018

 

Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави : зб. тез. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 р.) / Конституц. Суд України [та ін.]. – 2018

 

Міжнародне публічне право. Т. 1: Основи теорії / [С. Д. Білоцький та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України В. В. Мицика. – 2019

 

Налоговый кодекс Украины : по состоянию на 01.01.19 г., со ссылками на подзакон. акты и алфавит. указ. терминов : практ. рук.. – 2019

 

Організація роботи в органах прокуратури України : навч. посіб. / [Є. А. Безкровний та ін.] ; за ред. О. М. Осадци, В. М. Кравчука. – 2019

 

Основи права Європейського Союзу : підручник / [Т. М. Анакіна та ін. ; координатор проекту А. О. Червяцова] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Т. Л. Сироїд. - 2018

 

Основи права : кишеньковий довідник. - 2018

 

Основи прокурорської діяльності : навч. посіб. з підгот. до держ. підсумк. атестації / [О. О. Овсяннікова та ін.] ; за заг. ред. І. В. Юревич. – 2019

 

Пленумів Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ / [уклад. А. В. Столітній та ін.]. – 2019

 

Податковий кодекс України : станом на 01.01.19 р., із посиланням на підзакон. акти та алфавіт. покажч. термінів : практ. керівництво. – 2019

 

Права людини та публічне врядування : матеріали Всеукр. форуму, 15 берез. 2018 р., м. Чернівці / [уклад.: І. В. Ковбас та ін.]. -2018

 

Правові основи судового адміністрування та судової діяльності : навч. посіб. / [Л. М. Москвич та ін.]. – 2019

 

Протидія злочинам у сфері використання інформаційних технологій : інтегр. навч.-практ. посіб. / [М. В. Карчевський та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. В. Карчевського. - 2019

 

Публічне управління в умовах інституційних змін : колект. монографія / [Р. В. Войтович та ін.] ; за наук. ред. д-рів наук з держ. упр. Р. В. Войтович та П. В. Ворони. – 2018

 

Словник загальної частини кримінального права України / [авт.-упоряд:. С. Ф. Денисов, М. В. Пузиревський ; ред. М. В. Пузиревський]. – 2018

 

Судовий допит : наук.-практ. посіб. / [М. С. Туркот та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. К. Якимчука. – 2019

 

Суспільство, людина, право: досвід філософсько-правового осмислення : монографія / [О. Г. Данильян та ін.] ; за ред. проф. О. Г. Данильяна. – 2018

 

Теорія кримінального переслідування : монографія / [В. А. Гринчак та ін.]. – 2019

 

Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100 річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр.) : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 трав. 2018 р., м. Київ, Україна / [редкол.: В. П. Андрущенко та ін.]. – 2018

 

Україна. Закони Бюджетний кодекс України : станом на 22 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Господарський процесуальний кодекс України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Земельний Кодекс України : станом на 24 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Кодекс адміністративного судочинства України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Кодекс законів про працю України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Кримінальний кодекс України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 8 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Митний кодекс України : станом на 24 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Податковий кодекс України : станом на 24 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019

 

Україна. Закони Про вибори Президента України : закон України : станом на 8 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Про виконавче провадження. – 2019

 

Україна. Закони Про вищу освіту : закон України : станом на 30 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Про запобігання корупції : закон України : станом на 2 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Про зовнішньоекономічну діяльність : закон України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту : [новинка]. – 2019

 

Україна. Закони Про місцеві державні адміністрації. – 2019

 

Україна. Закони Про Національну поліцію. – 2019

 

Україна. Закони Про нотаріат. – 2019

 

Україна. Закони Про освіту : закон України : станом на 1 лют. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019

 

Україна. Закони Сімейний кодекс України : станом на 14 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019

 

Україна. Закони Цивільний кодекс України : станом на 15 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019

 

Україна. Закони Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 2 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. - 2019

 

Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 35-річчю юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. / [ред.: А. Г. Бобкова, Л. П. Амелічева ]. – 2018

 

Асеев Ю. Доклад о нарушениях прав человека в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянський р-н/ Юрий Асеев, Яна Смелянская, Анастасия Егорова. – 2018

 

Грабовська О. О. Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України : монографія / О. О. Грабовська . - 2018

 

Гриняк Т. В. Цивільно-правова відповідальність перевізника за договором перевезення вантажу автомобільним транспортом : монографія / Т. В. Гриняк. - 2017

 

Гультай М. М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя : курс лекцій / М. М. Гультай. – 2019

 

Дуравкіна Н. І. Земельне право у схемах і таблицях : навч. посіб. / Н. І. Дуравкіна. - 2018

 

Задорожна С. М. Загальні принципи сучасного міжнародного права: еволюція та сучасність : монографія / С. М. Задорожна. – 2019

 

Зозуля Є. В. Історія вчень про державу і право : навч. посіб. / [Є. В. Зозуля, О. С. Туренко, І. В. Іванов]. – 2018

 

Каткова Т. Г. Інформаційне право. Практикум : навч. посіб. / Т. Г. Каткова. – 2019

 

Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-виконавча політика України : монографія / Ю. В. Кернякевич-Танасійчук. – 2019

 

Ключковський Ю. Б. Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні : монографія / Ю. Б. Ключковський. – 2018

 

Кондратенко В. М. Теорія і практика адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю : монографія / Кондратенко Віталій Миколайович. – 2018

 

Коновалова В. О. Юридична психологія : посіб. для підгот. до іспиту / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. - 2019

 

Костюченко О. Є. Трудове право України : навч. посіб. / Костюченко О. Є.. – 2018

 

Кудрявцев В. І. Теоретико-правові засади забезпечення виконання забов'язань за кредитним договором : монографія / В. І. Кудрявцев. - 2018

 

Кушакова-Костицька Н. В. Право на інформацію в інформаційну епоху (порівняльне дослідження) : монографія / Н. В. Кушакова-Костицька ; [наук. ред. М. В. Костицький]. – 2018

 

Мельник О. Г. Реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції : монографія / Ольга Мельник, Марта Адамів, Андрій Тодощук. - 2018

 

Меше О. П. Вогнепальна зброя: сучасний стан обігу зброї в Україні : підручник / Олексій Меше. – 2019

 

Попович Т. Г. Стандартизація як засіб регулювання господарської діяльності : монографія / Попович Тетяна Григорівна. – 2018

 

Прокопенко В. В. Виконання митних формальностей при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту : монографія / В. В. Прокопенко ; [ред.: Т. П. Дерев'янко та ін.]. – 2018

 

Радзівілл О. А. Міжнародне право : конспект лекцій для здобувачів вищ. освіти галузі знань "08 Право" спец. "081 Право" / О. А. Радзівілл, Ю. І. Пивовар. – 2018

 

Саєнко Г. Ю. Провадження на підставі угод у кримінальному процесі України : монографія / Г. Ю. Саєнко. – 2019

 

Самолюк Н. М. Трудові договірні відносини : навч. посіб. / Н. М. Самолюк, Г. М. Юрчик. – 2018

 

Ткачук О. М. Кодекс законів про працю України: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду - Великої Палати та Касаційного цивільного Суду (практика 2018 року) / О. М. Ткачук. – 2019

 

Ткачук О. М. Кримінальний та кримінальний процесуальний кодекси: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду - Великої Палати та Касаційного кримінального Суду (практика 2018 року) / О. М. Ткачук. – 2019

 

Ткачук О. М. Сімейний кодекс України: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду - Великої Палати та Касаційного цивільного суду (практика 2018 року) / О. М. Ткачук. – 2019

 

Харитонова О. В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству : наук.-практ. посіб. / Олена Харитонова. – 2018

 

Харитонов С. О. Кримінальна відповідальність за військові злочини за кримінальним правом України : монографія / С. О. Харитонов. – 2018

 

Хромей В. В. Конституційне право на працю : монографія / В. В. Хромей. – 2018

 

Шевченко О. В. Використання спеціальних товарознавчих знань у кримінальному провадженні : монографія / Шевченко Олександр Вікторович ; під заг. ред. проф. каф. криміналіст. забезпечення та суд. експертиз ННІ №2 НАВС, канд. юрид. наук, доц. О. О. Садченко. – 2018

 

Шмоткін О. В. Теорія держави і права в латинських юридичних аксіомах : навч. посіб. / О. В. Шмоткін. – 2018

 

Яворська І. М. Суд Європейського Союзу: правовий статус та особливості реалізації правотворчої функції : монографія / Ірина Яворська, Михайло Микієвич. – 2017

 

Ямненко Т. М. Цивільні договори в банківській діяльності : навч. посіб. / Т. М. Ямненко, О. В. Оніщенко. – 2018

 

Яковинець А. І. Особливості документування махінацій у сфері державних фінансів, при вивченні яких використовувались зареєстровані на територіях із пільговим оподаткуванням компанії : навч. посіб. / Яковинець А. І., Падалка А. М., Войтенко І. С.. - 2018

 

Янко В. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ суверенітету українського народу : монографія / В. М. Янко. - 2019