Представляємо Вашій увазі інформацію про нові надходження з суспільних наук, які надійшли до Національної бібліотеки Украіни імені В. І. Вернадського

 

ЕКОНОМІКА

 1. 1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия : [пособие по програм. продукту]. – 2006
 2. 1С: Бухгалтерия 8 для Украины : офиц. учеб. версия. – 2006
 3. Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень : [колект. монографія] / Т. М. Паянок [та ін.]. – 2019
 4. Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / [Біловодська О. А. та ін.] ; за заг. ред. Н. С. Ілляшенко. – 2018
 5. Децентралізація управління публічними фінансами в Україні : монографія / [О. Ю. Амосов та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. Ю. Амосова. -2018
 6. Економетрія : [навч. посіб.] / І. Л. Ковальова [та ін.]. – 2019
 7. Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів : [колект.] монографія / [Т. О. Зінчук та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук проф. Т. О. Зінчук, канд. екон. наук Н. М. Куцмус. – 2017
 8. Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції : монографія / [Ілляшенко С. М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ілляшенка С. М., канд. екон. наук, доц. Біловодської О. А.. – 2018
 9. Інформація та знання в системі управління інноваційним розвитком : [колект.] монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Шипуліної Ю. С.. – 2018
 10. Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки. Ч. 1 / [Н. Ю. Подольчак та ін.]. – 2018
 11. Концептуальні засади менеджменту та фінансів в умовах глобальної нестабільності : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. інтерент-конф. "Актуальні проблеми менеджменту та фінансів в сучасних глобалізаційних процесах", 14 берез. 2019 р. / Ун-т держ. фіск. служби України. – 2019
 12. Логістичний менеджмент : навч. посіб. / Петренко Н. О. [та ін.]. – 2019
 13. Маркетинг міжнародного туризму : навч. посіб. / [Я. С. Ларіна та ін ; за ред. Я. С. Ларіної]. – 2018
 14. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного процесу", 5-6 жовтня 2018 року : [збірник] / [за заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski]. – 2018
 15. Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Економічне обґрунтування інноваційних рішень" для іноземних студентів, а також студентів, що навчаються англійською мовою, всіх технічних спеціальностей / [уклад.: Л. О. Нікіфорова, Н. В. Рибко]. – 2018
 16. Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Економічне обґрунтування інноваційних рішень" для студентів, що навчаються в інституті ЕБМД ВНТУ / [уклад. Л. О. Нікіфорова]. – 2018
 17. Методичні вказівки для підготовки та написання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Економічне обґрунтування інноваційних рішень" для студентів, що навчаються в інституті ЕБМД ВНТУ / [уклад. Л. О. Нікіфорова]. – 2018
 18. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів всіх спеціальностей / [уклад. Л. О. Нікіфорова]. – 2017
 19. Методичні вказівки до підготовки та написання курсової роботи з дисципліни "Економіка та організація виробництва" для студентів всіх спеціальностей / [уклад. Л. О. Нікіфорова]. – 2017
 20. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Реструктуризація та санація в інноваційному підприємництві" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності "Менеджмент" / [уклад. І. Ю. Єпіфанова]. – 2018
 21. Методичні вказівки щодо написання і захисту випускних кваліфікаційних робіт магістра для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-професійної програми "Менеджмент державних фінансів" / [упоряд.: З. С. Варналій, Т. В. Грищенко, Ю. В. Петленко]. – 2018
 22. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-професійної програми "Менеджмент державних фінансів", освітньо-професійної програми "Корпоративні фінанси" / [Ю. В. Петленко, В. А. Делас, Н. А. Плєшакова]. – 2018
 23. Основи комп'ютерного моделювання в економіці : навч. посіб. для студентів закл. вищ. пед. освіти (Спец. 014 Середня освіта (Інформатика)) / [уклад.: Н. В. Олефіренко, Н. О. Пономарьова]. – 2019
 24. ПДВ: практичні ситуації та останні зміни : практ. кер.. – 2019
 25. Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях / [Т. О. Зінчук] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. О. Зінчук, канд. екон. наук Т. В. Усюк. – 2018
 26. Сталий розвиток сільських територій : [колект.] монографія / за ред. проф. Т. Зінчук (Україна), проф. Ю. Раманаускаса (Литва). – 2019
 27. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища. VIII Міжнародна науково-практична конференція, 28-29 вересня 2018 року : [тези доп.] / Одес. нац. ун-т ім. І. І.Мечникова, Екон.-прав. ф-т, Каф. економіки та підприємництва. - 2018
 28. Убытки предприятия: как расчитать, отразить в учете и сократить : практ. рук. / [глав. ред. К. Давидова]. – 2019
 29. Управління бізнес-процесами в логістиці : навч. посіб. / Пітель Н. Я. [та ін.]. – 2019
 30. Фінансові потоки в логістичних системах : навч. посіб. / Кустріч Л. О. [та ін.]. – 2019
 31. Энциклопедия валютных операций - 2019 : практ. рук.. – 2019
 32. Hippel W. von Hermann Röchling 1872−1955 : ein deutscher Großindustrieller zwischen Wirtschaft und Politik. Facetten eines Lebens in bewegter Zeit / Wolfgang von Hippel. – 2018
 33. Hirschmann N. Sicherheit als professionelle Dienstleistung und Mythos : eine soziologische Analyse der gewerblichen Sicherheit / Nathalie Hirschmann ; mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Bernhard Frevel. – 2016
 34. Prensilevich, Grigorij Ukraine and the ILO. Vol. 1: Historical background and recent developments. – 2018
 35. Prensilevich, Grigorij Ukraine and the ILO. Vol. 2: Documents. – 2018
 36. Trede O. Zwischen Misstrauen, Regulation und Integration : Gewerkschaften und Arbeitsmigration in der Bundesrepublik und in Großbritannien in den 1960er und 70er Jahren / Oliver Trede. – 2015
 37. Барановська І. В. Фактори модернізації економіки України : монографія / І. В. Барановська. – 2018
 38. Буряк І. В. Моніторинг соціально-економічної діяльності
 39. домогосподарств в умовах формування нової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Буряк Ірина Володимирівна. – 2019
 40. Ватаманюк О. З. Бізнес-економіка : навч. посіб. / Остап Ватаманюк. – 2018
 41. Гавриленко О. Є. Облік і внутрішній контроль фінансових результатів на підприємствах міського транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Гавриленко Олена Євгенівна. – 2019
 42. Геращенко О. Л. Економіка XXI: - країни - підприємства - людини / Олексій Геращенко ; [пер. з рос. М. В. Скоробогатова]. – 2019
 43. Григорчук Т. В. Брендинг : навч. посіб. / Григорчук Т. В.. – 2018
 44. Далевська Н. М. Інституціонально-інтегративні виміри модернізації світової господарської системи : монографія / Н. М. Далевська ; [наук. ред.: Ю. Г. Лисенко]. – 2018
 45. Дубницький В. І. Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці : навч. посіб. / В. І. Дубницький, Н. Ю. Науменко, С. О. Федулова ; [заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Дубинського В. І.]. – 2019
 46. Завербний А. С. Комплементарність енергетичної та економічної політики України в умовах євроінтеграції : монографія / А. С. Завербний. – 2018
 47. Ігнатенко Т. С. Політика формування середнього класу в умовах змін : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Ігнатенко Тетяна Сергіївна. - 2018
 48. Квасницька Р. С. Соціальне страхування : навч. посіб. / Р. С. Квасницька, І. О. Доценко. – 2019
 49. Коломієць Г. М. Мережеві спільноти електронного простору - глобальний наратив сучасного господарства : монографія / Г. М. Коломієць, Є. О. Єщенко, О. В. Меленцова. – 2018
 50. Колосюк А. А. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель поселень України : навч. посіб. / А. А. Колосюк. – 2019
 51. Константінова О. В. Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Константінова Олена Вікторівна. – 2019
 52. Корнівська В. О. Трансформації інститутів фінансового посередництва в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Корнівська Валерія Олегівна. – 2019
 53. Кудрявська Н. В. Страхове посередництво в забезпеченні сталого розвитку ринку фінансових послуг України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кудрявська Наталія Володимирівна. – 2019
 54. Кузнецова С. О. Бухгалтерський облік : метод. рек. з виконання курс. роботи для студентів спец. "Економіка" / С. О. Кузнецова, І. В. Нагорна. – 2018
 55. Лапін П. В. Забезпечення економічної безпеки підприємств залізничного транспорту на основі управління пожежними ризиками : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лапін Павло Володимирович. – 2019
 56. Левицький В. О. Легка промисловість українських губерній Російської імперії в другій половині XIX - на початку XX століття : [монографія] / Віталій Левицький ; [ред. М. М. Москалюк]. – 2018
 57. Леськів І. Ю. Інноваційно-інвестиційний механізм формування і розвитку ринку м'яса та м'ясної продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Леськів Ігор Юрійович. – 2019
 58. Мазуров С. А. Державне регулювання процесу створення високопродуктивних робочих місць в промисловості України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Мазуров Сергій Анатолійович. – 2018
 59. Мороз О. В. Розвиток процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського машинобудування : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А. В. Вітюк. – 2018
 60. Нагорна І. В. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Нагорна Ірина Володимирівна. – 2019
 61. Новицький В. С. Нова індустріалізація - реальний шанс для України : [монографія] / В. С. Новицький. – 2019
 62. Носач Н. М. Облік і аналіз реалізації товарів в підприємствах торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Носач Наталія Михайлівна. – 2019
 63. Остапченко К. П. Формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Остапченко Крістіна Павлівна. – 2019
 64. Паливода Л. Організації громадянського суспільства України: соціально-економічний вимір. – 2018
 65. Пальчук М. В. Публічні простори міста Києва: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Пальчук Марія Вікторівна. – 2019
 66. Петренко С. Нотатки інтернет-маркетолога / Сергій Петренко. – 2018
 67. Петренко С. В. Технології протидії конкурентної розвідки / [С. В. Петренко]. – 2018
 68. Плиса В. Й. Облік і аудит : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. - 2017
 69. Пристемський О. С. Фінансова безпека розвитку сільського господарства України: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Пристемський Олександр Станіславович. – 2019
 70. Рикертсен Р. Выкуп бизнеса менеджерами: советы инсайдера / Рик Рикертсен в соавт. с Робертом Е. Гюнтером ; предисл. Майкла Льюиса, авт. "Покера лжецов" и "Новейшей новинки" ; пер. с англ. [Ю. Сундстрем, А. Лисовского ; науч. ред. О. Осадчая]. – 2004
 71. Савін Р. С. Фінансування діяльності міжнародних агрохолдингів на глобальному ринку сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савін Руслан Сергійович. – 2019
 72. Сегеда Л. М. Грошово-кредитна політика центрального банку в умовах фінансової нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сегеда Людмила Миронівна. – 2019
 73. Сержанов В. В. Формування державної інвестиційної політики розвитку національного господарства : монографія / Сержанов В. В.. – 2018
 74. Тюхтенко Н. А. Формування та оцінювання соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Тюхтенко Наталія Анатоліївна. – 2019
 75. Федорук М. І. Еколого-економічна ефективність інвестування в енергозбереження у житлових і громадських будівлях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Федорук Марія Іванівна. – 2019
 76. Фесенко В. В. Методологія аудиту та аналізу зовнішньоекономічної діяльності пов'язаних підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Фесенко Валерія Валеріївна. – 2019
 77. Хаустова В. Є. Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації : монографія / Хаустова В. Є., Колодяжна Т. В.. – 2019
 78. Чередник А. О. Забезпечення ефективності розвитку машинобудівних підприємств при виборі організаційної форми венчурного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чередник Анна Олегівна. – 2019
 79. Шамборовський Г. О. Добробут населення міжнародних інтеграційних об'єднань: стратегії для України : монографія / Григорій Шамборовський. – 2018
 80. Шуляр Р. В. Розвиток економіко-управлінського інструментарію забезпечення бізнес-процесів: моделювання, регулювання та економічне обґрунтування : монографія / Р. В. Шуляр. – 2018
 81. Яворська Г. Х. Іншомовне ділове спілкування у контексті професійної підготовки майбутніх економістів : монографія / Г. Х. Яворська, Н. М. Перевознюк. – 2018
 82. Янковий В. О. Оптимальна фондоозброєність і виробничі функції : монографія / Янковий В. О.. – 2018
 83. Ярчук А. В. Управління продуктивністю праці в системі забезпечення якості життя населення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Ярчук Ангеліна Володимирівна. - 2019

ІСТОРІЯ

 1. Воронов В. І. Спеціальні історичні дисципліни : підручник / В. І. Воронов ; [ред. Д. І. Вєргазова]. – 2019
 2. Галушко К. Всемирная история. Российская империя / [Кирилл Галушко]. – 2019
 3. Гончарук, Григорій Іванович Мемуари професора. Кн. 6: Історія України кличе на лінію вогню. – 2018
 4. Гудзь В. В. Історіографія Голодомору 1932-1933 років в Україні : [монографія] / Віктор Гудзь. – 2019
 5. Иваницкая Я. А. Анна Варпаховськая: история семьи / Яна Иваницкая. – 2018
 6. Истомин М. И. Частные денежные знаки Украины (1917-1925) : расшир. кат. / М. И. Истомин. – 2019
 7. Разиграєв О. В. По обидва боки фронту. Громадські організації на Волині в роки Великої війни: 1914-1918 рр. : монографія / Олег Разиграєв. - 2018
 8. Романцов В. О. Історична демографія України XVIII - початку XXI ст. : спецкурс для студентів ВНЗ / В. О. Романцов. – 2010
 9. Скульський А. М. Спас. Роздуми на порозі тонкого світу / Анатолій Скульський ; за ред. Івана Бор-Литвиненка. – 2018
 10. Сониксен А. Изповедта на един македонски четник / Алберт Сониксен ; прев. от англ. М. А. Мавродиев. – 2019
 11. Сорока Ю. В. 100 важливих подій історії України / Юрій Сорока. – 2019
 12. Сорока Ю. В. 100 важных событий истории Украины : [сборник] / Юрий Сорока ; [пер. с укр. М. П. Згурской]. – 2019
 13. Степанчук Ю. С. Образ Богдана Хмельницького в новітній українській та зарубіжній історіографії : монографія / Степанчук Юрій Степанович. – 2018
 14. Толочко А. П. Очерки начальной Руси / Алексей Толочко. – 2018
 15. Форд Е. Зад кулисите на ФСБ / Ерик Форд ; прев. Ася Григорова. – 2018
 16. Храпак П. Д. Хребтіїв: старовинне подільське село на лівому березі середнього Дністра / П. Д. Храпак. – 2018
 17. Шилов Ю. О. Історизація археологічних пам'яток Полтавщини й інших областей України VII - I тисячоліть до н. е. : [збірник] / Ю. О. Шилов. - 2019
 18. Яковлєв І. В. Життя та громадсько-політична діяльність Івана Драча : [дослідження] / І. В. Яковлєв. – 2019

ОСВІТА

 1. Czytaj i osądź czystym sercem : wystawa ze zbiorów Bibl. Uniwersyteckiej w Warszawie w ramach ogólnopolskich obchodów 500 lat Reformacji, Warszawa, 20-29 października 2017 : kat. / [red. nauk.: Joanna Milewska-Kozłowska ; aut. haseł katalogowych: Elżbieta Bylina et al. ; fot.: Bartłomiej Karelin]. – 2017
 2. XXVIII Киевский международный симпозиум по науковедению и истории науки "100-летие Национальной академии наук Украины: прошлое и современность" (Добровские чтения) : материалы междунар. симпозиума, Киев, Украина, 12-13 марта 2018 г. / [науч. ред.: Б. Патон, Б. Малицкий]. – 2018
 3. Актуальні проблеми освітнього, публічного та соціального менеджменту : [колект. монографія] / Є. М. Хриков [та ін.]. – 2019
 4. Відділ виховання юнацтва. - [19--?]
 5. Європейський простір вищої освіти та Болонський процес : [навч.-метод. посіб.] / [авт.-уклад.: Т. М. Димань, О. А. Боньковський, А. Г. Вовкогон]. - 2017
 6. Інклюзивне навчання: основні принципи та дієві технології : колект. монографія / [О. І. Баланська та ін. ; відп. ред. Г. В. Давиденко]. – 2018
 7. Інноваційна складова професійного розвитку сучасного вчителю : метод. кейс проф. знахідок, уроків та вихов. заходів з досвіду роботи вчителів - учасників шк. проекту "Успішний професійний розвиток учителів як складова освітнього лідерства в умовах Нової української школи" шк. I–III ступенів № 300 Деснян. р-ну м. Києва. – 2019
 8. Культ чи культура: учасницькі практики в музеях : [теорет. та практ. поради] / [упоряд. Грубріна Ю. та ін.]. – 2016
 9. Микола Олексійович Кириченко: керівник, філософ, педагог : біобібліогр. покажч. / [наук. ред. і вступ ст., упоряд. О. М. Отич, упоряд. В. А. Гладуш]. -2019
 10. Нариси з аксеології особистості: дитина і вихователь : монографія / [Л. П. Добровольська та ін.] ; за ред В. А. Ляпунової. – 2019
 11. Наука и образование : сб. тр. XIII Междунар. науч. конф., 4-13 янв. 2019 г., Хайдусобосло (Венгрия) / [редкол.: Ройзман В. П. и др.]. – 2018
 12. Научное окружение современного человека: образование и воспитание, философия, культура и искусство, юриспруденция, история, архитектура и строительство : [коллект. монография] / Львович И. Я. [и др.]. – 2018
 13. Научное окружение современного человека: экономика, менеджмент, медицина и фармацевтика, химия, билогия, сельское хозяйство, география и геология : [коллект. моногр.] / Львович И. Я. [и др.]. – 2018
 14. Общественные организации в учебном заведении нового типа : монография / [Астахова Е В. и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е. В. Астаховой ; [редкол.: Астахова Е. В. и др.]. – 2018
 15. Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві : [підручник] / Тарасова В. В. [та ін.]. - 2018
 16. Пишемо букви. Пиши букви фломастером, стирай вологою серветкою і знову пиши : [для дітей дошк. віку]. – 2019
 17. Пишемо цифри. Пиши цифри фломастером, стирай вологою серветкою і знову пиши! : [для дітей дошк. віку]. – 2019
 18. Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів : матеріали наук. круглого столу (27 квітня 2018 р.) / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченко, Фак. психології, Каф. педагогіки. – 2018
 19. Рамки кваліфікацій у Європейському освітньому просторі : [навч.-метод. посіб.] / [авт.-уклад.: В. М. Захарченко, М. В. Міюсов, Д. Г. Парменова]. – 2017
 20. Синтез науки, религии и философии : материалы [XIX] Междунар. науч.-практ. конф. 2016 / [сост.: Е. Г. Петренко, О. М. Яворская ; гл. ред. Е. Г. Петренко ; редкол.: Н. Е. Порожнякова и др.]. – 2017
 21. Система внутрішнього забезпечення якості на основі європейських стандартів : [навч.-метод. посіб.] / [авт.-уклад.: Т. А. Сафранов, А. В. Чугай, О. Г. Владимирова]. – 2017
 22. Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дванадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 30 листоп. - 1 груд. 2018 р. / [голов. ред. М. М. Романюк, відп. ред. Л. В. Сніцарчук]. – 2018
 23. Українські видавничі осередки в Німеччині, Франції та Чехословаччині у міжвоєнний період (1914 - 1939) : матеріали до бібліогр. / [уклад. О. І. Хміль ; відп. ред. Л. Сніцарчук]. – 2018
 24. Управління якістю освіти: досвід та інновації. Кн. 2 / [Н. Г. Ничкало та ін. ; ред.: Л. Л. Сушенцева, Л. М. Петренко, Н. В. Житник]. - 2018
 25. Філософія індійської культури : наук.-метод. посіб. / [авт.-упоряд. Г. Гнатовська та ін.]. – 2019
 26. Філософія науки : підручник / [І. С. Добронравова та ін. ; за ред. І. С. Добронравової]. – 2018
 27. Шляхи і методи популяризації підготовки молодших спеціалістів в умовах реалізації закону України "Про освіту" : зб. матеріалів XVIII обл. наук.-практ. конф. пед. працівників закл. вищ. освіти I-II рівнів акредитації Харків. обл. / Департамент науки і освіти Харків. обладмін., Рада директорів закл. вищ. освіти I - II рівнів акредитації Харків. обл., Держ. ВНЗ "Харків. коледж трансп. технологій". – 2019
 28. Этнопедагогика: история и современность : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 17-18 окт. 2013 г. / [редкол.: В. С. Болбас и др.]. – 2013
 29. Dobriansky L. E. From Moscow's 'Izvestia' to Washington's 'Post' / Lev E. Dobrriansky. - 1967
 30. Krone-Schmalz G. Russland verstehen : der Kampf um die Ukraine und die Arroganz des Westens / Gabriele Krone-Schmalz. – 2016
 31. Rieß-Stumm S. Auf dem Weg zum Bürgerarchiv. Studie zu den institutionellen Wandlungsprozessen einer geshichtskulturellen Institution. Anhang : Diss. / Susanne Rieß-Stumm. – 2018
 32. Rieß-Stumm S. Auf dem Weg zum Bürgerarchiv. Studie zu den institutionellen Wandlungsprozessen einer geshichtskulturellen Institution : Diss. / Susanne Rieß-Stumm. - 2018
 33. Stefanik R. Sportowcy w kolumnie marszowej. Organizacja socjalistycznej kultury fizycznej w Szczecinie w latach 1945-1961 / Ryszard Stefanik. – 2018
 34. Wiśniewska-Grabarczyk A. "Czytelnik" ocenzurowany. Literatura w kryptotekstach - recenzjach cenzorskich okresu stalinizmu (na materiale GUKPPiW z 1950 roku) / Anna Wiśniewska- Grabarczyk. – 2018
 35. Абросімова Т. В. Мова науки. Категоріальні форми міждисциплінарного знання : навч. посіб. / Т. В. Абросімова. – 2018
 36. Безклубенко С. Д. Антидзюбінг, або "Не все те золото, що блищить..." : [монографія] / Сергій Безклубенко. – 2018
 37. Буклов Ю. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позакласній та позашкільній виховній роботі (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Буклов Юрій Миколайович. – 2018
 38. Бур'яноватий О. М. Структура та зміст фізичної підготовки юних бійців-багатоборців 6-8 років на етапі початкової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Бур'яноватий Олександр Миколайович. – 2019
 39. Вихрущ В. О. Методологія та методика наукового дослідження : навч. посіб. / В. О. Вихрущ, Ю. М. Козловський, Л. І. Ковальчук. – 2018
 40. Дем'янишин В. М. Професійне самовизначення старшокласників щодо військової служби за контрактом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Дем'янишин Володимир Миколайович. – 2019
 41. Дзензелюк Д. О. Методика розвитку рухових якостей студентів закладів вищої освіти засобами боротьби самбо : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дзензелюк Дмитро Олексійович. – 2019
 42. Довгопола Л. І. Формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності у процесі практичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Довгопола Людмила Іванівна. – 2018
 43. Іщенко В. С. Формування аналітичної компетентності майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Іщенко Вікторія Сергіївна. – 2018
 44. Липак Г. І. Формування консолідованих інформаційних ресурсів бібліотек, архівів та музеїв територіальних громад : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Липак Галина Ігорівна. – 2019
 45. Макогін О. В. Педагогічні умови організації виробничої практики майбутніх фахівців будівельного профілю в коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макогін Оксана Василівна. – 2019
 46. Манукян В. И. Журналистика сквозь призму права. Журналисту о праве и правах. Правоведу о журналистике / Вячеслав Манукян. – 2019
 47. Микитюк В. І. Педагогічна концептосфера Івана Франка: історія і сучасність : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Микитюк Володимир Ількович. -2018
 48. Рева І. Місія третього покоління / Ірина Рева ; [ред.: Леся Марченко]. – 2018
 49. Сенченко М. І. Книжкова палата України: 100 років системних та інноваційних трансформацій. 1919-2018 / Сенченко Микола Іванович ; [наук. ред. Н. О. Петрової]. – 2019
 50. Ситницький М. В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія / Ситницький М. В.. - 2018
 51. Строганов С. В. Профілактика порушень опорно-ресорних властивостей стопи юних баскетболістів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Строганов Сергій Валентинович. – 2019
 52. Тихий С. Н. Перемагають лише переможці : кн. про те, що українцям час змінюватись / Сергій Тихий. – 2019
 53. Тур О. М. Уніфікація та стандартизація документознавчої термінології в Україні : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Тур Оксана Миколаївна. – 2019
 54. Усачев, Андрей Сергеевич Книгописание в России XVI века. Т. 1. – 2018
 55. Усачев, Андрей Сергеевич Книгописание в России XVI века. Т. 2. – 2018
 56. Устименко Л. М. Основи туризмознавства : практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова. – 2018
 57. Фінберг Л. К. Про різне і трохи про себе / Леонід Фінберг ; [упоряд. О. Сінченко]. - 2018
 58. Шост Н. Б. Навчання грамоти. 5+ : [посібник] / Н. Б. Шост. – 2018
 59. Щербань О. Із райдуги водичка. Вірші. Лічилки. Акровірші. Фізкультхвилинки. Ігри : на допомогу педагогам дошк. і мол. шк. закл. / Оксана Щербань. -2019

ПРАВО

 1. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects : coll. monogr. / in ed. I. Markina. – 2019
 2. Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Звіти департаментів державної варти та політичної інформації (1918-1922)/ упоряд. Валентин Кавунник. – 2018
 3. Використання інтерактивних методів навчання під час проведення занять з цивільного права та процесу : навч.-метод. посіб. / [Р. Я. Демків та ін.]. - 2018
 4. Вишкільні курси О.У.Н.. - [19--?]
 5. Виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних із зміною ціни при проведенні публічних закупівель : навч. посіб. / [О. В. Авраменко та ін.]. -2018
 6. Вогнева підготовка працівника Національної поліції України : навч. посіб. / [С. М. Банах та ін.]. – 2018
 7. Господарський кодекс України : станом на 12 лют. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019
 8. Громадівська модель самоврядування в Україні : кол. монографія / [Бардачов Ю. М. та ін. ; за заг. ред. проф. Ю. М. Бардачова, І. П. Лопушинського, Р. М. Плюща]. – 2019
 9. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / [уклад.: Л. Г. Ніколайчук, Л. Б. Демидчук]. - 2018
 10. Информационное противоборство в современных условиях : монография / Л. Г. Пирцхалава [и др.] ; под ред. проф. В. А. Хорошко. – 2019
 11. Запобігання та протидія домашньому насильству над дітьми та молоддю : пам'ятка-довід. / МБФ "Укр. фундація громад. здоров'я", Дит. фонд ООН "ЮНІСЕФ", "Комплексний підхід до вирішення проблем ґендерно зумовленого насильства щодо дівчат, хлопчиків, жінок і чоловіків у східних регіонах України", проект. - [20--?]
 12. Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. – 2002
 13. Комунікативна компетентність народного депутата. Практикум / [В. С. Кубійда та ін.] ; за заг. ред. проф. В. А. Гошовської. – 2018
 14. Кримінальний кодекс України : зі змін. та допов. станом на 12 лют. 2019 р. / [уклад., підгот. В. І. Тютюгін]. – 2019
 15. Кримінально-виконавчий кодекс України. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : станом на 30 січ. 2019 р. : відповідає офіц. тексту. – 2019
 16. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні", 5-6 жовтня 2018 р. : [збірник] / Херсон. держ. ун-т, Іст.-юрид. ф-т [та ін.]. – 2018
 17. Матеріали наукової конференції "Повернення культурних цінностей в Україну - державна справа" (1 липня 2016 р.) : [збірник] / [редкол.: О. К. Федорук (голова) та ін.]. – 2017
 18. Менеджмент муніципальних послуг : навч. посіб. / [Г. А. Борщ та ін.] ; за ред. О. С. Ігнатенка. – 2018
 19. Методологія стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності : [колект.] монографія / [В. І. Абрамов та ін.] ; за заг. ред. Л. М. Шипілової. – 2018
 20. Міжсекторальні взаємодії як основа публічного управління : навч. посіб. / [С. О. Телешун та ін.] ; за заг. ред. С. О. Телешуна, д-ра політ. наук, проф.. -2018
 21. Морське право : метод. рек. до виконання і захисту курс. роботи / Г. О. Сандюк [та ін.]. – 2018
 22. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко. – 2001
 23. Організація адвокатури та адвокатська діяльність : навч. посіб. для підгот. до комплекс. іспиту / [І. В. Назаров та ін.]. – 2019
 24. Основи права для військовослужбовців : навч. посіб. / Турчак О. В. [та ін.]. – 2018
 25. Основні тенденції розвитку цивілістики, конституційного, господарського та міжнародного права : матеріали круглого столу, 27 жовт. 2017 р. / [уклад.: В. Г. Олюха]. – 2017
 26. Практичні аспекти стратегічного планування в умовах глобальних загроз національній безпеці та міжнародній стабільності : навч. посіб. / [В. І. Абрамов та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Мельника, Л. М. Шипілової. – 2018
 27. Прикладні аспекти управління проектами в публічній сфері : [посібник] / [О. В. Кулініч та ін. ; за заг. ред. О. В. Кулініча]. - 2018
 28. Про вибори Президента України : закон України : нормативні док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 01.02.2019 р.. – 2019
 29. Про державну службу. – 2019
 30. Про місцеве самоврядування в Україні. – 2019
 31. Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні : [колект.] монографія / [Т. Е. Василевська та ін.] ; за заг. ред. Т. Е. Василевської. – 2018
 32. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян : навч. посіб. / [В. Г. Неділько та ін.]. – 2019
 33. Публічне управління розвитком регіонів у процесі побудови сервісно-орієнтованої держави: теорія, методологія та практика : [колект.] монографія / [О. В. Берданова та ін.] ; за заг. ред. Н. В. Васильєвої, О. І. Васильєвої. – 2018
 34. Публічне управління. Термінологічний словник / за заг. ред. В. С. Кубійди, М. М. Білинської, О. М. Петроє ; [уклад.: В. С. Кубійда та ін. ; наук. ред.: В. С. Кубійда (голова) та ін.]. – 2018
 35. Розвиток громади : навч. посіб. / [упоряд. Ю. Завадовська]. – 2016
 36. Соціогуманітарні чинники інтеграції і консолідації українського суспільства : аналіт. доп. / [В. П. Трощинський та ін.]. – 2018
 37. Спростування підозри (обвинувачення) процесуальними засобами захисника : монографія / О. В. Маслюк [та ін.]. – 2018
 38. Управління персоналом в умовах децентралізації / [В. М. Олуйко та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр, проф., Заслуж. юриста України В. М. Олуйка. – 2018
 39. Фінансове право : посіб. для підгот. для іспитів / [Д. О. Білінський та ін.]. – 2019
 40. Цінності, стандарти, компетентність у парламентській діяльності : навч. посіб. / [К. О. Ващенко та ін.] ; за заг. ред. проф. В. А. Гошовської. – 2018
 41. Цивільно-процесуальні документи у позовному провадженні (зразки оформлення) : навч.-метод. посіб. / [Р. Я. Демків та ін.]. - 2018
 42. Барікова А. А. Систематизація права електронних комунікацій: адміністративно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Барікова Анна Анатоліївна. – 2018
 43. Башинський О. А. Становлення та розвиток інституту покарання в кримінальному праві УСРР (УРСР) (1919 - 1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Башинський Олександр Анатолійович. – 2018
 44. Береза Ю. М. Теоретичні засади методики розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами : монографія / Ю. М. Береза, К. О. Чаплинський. – 2018
 45. Войтович П. П. Інформаційні права людини: міжнародно-правовий захист : монографія / П. П. Войтович. – 2017
 46. Голіна О. В. Договори про надання послуг у сфері господарювання : монографія / О. В. Голіна. - 2019
 47. Гончар Д. В. Механізм гарантування права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги: національні тенденції та зарубіжний досвід : монографія / Д. В. Гончар ; [наук. ред., авт. передм. Н. М. Пархоменко]. – 2019
 48. Гошовська В. А. Політична корупція : опор. конспект лекцій / В. А. Гошовська. – 2018