Представляємо Вашій увазі інформацію про нові надходження з суспільних наук, які надійшли до Національної бібліотеки Украіни імені В. І. Вернадського

 

ЕКОНОМІКА

 

1. Посібник із процедур закупівель FIDIC / пер. з англ. [І. В. Хараїм та ін. ; наук. ред. О. М. Непомнящий]. – 2019

2. Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни : зб.матеріалів I Міжнар. форуму, 23 трав. 2019 р. / [редкол.: П. В. Пашко та ін.]. – 2019

3. Розвиток постмитного аудиту в Україні : монографія / [С. С. Брехов та ін. ; за заг. ред. С. С. Брехова]. - 2018

4. Системи управління якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2015. – 2019

5. Словник термінів із маркетингу / [Майовець Є. Й. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Майовця Є. Й.. – 2019

6. Стратегічне управління системною стійкістю національної інноваційної системи : колект. монографія / [Прокопенко О. В. та ін.] ; за заг. ред. проф. Прокопенко О. В. та доц. Омельяненка В. А.. – 2019

7. Стратегія міжнародного маркетингу в антикризовому управлінні: теорія і практика : монографія / Корж М. В. [та ін.]. - 2019

8. Структурна модернізація економіки: прогнозні сценарії та перспективи розвитку регіону : колект. монографія / [О. І. Гончар та ін. ; за заг. ред. проф. М. В. Шарко]. – 2018

9. Теорія кооперації Бориса Мартоса / [авт.-упоряд.]: О. О. Нестуля, М. В. Аліман ; за заг. ред. проф. О. О. Нестулі. – 2019

10. Управління диверсифікацією зовнішньоекономічних взаємодій України : монографія / О. У. Безчасний [та ін.]. – 2018

11. Управління персоналом в умовах знаннєвої економіки : колект. монографія / [Зайцева О. І. та ін. ; під ред. д-ра екон. наук, проф. Г. Г. Савіної]. - 2019

12. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. / [уклад.: Н. В. Коваль]. – 2018

13. Фінансовий стан міст 2005 р. / [ідея та заг. керівництво: М. Пітцик ; підгот.: В. Жукович, О. Бондар]. – 2006

14. Як підготувати проектну пропозицію на конкурси європейських дослідницьких програм : метод. рек. / [уклад.: І. І. Білан та ін.]. - 2019

15. Acar N. Differenzierte Betrachtung erfolgskritischer Einflussfaktoren der Servitization. Ein qualitative Untersuchung : Diss. / Nazik Acar. – 2018

16. Gläser D. Beyond business: side effects of paying employees for performance : diss. / Daniel Gläser. – 2018

17. Авдієнко Я. А. Субконтрактація як форма маркетингової діяльності промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Авдієнко Яна Анатоліївна. – 2018

18. Антошкін В. К. Управління соціально-економічною безпекою суб'єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Антошкін Вадим Костянтинович. - 2019

19. Бейлін М. В. Основи економічної теорії : [навч. посіб.] / М. В. Бейлін. – 2019

20. Бєзгіна О. С. Організаційно-економічне забезпечення підвищення енергоефективності вуглевидобувного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бєзгіна Олена Степанівна. – 2019

21. Білик О. І. Державне і приватне страхування. Теорія і практика : навч. посіб. / О. І. Білик, М. К. Хім. - 2019

22. Боярчук О. В. Ціннісно-орієнтоване управління ризиками проектів із мінливим середовищем (на прикладі створення кооперативів кормозабезпечення) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Боярчук Олег Віталійович. – 2019

23. Брик М. М. Облік і аналіз формування біологічних активів у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Брик Михайло Мирославович. – 2019

24. Бурлай Т. В. Регулювання соціально-економічної конвергенції у процесі європейської інтеграції України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Бурлай Тетяна Вікторівна. - 2019

25. Бутенко В. М. Державне регулювання розвитку біоекономіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Бутенко Віра Михайлівна. – 2019

26. Вардіашвілі А. В. Організаційний механізм маркетингової та логістичної діяльності інтегрованих підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вардіашвілі Аріна Вікторівна. – 2019

27. Версаль Н. І. Фінансові шоки в банківській системі України: теорія, практика та шляхи адаптації : монографія / Версаль Наталія Іванівна. - 2019

28. Вірченко В. В. Розвиток інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Володимир Віталійович. – 2019

29. Волосов А. М. Формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Волосов Анатолій Михайлович. – 2019

30. Гацько А. Ф. Інноваційно-інвестиційні стратегії розвитку потенціалу конкурентоспроможності аграрних підриємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гацько Анатолій Федорович. - 2019

31. Гончарук І. В. Формування та розвиток багатосторонніх ринків в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гончарук Інна Василівна. – 2019

32. Гордополов В. Ю. Обліково-аналітична система управління зовнішньоекономічною діяльністю : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Гордополов Володимир Юрійович. – 2019

33. Ґрем Б. Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування / Бенджамін Ґрем ; пер. з англ. Олена Кальнова ; із комент. Джейсона Цвейґа ; [передм. Воррена Баффетта]. – 2019

34. Григорків В. С. Моделювання економіки : підручник / В. С. Григорків. - 2019

35. Грошев С. В. Управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Грошев Сергій Володимирович. – 2019

36. Данилець Є. В. Використання Visual Basic для економічних розрахунків : навч. посіб. / Є. В. Данилець, Н. А. Соколова. – 2019

37. Данилець Є. В. Візуальне програмування мовою С# для економістів : навч. посіб. / Є. В. Данилець, Г. О. Райко. – 2019

38. Данилець Є. В. Програмування мовою Visual Basic 2008 для економістів : навч. посіб. / Є. В. Данилець, Н. А. Соколова. - 2019

39. Демиденко В. І. Податкове регулювання розвитку суб'єктів малого підприємництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Демиденко Владислав Ігорович. – 2019

40. Демченко А. М. Інноваційні механізми ритейлу в банківському секторі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Демченко Андрій Михайлович. – 2019

41. Дем'яненко С. І. Управління великотоварними агропромисловими формуваннями : монографія / С. І. Дем'яненко, С. І. Сас. – 2017

42. Дерев'янченко Т. Є. Маркетинговий аудит : навч. посіб. / Т. Є. Дерев'янченко. – 2017

43. Дзядикевич О. Я. Формування та реалізація конкурентних переваг продукції зернової галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дзядикевич Ольга Ярославівна. – 2018

44. Дорофєєв О. В. Управління економічним розвитком суб'єктів аграрного виробництва: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дорофєєв Олександр Вікторович. – 2019

45. Дума Л. В. Моделі формування оптимальної галузевої структури економіки регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дума Людмила Василівна. - 2019

46. Думич Н. Б. Адаптація досвіду державного регулювання інфляційних процесів у трансформаційних економіках до умов сучасного розвитку економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Думич Наталія Богданівна. – 2018

47. Дуюнова Т. В. Управління розвитком систем економічної безпеки аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Дуюнова Тетяна Василівна. – 2019

48. Дяченко Ю. А. Прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію інструментами біржового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дяченко Юлія Анатоліївна. – 2019

49. Єршова Н. Ю. Стратегічний управлінський облік в умовах інноваційно-орієнтованої моделі економіки : монографія / Н. Ю. Єршова. – 2019

50. Завистовська Г. І. Урядовий фінансовий контроль в Україні: пріоритетні напрями розвитку та підвищення ефективності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Завистовська Ганна Іполитівна. – 2019

51. Завора Т. М. Соціально-економічна безпека : навч. посіб. / Т. М. Завора. - 2019

52. Зіновська С. І. Управління ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Зіновська Світлана Ігорівна. – 2019

53. Зіньковська Д. В. Маркетинговий аудит олійно-жирових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Зіньковська Дар'я Володимирівна. -2018

54. Іванов М. В. Механізм формування витрат на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Іванов Максим Володимирович. - 2019

55. Ігнацевич С. П. Удосконалення еколого-економічного механізму регулювання рівня забруднення ґрунтів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Ігнацевич Сергій Петрович. – 2018

56. Ільїна О. А. Ефективність управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ільїна Оксана Анатоліївна. – 2019

57. Ільчишин С. М. Торгівля як елемент структури туристичного кластеру та її розвиток в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ільчишин Степан Михайлович. - 2019

58. Казарєзов А. Я. Оптимізаційні моделі транспортної логістики : підручник / А. Я. Казарєзов, А. Ф. Галь, Ю. Є. Барабанова. – 2018

59. Кириченко Т. О. Розвиток людського капіталу в системі управління персоналом аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кириченко Тетяна Олександрівна. – 2019

60. Кійко Ю. Т. Внутрішній аудит діяльності банків: організаційно-методичне забезпечення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кійко Юрій Тарасович. - 2019

61. Касич А. О. Модернізація економіки України в умовах глобалізаційних викликів : монографія / [А. О. Касич]. – 2018

62. Кисіль С. С. Банківське кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кисіль Світлана Сергіївна. – 2019

63. Коваленко А. В. Організаційно-економічний механізм формування податкової політики промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Коваленко Артем Вікторович. - 2019

64. Коваленко В. М. Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації : монографія / В. М. Коваленко, О. В. Коваленко. – 2017

65. Колешня Я. О. Енергетична складова економічної безпеки підприємств агропромислового комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Колешня Яна Олександрівна. – 2019

66. Колтунович О. С. Інноваційно-технологічна модернізація водогосподарського комплексу України : монографія / Колтунович Олександр Сергійович. – 2019

67. Колянко О. В. Корпоративне управління : навч. посіб. / Колянко О. В.. - 2019

68. Корчинський І. О. Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері та формування її архітектоніки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Корчинський Іван Осипович. – 2019

69. Куденко О. В. Сегментація ринку в маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Куденко Олексій Віталійович. – 2019

70. Кухар М. А. Моделі комп'ютерної підтримки прийняття рішень системи земельних відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кухар Максим Анатолійович. - 2018

71. Левандовська Н. І. Компенсаційний механізм підвищення ефективності праці персоналу підприємств з виробництва будівельних матеріалів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Левандовська Наталія Іванівна. – 2019

72. Лозиченко О. М. Інформаційне забезпечення в управлінні промисловим підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лозиченко Олександр Миколайович. - 2019

73. Липов В. В. Глобальна економіка : навч. посіб. / В. В. Липов. – 2018

74. Льон І. М. Управління процесом монетизації економіки України в умовах фінансової нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Льон Ігор Михайлович. – 2019

75. Лубковський С. А. Прибуткове оподаткування в сфері гармонізації приватних та суспільних інтересів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Лубковський Сергій Анатолійович. – 2019

76. Луцій К. М. Маркетинг партнерських відносин м'ясопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Луцій Калина Миколаївна. -2018

77. Любарець В. В. Професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності: теоретичні обґрунтування : монографія / Владислава Любарець. – 2018

78. Люльов О. В. Макроекономічна стабільність національної економіки : монографія / О. В. Люльов. - 2018

79. Ляховець В. О. Економічний механізм розвитку ринку яловичини : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ляховець Володимир Олегович. -2019

80. Макстон Ґ. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату : доп. Рим. клубу / Ґрем Макстон, Йорґен Рандерс ; передм. Девіда Сузукі ; передм. Віктора Галасюка ; пер. з англ. Катерина Гуменюк та Яна Сотник. – 2017

81. Мельник І. М. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мельник Ірина Миколаївна. – 2019

82. Мельник Т. С. Методологія і практика маркетингових досліджень у перевезеннях пасажирів залізничним транспортом далекого сполучення : [монографія] / Мельник Т. С.. – 2018

83. Мельник Ю. І. Практична настанова та методичні рекомендації зі створення агроекологічних кластерів для сталого розвитку сільських територій / Ю. І. Мельник, О. А. Дьяков ; за ред. І. В. Студеннікова ; [картогр. матеріали: Є. І. Газетов]. - 2019

84. Мельник Ю. М. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці : монографія / Мельник Юрій Миколайович. – 2019

85. Мкртчян М. В. Гендерные проблемы занятости в Нагорно-Карабахской Республике (НКР) : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.03 / Мкртчян Манушак Владимировна. – 2019

86. Мулінська Г. В. Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мулінська Галина Володимирівна. – 2019

87. Мутерко Г. М. Управління трудовим потенціалом промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мутерко Ганна Миколаївна. -2019

88. Непран А. В. Податкова система: практикум / Непран А. В., Тимченко І. Є., Левчук О. М.. – 2019

89. Непран А. В. Страхування: практикум / Непран А. В., Тимченко І. Є., Левчук О. М.. – 2019

90. Нечепуренко Д. С. Модернізація систем автоматизації управління підприємствами машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нечепуренко Дмитро Станіславович. – 2019

91. Овчар П. А. Регулювання розвитком автотранспортної галузі в умовах трансформації національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Овчар Петро Андрійович. – 2019

92. Огнєва О. Є. Моделі, інформаційні системи та технології управління соціотехнічними системами : [монографія] / Огнєва О. Є., Вишемирська С. В., Вороненко М. О.. – 2019

93. Олійник Ю. А. Економіко-організаційне забезпечення формування державно-приватного партнерства в інноваційно-інвестиційній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Олійник Юлія Анатоліївна. – 2019

94. Олійник Я. Б. Промисловий туризм : [навч. посіб.] / Я. Б. Олійник, О. В. Пендерецький. - 2019

95. Ольховая І. О. Організаційно-інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ольховая Ірина Олександрівна. – 2019

96. Отливанська Г. А. Економіка та управління інвестиційною діяльністю телекомунікаційного підприємства: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Отливанська Галина Артурівна. – 2019

97. Панченко В. Г. Неопротекціонізм у міжнародній економічній політиці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Панченко Володимир Григорович. -2019

98. Пасічний М. Д. Бюджетно-податкова та монетарна політика економічного розвитку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Пасічний Микола Дмитрович. – 2019

99. Пелех Ю. В. Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на сучасному ринку праці : [монографія] / Юрій Пелех, Даніель Кукла. - 2019

100. Петриченко О. А. Розвиток молокопродуктового підкомплексу в Україні : монографія / О. А. Петриченко. – 2018

101. Петрушко Я. Р. Формування системи безпеки кредитної діяльності банків в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Петрушко Ярина Ростиславівна. – 2019

102. Погорлецкий А. И. Экономика зарубежных стран : учебник / Погорлецкий А. И.. - 2000

103. Полчанов А. Ю. Розвиток фінансового потенціалу держави в умовах постконфліктного відновлення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Полчанов Андрій Юрійович. – 2019

104. Потапенко Д. О. Державно-приватне партнерство в реалізації інноваційного потенціалу національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Потапенко Денис Олександрович. – 2019

105. Радіонов Ю. Д. Формування видатків бюджету : монографія / Радіонов Юрій Денисович. – 2019

106. Рокфеллер Д. Мемуари / Девід Рокфеллер ; пер. з англ. Світлана Петрова та Олена Усатюк. - 2019

107. Сенчук І. І. Механізми управління організаційними змінами суб'єктів аграрного бізнесу: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Сенчук Ігор Іванович. – 2019

108. Сиволап Л. А. Сучасна економічна парадигма управління промисловими підприємствами : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Сиволап Лариса Анатоліївна. – 2018

109. Славута О. І. Організаційно-економічні аспекти удосконалення функціонування сфери водопостачання та водовідведення в регіонах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Славута Олена Іванівна. - 2019

110. Смарт Р. Agile-маркетинг. Перетворення досвіду клієнтів на вашу конкурентну перевагу / Роланд Смарт ; [пер. з англ. Л. Герасимчука]. – 2019

111. Смачило В. В. Новітня парадигма та методологічні засади управління кадровим потенціалом підприємств транспорту : монографія / Смачило Валентина Володимирівна. - 2019

112. Солодовнік О. О. Фінансово-економічна безпека публічно-приватного партнерства: теорія, методологія, практика : монографія / Солодовнік О. О.. -2018

113. Станіна О. Д. Моделі та методи розміщення двоетапного виробництва з неперервно розподіленим ресурсом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Станіна Ольга Дмитрівна. – 2019

114. Танащук К. О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Танащук Катерина Олександрівна. - 2019

115. Терещенко Л. В. Ефективність менеджменту персоналу в процесі організаційних змін на підприємстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Терещенко Людмила Володимирівна. – 2019

116. Тіхосова Г. А. Митний контроль та експертиза товарів : навч. посіб. / Г. А. Тіхосова, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський. – 2019

117. Тимошенко М. М. Економічний механізм реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Тимошенко Микола Михайлович. – 2019

118. Тимошик М. М. Формування системи управління ризиками промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тимошик Михайло Морозенкович. – 2019

119. Томчук Д. Тут клює. Відверті історії українського бізнесмена / Дмитро Томчук. - 2019

120. Турдалы А. Н. Инновационное развитие сельского хозяйства в условиях интеграции экономики Республики Казахстан : автореф. дис. ... д-ра PhD по направлению "Экономика" / Турдалы Арман Нуржанулы. – 2018

121. Україна. Рахункова палата Звіт Рахункової палати за 2018 рік. – 2019

122. Уланов К. Ю. Генератор клиентов : первая в мире кн.-тренинг по автоворонкам продаж / Кир Уланов. – 2019

123. Усик В. І. Фінансові правила в регулюванні освітньої сфери : [монографія] / Усик Віра Іванівна. – 2019

124. Усик І. О. Структурна трасформація моделі розвитку економіки України в умовах глобалізаційних викликів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Усик Ігор Олександрович. – 2019

125. Флорида Р. Криза урбанізму. Чому міста роблять нас нещасними / Річард Флорида ; пер. з англ. Ірина Бондаренко. – 2019

126. Франів І. А. Розміщення підприємств в контексті реструктуризації економіки регіону : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Франів Ігор Андрійович. - 2019

127.  Харламова Г. О. Рівень національної безпеки країни в системі сучасних геоекономічних загроз: аналіз, оцінка, прогноз : монографія / Г. О. Харламова. – 2018

128.  Хачатурян Б. О. Управління витратами в системі менеджменту конкурентоспроможності суб'єктів агробізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Хачатурян Баграт Олегович. – 2019

129.  Худолей В. Ю. Децентралізація як передумова модернізаційних змін сталого розвитку регіонів України : монографія / Худолей В. Ю., Тульчинський Р. В., Гречко А. В.. – 2019

130.  Черкас Н. І. Економічний вимір глобальної мережевізації та конкурентоспроможності : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Черкас Наталія Ігорівна. – 2019

131.  Чирва О. Г. Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми "1С: Бухгалтерія 8.2") : навч. посіб. / О. Г. Чирва, Т. А. Демченко. – 2019

132.  Шахно А. Ю. Людський капітал в умовах глобалізації: оцінювання, розвиток та державне регулювання : монографія / Шахно А. Ю.. - 2019

133.  Шишолін А. П. Управління міжнародним трансфером знань у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шишолін Андрій Павлович. – 2019

134.  Щирська А. Ю. Розвиток обліку в забезпеченні якості інформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Щирська Антоніна Юліївна. – 2019

135. Якимова Л. П. Методика викладання фахових дисциплін у ЗВО: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посіб. / Л. П. Якимова. - 2019

136. Якимчук Ю. М. Трансформація систем управління конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Якимчук Юлія Миколаївна. - 2018

137. Ярмоленко Ю. О. Формування економічного механізму сталого розвитку аграрного виробництва в умовах цифровізації : монографія / Ярмоленко Ю. О.. – 2018

138. Яхно Т. П. Розвиток соціально-економічних систем в індикативному відображенні споживчого ринку України : монографія / Т. П. Яхно. – 2019

 

ПРАВО

 

1. Полюк Ю. І. Право на звернення до суду за захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав за цивільним процесуальним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Полюк Юлія Іванівна. - 2019

2. Попов С. А. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : навч.-метод. посіб. / С. А. Попов, Г. О. Панченко. – 2018

3. Ратушна Б. П. Захист особи в Європейському суді з прав людини : навч. посіб. / Б. П. Ратушна. - 2019

4. Рижкова Є. Ю. Господарсько-правове регулювання діяльності приватних закладів охорони здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Рижкова Єлизавета Юріївна. – 2019

5. Ричка Д. О. Особливості кримінально-правової кваліфікації злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ричка Денис Олегович. – 2019

6. Розсоха К. О. Прокуратура в системі спеціалізованих антикорупційних органів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Розсоха Кирило Олегович. – 2019

7. Сачко О. В. Забезпечення верховенства права при застосуванні особливих форм, порядків та режимів кримінального провадження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Сачко Олександр Васильович. – 2019

8. Сафончик О. І. Шлюбні правовідносини в Україні: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Сафончик Оксана Іванівна. – 2018

9. Сідєльніков А. В. Спеціальні знання в діяльності адвоката-захисника : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Сідєльніков Артем Вікторович. -2019

10. Смаглюк В. В. Вплив державної податкової політики на формування середнього класу: світовий досвід для України : монографія / В. В. Смаглюк. -2019

11. Стороженко С. А. Адміністративна відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Стороженко Сергій Анатолійович. - 2019

12. Соловйова А. М. Кримінально-правова охорона власності: порівняльно-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Соловйова Аліна Миколаївна. – 2019

13. Судак І. І. Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь сучасним викликам та загрозам у світі : монографія / Судак Ірина Іванівна. - 2019

14. Сукманова О. В. Публічне адміністрування охорони права власності в Україні. Теорія і практика : монографія / Олена Сукманова. – 2019

15. Суходубов В. С. Основи методики розслідування вбивств, поєднаних з відчуженням житла громадян : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Суходубов Володимир Сергійович. – 2019

16. Сухонос В. В. Державний механізм забезпечення національної безпеки: інституціонально-правова та технологічна парадигма : монографія / Володимир Сухонос, Віктор Сухонос. – 2019

17. Трестер Ю. О. Державні механізми забезпечення безпеки дитини в Україні: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Трестер Юлія Олександрівна. - 2018

18. Федосенко Н. А. Цивільно-правовий договір з надання маркетингових послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Федосенко Наталія Анатоліївна. – 2019

19. Франкевич П. Адміністративно-правові засади адміністрування податків в умовах децентралізації: досвід Польщі та можливсті його використання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Петро Франкевич. – 2019

20. Франкевич П. Адміністративно-правові засади функціонування фінансової системи в контексті глобалізації та європейської інтеграції: досвід Польщі та можливості його використання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Павел Франкевич. – 2019

21. Хорошевська О. І. Правові аспекти паювання майна колективних сільськогосподарських підприємств в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Хорошевська Олександра Ігорівна. - 2019

22. Христова Г. О. Доктрина позитивних зобов'язань держави у сфері прав людини : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Христова Ганна Олександрівна. – 2019

23. Цвігун І. М. Цивільно-правове регулювання іпотеки земельної ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цвігун Ірина Мирославівна. – 2019

24. Чорней С. В. Осудність як ознака суб'єкта злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Чорней Світлана Володимирівна. - 2019

25. Чорний Р. Л. Злочини проти основ національної безпеки за кримінальним правом України : [монографія] / Р. Л. Чорний. – 2018

26. Шайхет С. О. Механізми реалізації сервісно-орієнтованої державної політики у сфері інформаційної безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Шайхет Сергій Олегович. - 2019

27. Шинкар М. Л. Господарсько-правові основи попередження банкрутства (неспроможності) та примусової ліквідації банківських установ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Шинкар Марта Леонідівна. – 2019

28. Шоха Т. П. Правові аспекти екологічного страхування в Україні : монографія / Т. П. Шоха . - 2019

29. Яковенко А. В. Адміністративна відповідальність за невиконання судових рішень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Яковенко Антон Володимирович. – 2018

30. Яковлєва Г. О. Суб'єкти права соціального забезпечення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Яковлєва Галина Олександрівна. – 2019