ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЕЛЕКТРОННУ БІБЛІОТЕКУ

НАЦІОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про Електронну бібліотеку Національного транспортного університету визначає основні поняття, склад, мету та завдання і регламентує основні засади організації та управління Електронною бібліотекою.

 

1.2. Електронна бібліотека формується та функціонує відповідно до наступних документів:

 • Положення про Бібліотеку НТУ;
 • Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права»;
 • Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»;
 • Закон України «Про Національну програму інформатизації».

2. Мета, завдання та функції Електронної бібліотеки

 

2.1. Мета Електронної бібліотеки – створення, збереження, організація використання власних та світових електронних інформаційних ресурсів в різних галузях знань та надання доступу до них користувачам бібліотеки із використанням засобів сучасних інформаційних технологій для підвищення ефективності і якості освітнього процесу.

 

2.2. Основними завданнями Електронної бібліотеки є:

 • якісне забезпечення освітніх та науково-дослідних потреб студентів і викладачів НТУ, розширення інформаційних послуг бібліотеки;
 • забезпечення віддаленого доступу до ресурсів;
 • створення електронних копій для забезпечення збереження друкованих матеріалів.

2.3. Електронна бібліотека орієнтована на студентів та співробітників НТУ та виконує наступні функції:

 • освітньо-наукову, що спрямована на сприяння освітньому та науково-дослідницькому процесу університету;
 • інформаційно-бібліографічну, що спрямована на задоволення інформаційних запитів з різних галузей знань;
 • фондоутворюючу, що спрямована на поповнення бібліотечного фонду оригінальними електронними документами та електронними копіями друкованих видань;
 • фондозберігаючу, що спрямована на збереження бібліотечного фонду.

3. Функціональні вимоги до Електронної бібліотеки

 

3.1. Електронна бібліотека НТУ повинна забезпечувати користувачам:

 • доступ до електронних ресурсів з будь-якого комп’ютерного робочого місця в університеті;
 • можливість одноманітно організованого та оперативного пошуку у великих обсягах різнорідної інформації;
 • реалізацію сучасних форм бібліотечного та інформаційного обслуговування.

3.2  Вимоги до бібліотечної технології:

 • формування електронних ресурсів шляхом придбання, передплати електронних ресурсів та сканування друкованих видань;
 • каталогізація електронних ресурсів;
 • архівування, зберігання та захист електронних ресурсів;
 • організація обмеженого доступу до електронних ресурсів через електронний каталог бібліотеки.

 4. Інформаційні ресурси Електронної бібліотеки

 

4.1. Електронна бібліотека є універсальною за змістом. Тематичний склад ресурсів визначається відповідно до освітнього та  наукового процесів університету.

 

4.2  Хронологічні рамки для документів Електронної бібліотеки не встановлюються.

 

4.3. За рівнем доступності:

 • локальний доступ (інформаційні ресурси, доступ до яких є тільки в локальній мережі НТУ);
 • інформаційні ресурси на оптичних дисках (доступ з локальних комп’ютерів).

4.4. За формою власності ресурси Електронної бібліотеки є:

 • власністю НТУ (створені професорсько-викладацьким складом Університету);
 • не є власністю НТУ (у тому числі відскановані навчальні видання зі спеціальностей, недостатньо забезпечених підручниками).

4.5. За видами інформації:

 • електронні ресурси на електронних носіях;
 • електронні ресурси у вигляді окремих файлів (pdf, doc, docx, rtf, djvu).

4.6. Інформаційні ресурси Електронної бібліотеки можуть містити у собі:

 • електронні видання та документи (навчальні, наукові підручники та посібники, курси лекцій, лабораторні та курсові роботі, навчально-методичні комплекси,  монографії та ін.), що передані до Бібліотеки НТУ авторами (правовласниками);
 • електронні аналоги (версії) друкованих документів та видань, що були передані до Бібліотеки авторами (правовласниками) або створені шляхом оцифровування співробітниками Бібліотеки НТУ;
 • електронні видання на носіях для машинного зчитування, які були передані до Бібліотеки редакційно-видавничим відділом Національного транспортного університету, а також авторські видання інших видавництв, отримані через легітимні джерела комплектування;
 • власні електронні ресурси Бібліотеки НТУ (бібліографічні та повнотекстові бази даних, що сформовані зусиллями співробітників бібліотеки).

 5. Комплектування Електронної бібліотеки

 

5.1. Комплектування Електронної бібліотеки здійснюється відділом комплектування документів бібліотеки НТУ у відповідності до тематичного плану комплектування.

 

5.2. Джерела комплектування:

 • Придбання, передплата. Придбання електронних ресурсів на CD дисках здійснюється відділом комплектування документів на тих самих засадах, що і решти видань.
 • Підрозділи університету. Викладачі. Електронні ресурси від підрозділів університету та окремих викладачів можуть бут можуть бути надіслані е-поштою на адресу відповідального за організацію Електронної бібліотеки чи передані на будь-якому носії інформації (CD, DVD, USB).
 • Оцифрування власних фондів.

6. Каталогізація електронних документів

 

6.1. Інформація про електронні ресурси заноситься до електронного каталогу, що створюється в інтегрованій бібліотечній системі «УФД»Бібліотека».

 

6.2. Каталогізація здійснюється відповідно до міжнародних стандартів, які діють у сфері бібліографічного опису документів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання,  ГОСТ 7.1-2003. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис, ГОСТ 7.82—2001. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів.

 

6.3. До електронного каталогу вноситься інформація про:

 • електронні книжки;
 • електронні версії друкованих видань та публікацій, в тому числі видань редакційно-видавничого відділу Національного транспортного університету;
 • повнотекстові видання професорсько-викладацького складу НТУ.

 7. Відповідальність та управління Електронною бібліотекою

 

7.1. Управління Електронною бібліотекою регламентується цим положенням та внутрішніми регламентуючими документами Бібліотеки НТУ.

 

7.2. Координацію спільної роботи Електронної бібліотеки НТУ та структурних підрозділів університету здійснює перший проректор Національного транспортного університету.

 

7.3. Загальне керівництво роботою Електронної бібліотеки здійснює адміністрація Бібліотеки.

 

7.4. Організацію роботи Електронної бібліотеки  здійснює відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Бібліотеки.

 

7.5. Програмне та технічне забезпечення функціонування Електронної бібліотеки здійснює інформаційно-обчислювальний центр НТУ і відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Бібліотеки.